Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Kompleksowa dostawa oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów stanowiących własność Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Deadlines:
Published : 21-10-2022 16:39:00
Placing offers : 25-11-2022 14:00:00
Offers opening : 25-11-2022 14:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ BS.2611.47.2022.pdf pdf 5623.33 2022-10-21 16:39:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc doc 71.5 2022-10-21 16:39:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Wykaz dostaw.docx docx 19.83 2022-10-21 16:39:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do w SWZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.docx docx 23.87 2022-10-21 16:39:00 Proceeding
Zał. do formularza ofertowego - Szczegółowy formularz cenowy 2022.xlsx xlsx 16.49 2022-10-21 16:39:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ- Opis przedmiotu zamówienia.doc doc 117 2022-10-21 16:39:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy 2022.docx docx 84.91 2022-10-21 16:39:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ- Projektowane postanowienia umowy.docx docx 32.94 2022-10-21 16:39:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie JEDZ.docx docx 53.27 2022-10-21 16:39:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu BS.2611.47.2022 z opublikowane 21 10 2022.pdf pdf 64.13 2022-10-21 16:39:00 Proceeding
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji z 26 10 2022.pdf pdf 62.82 2022-10-26 07:40:19 Proceeding
Sprostowanie Ogłoszenia o zamówieniu_BS.2611.47.2022.pdf pdf 62.83 2022-11-14 11:10:10 Public message
Wyjaśnienia nr 1 treści SWZ_BS..2611.47.2022.pdf pdf 1218.98 2022-11-14 11:10:10 Public message
Zmieniona SWZ_BS.2611.47.2022.pdf pdf 5972.91 2022-11-14 11:10:10 Public message
Zmieniony Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz ofertowy.docx docx 87.45 2022-11-14 11:10:10 Public message
Informacja z otwarcia ofert BS.2611.47.2022.pdf pdf 379.01 2022-11-28 11:54:42 Public message
Informacja o unieważnieniu postępowania BS.2611.47.2022.pdf pdf 349.16 2022-11-29 05:25:40 Public message

Announcements

2022-11-29 05:25 Tomasz Mielecki Szanowni Państwo, w załączeniu Zamawiający publikuje informację o unieważnieniu postępowania.

Informacja o unieważ [...].pdf

2022-11-28 11:54 Tomasz Mielecki Szanowni Państwo, poniżej Zamawiający publikuje informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-11-25 09:27 Tomasz Mielecki Szanowni Państwo,
poniżej Zamawiający podaje kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
6 mln zł gross (słownie: sześć milionów 00/100 złotych).
2022-11-14 11:10 Tomasz Mielecki Szanowni Państwo, w załączeniu publikujemy pytania do postępowania wraz ze zmieniona SWZ i załącznikiem nr 2 do SWZ oraz zmodyfikowanym Sprostowaniem: Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji o zamówieniu.

Sprostowanie Ogłosze [...].pdf

Wyjaśnienia nr 1 tre [...].pdf

Zmieniona SWZ_BS.261 [...].pdf

Zmieniony Załącznik [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 479