Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DZ.26.569.2022 Dostawa 7 sztuk fabrycznie nowych autobusów hybrydowych

Zamówienia Publiczne
Koleje Małopolskie
Deadlines:
Published : 27-12-2022 18:25:00
Placing offers : 07-02-2023 12:00:00
Offers opening : 07-02-2023 12:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2022-OJS249-725842-pl.pdf pdf 134.11 2022-12-27 18:25:00 Proceeding
Oświadczenie o aktualności danych w JEDZ.DOC DOC 32 2022-12-27 18:25:00 Proceeding
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.DOC DOC 32.5 2022-12-27 18:25:00 Proceeding
OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.DOC DOC 31.5 2022-12-27 18:25:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia.docx docx 127.64 2022-12-27 18:25:00 Proceeding
Wykaz wykonanych dostaw.docx docx 20.61 2022-12-27 18:25:00 Proceeding
Wzór formularza ofertowego.docx docx 44.92 2022-12-27 18:25:00 Proceeding
Wzór oświadczenia JEDZ.doc doc 189 2022-12-27 18:25:00 Proceeding
Zobowiazanie podmiotu udostępniającego zasoby.DOC DOC 34.5 2022-12-27 18:25:00 Proceeding
12. wymagane uzgodnienia - załącznik nr 12 do Umowy.docx docx 13.38 2022-12-27 18:25:00 Proceeding
Opis przedmiotu zamówienia.docx docx 83.29 2022-12-27 18:25:00 Proceeding
Oświadczenie Wykonawcy o rachunku bankowym.docx docx 27.56 2022-12-27 18:25:00 Proceeding
Porozumienie w sprawie faktur.docx docx 15.7 2022-12-27 18:25:00 Proceeding
Projektowane postanowienia umowy.docx docx 80.47 2022-12-27 18:25:00 Proceeding
PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO DOSTAWY POJAZDÓW.docx docx 16.98 2022-12-27 18:25:00 Proceeding
PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO POJAZDU.docx docx 17.8 2022-12-27 18:25:00 Proceeding
PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO POJAZDU.docx docx 16.41 2022-12-27 18:25:00 Proceeding
Ramowe wymagania dotyczące gwarancji oraz serwisu.docx docx 33.39 2022-12-27 18:25:00 Proceeding
Zasady odbioru autobusu hybrydowego.docx docx 18.83 2022-12-27 18:25:00 Proceeding
Zobowiązanie do zachowania tajemnicy.docx docx 31.83 2022-12-27 18:25:00 Proceeding
2022-OJS252-734599-pl.pdf pdf 65.16 2022-12-30 12:09:05 Public message
30122022 Zmiany treści Specyfikacji-sig.pdf pdf 699.7 2022-12-30 12:09:05 Public message
13012023 Odpowiedzi na pytania-sig.pdf pdf 848.84 2023-01-13 20:51:17 Public message
2023-OJS013-035234-pl.pdf pdf 78.42 2023-01-18 15:58:21 Public message
18012023 Odpowiedzi na pytania-sig.pdf pdf 667.38 2023-01-18 15:58:21 Public message
Wzór formularza ofertowego_ZMIENIONY.docx docx 45.02 2023-01-18 15:58:21 Public message
24012023 Odpowiedzi na pytania-sig.pdf pdf 800.28 2023-01-24 16:33:05 Public message

Announcements

2023-01-24 16:33 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi na pytania_24.01.2023

24012023 Odpowiedzi [...].pdf

2023-01-18 15:58 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi na pytania_zmiana ogłoszenia_zmiana formularza ofertowego

2023-OJS013-035234-p [...].pdf

18012023 Odpowiedzi [...].pdf

Wzór formularza ofer [...].docx

2023-01-13 20:51 Zamówienia Publiczne Odpowiedzi na pytania_pakiet I_13.01.2023

13012023 Odpowiedzi [...].pdf

2022-12-30 12:09 Zamówienia Publiczne Zmiany treści Specyfikacji

2022-OJS252-734599-p [...].pdf

30122022 Zmiany treś [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 718