Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 6/2022/SnI/ZROT Świadczenie usług związanych z organizacją podroży służbowej związanej z udziałem w targach World Travel Market London odbywających się w Londynie (Wielka Brytania) w dniach 07-09 listopada 2022 r - zmiana treści zapytania ofertowego i terminu składania ofert

Deadlines:
Published : 30-09-2022 08:46:00
Placing offers : 10-10-2022 12:00:00
Offers opening : 10-10-2022 12:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert


Miejsce i sposób składania ofert

 

Oferta powinna być złożona (pocztą elektroniczną na adres projekt@zrot.pl lub pocztą, kurierem lub osobiście; decyduje data wpływu) do dnia: 07.10.2022 r. do godziny 14.00 w formie pisemnej w siedzibie Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Szczecinie, ul. Partyzantów 1, 70-222 Szczecin, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Organizacja podroży służbowej związanej z udziałem w targach World Travel Market London w ramach projektu pn. „Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki. Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje – etap III” – zapytanie ofertowe nr 6/2022/SnI/ZROT. Nie otwierać przed terminem 07.10.2022 r., godz. 14.30.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Sławomir Doburzyński


Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 91 433 41 26

 

ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO I TERMINU SKŁADANIA OFERT


Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany treści Zapytania ofertowego, poprzez dopuszczenie składania ofert również za pomocą Platformy oraz zmianę terminu składania i otwarcia ofert w sposób następujący:


1. Zamiast dotychczasowych postanowień zawartych na str. 2 Zapytania ofertowego (Miejsce i sposób składania ofert) oraz na str. 8 Zapytania ofertowego (Tryb złożenia oferty)


Zamawiający wprowadza postanowienia o następującym brzmieniu: „Oferta powinna być złożona:


1) pocztą elektroniczną na adres projekt@zrot.pl lub na adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://www.platformazakupowa.pl/pn/zrot - Zamawiający dopuszcza zarówno skan uprzednio podpisanej oferty jak i formę lub postać elektroniczną (opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym) lub


2) pocztą, kurierem lub osobiście - decyduje data wpływu w formie pisemnej (w postaci papierowej) w siedzibie Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Szczecinie, ul. Partyzantów 1, 70-222 Szczecin w zamkniętej kopercie z dopiskiem: wyłonienie podmiotu, którego zadaniem będzie świadczenie usług związanych z organizacją podroży służbowej związanej z udziałem w targach World Travel Market London odbywających się w Londynie (Wielka Brytania) w dniach 07-09 listopada 2022 r.– zapytanie ofertowe nr 6/2022/SnI/ZROT. Nie otwierać przed terminem 10 październik 2022 r., godz. 12.30”


do dnia: 10 października 2022 r. do godziny 12.00


Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Sławomir Doburzyński Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 91 433 41 26”


 2. Zamiast dotychczasowego brzmienia Rozdziału 6 pkt 5 Zapytania ofertowego (dodatkowe postanowienia): Numer postępowania: 6/2022/SnI/ZROT Zamawiający wprowadza postanowienia o następującym brzmieniu:

„a) Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

b) Oferta wraz z załącznikami powinna zostać podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji.

c) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

d) Złożenie oferty po terminie skutkować będzie jej odrzuceniem.

e) Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje, które w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, (Dz. U. Nr 47, poz. 211 – z późniejszymi zmianami) stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W celu skutecznego zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

f) Dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.” W pozostałym zakresie Zapytania ofertowe pozostaje bez zmian
W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez e-mail: projekt@zrot.pl  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
20220928Załącznik nr 1 - Formularz oferty.docx docx 65.49 2022-09-30 08:46:00 Proceeding
20220928Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań.docx docx 54.08 2022-09-30 08:46:00 Proceeding
20220928Załącznik nr 4 - Wzór umowy.docx docx 86.51 2022-09-30 08:46:00 Proceeding
20220928Zapytanie ofertowe.docx docx 91.22 2022-09-30 08:46:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Ośw. o braku podstaw wykluczenia.docx docx 56.1 2022-09-30 08:46:00 Proceeding
20221006 Zmiana treści_zmiana terminu otwarcia.pdf pdf 253.79 2022-10-06 14:33:42 Proceeding
20221010 Informacja z otwarcia ofert_na transfer.pdf pdf 183.3 2022-10-10 14:53:27 Public message
20221018WYNIK dla Platforma.pdf pdf 1836.96 2022-10-18 15:04:43 Public message

Announcements

2022-10-18 15:04 Magdalena Olejniczak Dotyczy: Zapytania ofertowego na wyłonienie podmiotu, którego zadaniem będzie świadczenie usług związanych z organizacją podroży służbowej związanej z udziałem w targach World Travel Market London odbywających się w Londynie (Wielka Brytania) w dniach 07-09 listopada 2022 r., w ramach projektu pn. „Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki. Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje etap III”

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ODRZUCENIE OFERTY

Zamawiający informuje, iż działając na podstawie:
1. Rozdziału 7 pkt 2 lit. b Zapytania ofertowego dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej;
Rozdziału 7 pkt 2 lit. e w związku z rozdziałem 6 pkt 4 ppkt 1) Zapytania ofertowego, odrzuca ofertę Wykonawcy złożoną w postępowaniu
Za najkorzystniejszą ofertę, Zamawiający uznaje ofertę nr 1 złożoną przez:

ATTIS s.c. Małgorzata Błachno-Wyrwicka, Katarzyna Lewandowska
ul. Czerwonych Maków 10/37,
01-493 Warszawa

Uzasadnienie faktyczne i prawne:
W postępowaniu zostały złożone cztery oferty. Wykonawca zaoferował realizację zamówienia za najniższą cenę: 28200,00 zł brutto, dlatego niniejsza oferta okazała się ofertą najkorzystniejszą i w kryterium „Cena” (100%) uzyskała maksymalną liczbę 100 punktów.

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w terminie dogodnym dla stron, lecz nie krótszym niż 2 dni od dnia poinformowania Wykonawców o wyborze oferty.
Pełna treść zawiadomienia znajduje się w załączniku do niniejszej wiadomości

20221018WYNIK dla Pl [...].pdf

2022-10-10 14:53 Magdalena Olejniczak Informacja z otwarcia ofert

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 35 000,00 zł brutto.
Zamawiający przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert, które odbyło się dnia 10.10.2022 r.:
Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu na wyłonienie podmiotu, którego zadaniem będzie świadczenie usług związanych z organizacją podroży służbowej związanej z udziałem targów World Travel Market London odbywających się w Londynie (Wielka Brytania), w dniach 07-09 listopada 2022 r.:
1. ATTIS s.c. Małgorzata Błachno-Wyrwicka, Katarzyna Lewandowska, ul. Czerwonych Maków 10/37,01-493 Warszawa. Cena: 28 200,00 zł, w tym dla 1 osoby: 7050,00 zł

2.Magdalena Siśkiewicz “New Challenge”, ul. Rydlówka 5/107, 30-363 Kraków. Cena: 32 920,00 zł, w tym dla 1 osoby 8230,00 zł

3. Biuro Podróży Interglobus Tour sp.j. Tomasz Bloch, ul. Szczecińska 15b/8, 72-100 Goleniów.Cena: 33 832,00 zł, w tym dla 1 osoby: 8458,00 zł

4. Sun&More Sp. z o.o., ul. Madalińskiego 8 lok. 215 , 70-101 Szczecin. Cena: 34 840,00 zł, w tym dla 1 osoby 8710,00 zł

Pełna treść komunikatu z otwarcia ofert znajduje się w załączeniu do niniejszej wiadomości.20221010 Informacja [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Obsługa podróży służbowej Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w zakresie świadczenia usług związanych z organizacją wyjazdu służbowego na targi World Travel Market London odbywające się w Londynie (Wielka Brytania) w dniach 7 - 9 listopada 2022 r., obejmująca w szczególności: dokonywanie rezerwacji, wystawianie, sprzedaż̇ i dostarczanie biletów lotniczych, transfer z/na lotnisko, ubezpieczenie wyjazdu służbowego, nocleg w trakcie trwania wyjazdu służbowego. Udział w imprezie targowej realizowany jest w ramach projektu „Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki. Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje – etap III” realizowanego w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 1 pc. - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 508