Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2/2023/SnI/ZROT Zapytanie ofertowe - Obsługa stoiska Pomorza Zachodniego podczas targów Hanse Golf odbywających się w Hamburgu (Niemcy) w dniach 17-19 lutego 2023

Deadlines:
Published : 16-01-2023 13:00:00
Placing offers : 23-01-2023 12:00:00
Offers opening : 23-01-2023 12:30:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,- niewystarczających środków na realizację zamówienia,
- zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.

informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.

Zapytanie dotyczy wyłonienia podmiotu, którego zadaniem będzie obsługa stoiska Pomorza Zachodniego podczas targów Hanse Golf odbywających się w Hamburgu (Niemcy) w dniach 17-19 lutego 2023 roku w ramach realizacji projektu pn. „Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki. Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje etap III”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie RPZP.01.14.00

Oferta powinna być złożona pocztą elektroniczną na adres projekt@zrot.pl lub na adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://www.platformazakupowa.pl/zrot – Zamawiający dopuszcza zarówno skan uprzednio podpisanej oferty, jak i formę lub postać elektroniczną (opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym).

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Sławomir Doburzyński

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 91 433 41 26.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku:W przypadku pytań związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.plZaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx docx 62.51 2023-01-16 13:00:00 Subject of the order
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań.docx docx 54.43 2023-01-16 13:00:00 Subject of the order
Załącznik nr 3 - Wykaz dot. doświadczenia.docx docx 58.41 2023-01-16 13:00:00 Subject of the order
Załącznik nr 4 - Wykaz osób obsługa.docx docx 57.29 2023-01-16 13:00:00 Subject of the order
Załącznik nr 5 - Ośw. o braku podstaw wykluczenia.docx docx 54.95 2023-01-16 13:00:00 Subject of the order
Załącznik nr 6 - Wzór umowy.docx docx 83.37 2023-01-16 13:00:00 Subject of the order
Zapytanie ofertowe.pdf pdf 990.23 2023-01-16 13:00:00 Subject of the order
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 2-2023-SnI-ZROT.pdf pdf 760.19 2023-01-27 13:51:29 Public message

Announcements

2023-01-27 13:51 Sławomir DOBURZYŃSKI Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unie [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Obsługa stoiska Pomorza Zachodniego podczas targów Hanse Golf Hamburg (Niemcy) w dniach 17-19 lutego 2023 roku. 1. Prezentacja oferty Pomorza Zachodniego na przedmiotowych targach turystycznych, tj. wszelkie czynności podjęte w celu promocji turystyki aktywnej na Pomorzu Zachodnim poprzez prezentację w godzinach trwania targów oferty województwa osobom odwiedzającym stoisko, a w momencie braku lub mniejszego zainteresowania stałe zachęcanie uczestników i odwiedzających targi do zapoznania się z ofertą województwa. UWAGA! 1) Oferent zobowiązuje się do obsługi stoiska Pomorza Zachodniego podczas trwania targów. 2) W ramach obsługi stoiska Oferent zobowiązuje się do prezentacji materiałów promocyjnych, rozmowy z zainteresowanymi, prezentowania atrakcji, możliwości rozwojowych w obszarze turystyki w regionie zachodniopomorskim, w tym szczególnie tych związanych z turystyką golfową. 3) Oferta Pomorza Zachodniego podczas trwania targów będzie prezentowana przez co najmniej dwie osoby posiadające wymaganą wiedzę i doświadczenie obejmujące zakres tematyczny wskazany w niniejszym zapytaniu (Rozdział III – Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposoby dokonywania oceny ich spełniania). 4) Świadczenie łącznego czasu pracy w trakcie targów przez każdą z osób – 24 h (3 dni x 8 h x 2 osoby). 2. Prezentacja potencjału gospodarczego i turystycznego Pomorza Zachodniego wśród potencjalnych przedsiębiorców i turystów (celem uczestnictwa w targach jest promocja potencjału gospodarczego Pomorza Zachodniego poprzez prezentację atrakcji turystycznych Pomorza Zachodniego w tym w szczególności turystyki aktywnej). 3. Dystrybucja materiałów promujących potencjał gospodarczy i turystyczny Pomorza Zachodniego, łącznie z materiałami przekazanymi przez Zamawiającego. 4. Pokrycie wszystkich kosztów uczestnictwa w targach z uwzględnieniem m.in. kosztów transportu, transferów, zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia osób obsługujących stoisko, a także wszelkich innych kosztów niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w tym udziału w targach do 4 osób reprezentujących Zachodniopomorską Regionalną Organizację Turystyczną. Zamawiający, koszt wejściówek (konieczne może być przekazanie zamawiającemu z wyprzedzeniem danych osób obsługujących stoisko celem uzyskania odpowiednich wejściówek/akredytacji) pokrywa Wykonawca. 5. Koszt dostarczenia materiałów (ok. 40 kg) z siedziby ZROT na stoisko pokrywa Wykonawca. 6. Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu (wraz z prawami autorskimi do zdjęć) raportu dotyczącego reprezentowania regionu (minimum 1 strona A4) wraz z minimum 5 zdjęciami – w terminie 14 dni od zakończenia targów. 7. Utrzymywanie stałej wymiany informacji w sprawach istotnych z punktu widzenia prawidłowej realizacji usług z pracownikami ZROT.

Załącznik nr 1 - For [...].docx

Załącznik nr 2 - Ośw [...].docx

Załącznik nr 3 - Wyk [...].docx

Załącznik nr 4 - Wyk [...].docx

Załącznik nr 5 - Ośw [...].docx

Załącznik nr 6 - Wzó [...].docx

Zapytanie ofertowe.p [...].pdf

1 pc. - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - ... dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 655