Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZ.271.8.2023 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: Budowa drogi Gotelp - Pustki (PROW)

Arleta Matusik
Gmina Czersk
Deadlines:
Published : 17-02-2023 12:33:00
Placing offers : 02-03-2023 10:00:00
Offers opening : 02-03-2023 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Dokumentacja.zip zip 170654.92 2023-02-17 12:33:00 Proceeding
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf pdf 175.83 2023-02-17 12:33:00 Proceeding
Przedmiar Robót.zip zip 722.21 2023-02-17 12:33:00 Proceeding
SWZ.docx docx 509.51 2023-02-17 12:33:00 Proceeding
SWZ-WZ.271.8.2023.pdf pdf 1893.44 2023-02-17 12:33:00 Proceeding
załączniki do SWZ.zip zip 4316.93 2023-02-17 12:33:00 Proceeding
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf pdf 69.06 2023-02-23 15:02:15 Public message
wyjasnienie tresci SWZ.docx docx 471.94 2023-02-23 15:02:15 Public message
wyjasnienie-zmiana_SWZ.pdf pdf 196.13 2023-02-23 15:02:15 Public message
zal. 3 - wykaz osób- po zmianie..docx docx 477.2 2023-02-23 15:02:15 Public message
zal. 5 - OPZ - po zmianie.docx docx 512.21 2023-02-23 15:02:15 Public message
zal. 7 - PPU- po zmianie.docx docx 495.39 2023-02-23 15:02:15 Public message
informacja z otwarcia.docx docx 402.1 2023-03-03 08:12:02 Public message
informacja_z_otwarcia.pdf pdf 70.87 2023-03-03 08:12:02 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty PLATFORMA.docx docx 478.47 2023-03-20 15:21:47 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty PLATFORMA.pdf pdf 147.2 2023-03-20 15:21:47 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania .pdf pdf 75.81 2023-03-31 14:27:02 Public message

Announcements

2023-03-31 14:27 Arleta Matusik OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2023-03-20 15:21 Arleta Matusik INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja o wyborze [...].docx

Informacja o wyborze [...].pdf

2023-03-03 08:12 Arleta Matusik Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].docx

informacja_z_otwarci [...].pdf

2023-03-02 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 35 000,00 zł brutto
2023-02-23 15:02 Arleta Matusik WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ
Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” Zamawiający udziela wyjaśnień
do zadanego przez Wykonawcę pytania:

PYTANIE 1:
Proszę o potwierdzenie, że nadzór nad branżą telekomunikacyjną (ujęta w dokumentacji) a nie ujęta w SWZ, nie jest przedmiotem niniejszego postępowania.

ODPOWIEDŹ 1:
Nadzór w zakresie branży telekomunikacyjnej jest również przedmiotem zamówienia. Zamawiający uszczegółowił zapisy w dokumentacji postępowania przetargowego w tym zakresie.


ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. 2022 poz. 1710 ze zm.) Zamawiający wprowadza zmiany w treści specyfikacji warunków zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu, tj.:

1. Zmienia się pkt 10.1.4 SWZ , który otrzymuje brzmienie:
10.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej.
10.1.4.1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykazania się osobami, które zostaną skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego:
10.1.4.1.1. osobą, która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru branży drogowej - koordynatora zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. - Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dn. 29.04.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831)
10.1.4.1.2. osobą, która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru robót branży sanitarnej, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. - Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dn. 29.04.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831)
10.1.4.1.3. osobą, która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru robót branży elektrycznej i elektroenergetycznej, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. - Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dn. 29.04.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831)
10.1.4.1.4. osoba, która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru robót branży telekomunikacyjnej posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. - Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dn. 29.04.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831)
10.1.4.2. Dopuszcza się łączenie funkcji, o których mowa powyżej, pod warunkiem, że osoba/osoby będzie/będą posiadała/-ły wymagane kwalifikacje.
10.1.4.3. Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (t. j. – Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz ustawy
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j.-Dz. U. z 2021 r. poz. 1646 ze zm.).
10.1.4.4. Na podstawie art. 24 ustawy Prawo Budowlane nie jest dopuszczalne łączenie funkcji inspektora nadzoru z funkcją kierownika budowy/robót.”
2. Zmienia treść zał. nr 3 do SWZ - wykaz osób.
3. Zmienia treść zał. nr 5 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia (OPZ).
4. Zmienia treść zał. nr 7 do SWZ - projektowane postanowienia umowy (PPU).

5. Zmienia się pkt 14.1. SWZ, który otrzymuje brzmienie:
14.1.Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert
(art. 307 ust. 1 ustawy Pzp). tj.: do dnia 31.03.2023 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

6. Zmienia się pkt 15.1. SWZ, który otrzymuje brzmienie:
15.1 Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/czersk 02.03.2023 r. do godz. 10:00.

7. Zmienia się pkt 16.1. SWZ, który otrzymuje brzmienie:
„16.1 Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformazakupowa.pl w dniu 02.03.2023 r. do godz. 10:05. tj. zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy Pzp.

Powyższe zmiany prowadzą do zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu. W związku z tym Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 2 marca 2023 roku do godz. 10:00.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE [...].pdf

wyjasnienie tresci S [...].docx

wyjasnienie-zmiana_S [...].pdf

zal. 3 - wykaz osób- [...].docx

zal. 5 - OPZ - po zm [...].docx

zal. 7 - PPU- po zmi [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 680