Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/3/odpady_niezam/2022 "Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Drezdenko w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. "

Aleksandra Adamska
Enmedia Aleksandra Adamska
Deadlines:
Published : 12-12-2022 16:27:00
Placing offers : 20-12-2022 10:00:00
Offers opening : 20-12-2022 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ podpisany.pdf pdf 459.63 2022-12-12 16:27:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu_08dadc4d-5b3f-0b80-3413-1e00118559f5-2.pdf pdf 164.46 2022-12-12 16:27:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - projektowane postanowienia umowy.doc doc 487 2022-12-12 16:27:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ- oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia.docx docx 27.9 2022-12-12 16:27:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - oświadczenie o przynależności lub braku przynalezności do tej samej grupy kapitałowej.docx docx 22.54 2022-12-12 16:27:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.docx docx 20.72 2022-12-12 16:27:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.docx docx 20.57 2022-12-12 16:27:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - formularz ofertowy.docx docx 35.26 2022-12-12 16:27:00 Proceeding
SWZ zmiana terminu związania z ofertą.docx docx 88.09 2022-12-19 07:21:46 Public message
informacja z otwarcia ofert-sig.pdf pdf 269.34 2022-12-20 10:35:39 Public message
informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty.pdf pdf 141.69 2022-12-28 13:35:23 Public message

Announcements

2022-12-28 13:35 Aleksandra Adamska Zamawiający publikuje informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

informacja o wyborze [...].pdf

2022-12-20 10:35 Aleksandra Adamska Zamawiający publikuje informację z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

2022-12-20 10:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 442 091,52 PLN.
2022-12-19 07:21 Aleksandra Adamska Zamawiający dokonuje zmiany w SWZ - poprawia oczywistą omyłkę pisarką terminu związania z ofertą.

SWZ zmiana terminu z [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 243