Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Utrzymanie w stałej sprawności technicznej dwóch zasilaczy UPS wraz z pełnieniem gotowości serwisowej

Deadlines:
Published : 14-12-2022 14:01:00
Placing offers : 29-12-2022 11:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zmianami).

      1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług związanych z utrzymaniem w stałej sprawności technicznej wraz z pełnieniem gotowości serwisowej dwóch zasilaczy UPS  znajdujących się na terenie szpitala przy ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 2 we Wrocławiu.

      2. Zakres Przedmiotu zamówienia obejmuje:

          1)     wykonanie jednego przeglądu eksploatacyjnego następujących urządzeń:

                 a)      typ zasilacza PW 9395-550-MBS (nr seryjny: 14900062),

                 b)     typ zasilacza PW 9395-550-MBS (nr seryjny: 14900063),

                 c)      stojaki bateryjne 40xMWL-200-12,

                 d)     rozłączniki baterii 630A

                 oraz zapewnienie stałej gotowości serwisowej przez 7 dni w tygodniu przez 24 godziny;

            2)    usuwanie usterek i wykonywanie napraw powstałych w czasie eksploatacji urządzeń.

      3. Cenę całkowitą za wykonanie usługi będącej Przedmiotem zamówienia należy skalkulować w oparciu o załącznik nr 1 do zapytania.                  Wypełniony załącznik nr 1 należy załączyć w miejscu KRYTERIA I WARUNKI FORMALNE – pkt 1 CENA.

      4. Warunki udziału w postępowaniu:

    O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się może Wykonawca, który wykaże, że:              

    1)  w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym  okresie należycie wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje):

        a)  co najmniej 1 (jedno) zamówienie, którego przedmiotem był przegląd eksploatacyjny zasilaczy UPS firmy EATON o mocy minimum                   400 kVA

         lub

        b)  posiada autoryzację producenta EATON Power Quality S.A. do wykonywania czynności przeglądów eksploatacyjnych. Przez                             autoryzację Zamawiający rozumie również świadectwo przeszkolenia co najmniej jednego pracownika do wykonywania czynności                     przeglądów eksploatacyjnych zasilaczy UPS o mocy powyżej 400 kVA.

        Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w pkt a lub pkt b, Zamawiający wymaga odpowiednio: złożenia wykazu usług -                    (załącznik nr 3 do zapytania) wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie usługi (np. referencje) lub dokumentu                                potwierdzającego posiadanie autoryzacji producenta EATON Power Quality S.A.

    2)  dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia energetyczne grupa „I” Eksploatacja w zakresie urządzeń i instalacji                      elektrycznych do 1 KV.

    3)   dysponuje oryginalnymi częściami  zamiennymi i materiałami, kompatybilnymi i jednorodnymi z Urządzeniami firmy EATON                               zainstalowanymi w obiekcie szpitala. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą cennika części  zamiennych i materiałów,                               sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania.

     5.    Szczegółowe warunki dotyczące Przedmiotu zamówienia, w tym: terminy realizacji, warunki płatności, warunki gwarancji zostały określone      w załączonym wzorze umowy (załącznik nr 4 do zapytania).

     6.   Zamawiający wymaga od Wykonawców zawarcia umowy na warunkach określonych w załączonym wzorze umowy (załącznik nr 4).

     7.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835).

     Zamawiający zastrzega  sobie  prawo do negocjowania warunków oferty, zakończenia postępowania bez wyboru oferty oraz  unieważnienia  niniejszego  postępowania  bez  podania przyczyny i bez ponoszenia  skutków prawnych.

      Zapraszamy do złożenia  ofert  poprzez  poniższy  formularz  elektroniczny.

W przypadku pytań:

1)     merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

2)     związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze,  w godzinach od  8:00 do 17:00.

·        tel. 22 101 02 02

·        e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
załącznik nr 1 - Formularz cenowy.docx docx 26.67 2022-12-14 14:01:00 Proceeding
załącznik nr 2 - Cennik części i materiałów.docx docx 51.71 2022-12-14 14:01:00 Proceeding
załącznik nr 3 - Wykaz usług.docx docx 22.9 2022-12-14 14:01:00 Proceeding
załącznik nr 4 - wzór umowy.pdf pdf 661.03 2022-12-14 14:01:00 Proceeding
Zbiorcze zestawienie ofert - postępowanie ID 705492.pdf pdf 226.12 2022-12-30 11:09:20 Public message
informacja o wyborze oferty - ID 705492.pdf pdf 24.46 2023-01-05 11:58:24 Public message

Announcements

2023-01-05 11:58 Dagmara Smolińska Szanowni Państwo, w załączeniu przekazuję informację o wyborze oferty.

informacja o wyborze [...].pdf

2022-12-30 11:09 Sylwia Marciniak Zamawiający, w załączeniu przekazuje informacje o złożonych ofertach.

Zbiorcze zestawienie [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Utrzymanie w stałej sprawności technicznej dwóch zasilaczy UPS wraz z pełnieniem gotowości serwisowej W miejscu cena netto należy wpisać wartość netto z tabeli nr 5 formularza cenowego (załącznik nr 1) z wiersza "RAZEM - CENA CAŁKOWITA OFERTY" 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7137 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Zgodnie z załączonym wzorem umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu wymagane przez Zamawiającego w zakresie doświadczenia lub posiadania autoryzacji - Proszę potwierdzić wpisując "Tak". Należy załączyć wypełniony załącznik nr 3 wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie usługi lub dokument potwierdzający posiadanie autoryzacji EATON Power Quality S.A. Attachment required (0)
6 Oświadczam, że dysponuję oryginalnymi częściami zamiennymi i materiałami, kompatybilnymi i jednorodnymi z Urządzeniami firmy EATON zainstalowanymi w obiekcie szpitala. - Proszę potwierdzić wpisując "Tak". Należy załączyć cennik części zamiennych sporządzony wg wzoru załącznika nr 2 Attachment required (0)
7 Oświadczam, że dysponuję co najmniej 1 osobą, która posiada ważne świadectwo kwalifikacji grupy urządzeń energetycznych „E” grupy „I” w zakresie eksploatacji instalacji elektrycznych do 1 kV - Proszę potwierdzić wpisując "Tak" (0)
8 Akceptuję treść zawartego w zapytaniu wzoru umowy (załącznik nr 4) wraz z załącznikami i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia Umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
9 Podstawy wykluczenia - Wykonawca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835). Proszę potwierdzić wpisując "Nie podlegam wykluczeniu" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 228