Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 5/2022/SnI/ZROT Obsługa stoiska Pomorza Zachodniego podczas targów World Travel Market London

Deadlines:
Published : 21-09-2022 15:19:00
Placing offers : 30-09-2022 12:00:00
Offers opening : 30-09-2022 12:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.Uwaga zmiana  sposób składania ofert!

 

ofert powinna być złożona pocztą elektroniczną na adres projekt@zrot.pl lub na adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://www.platformazakupowa.pl/pn/zrot - Zamawiający dopuszcza zarówno skan uprzednio podpisanej oferty jak i formę lub postać elektroniczną (opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym) lub 2) pocztą, kurierem lub osobiście - decyduje data wpływu w formie pisemnej (w postaci papierowej) w siedzibie Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Szczecinie, ul. Partyzantów 1, 70-222 Szczecin w zamkniętej kopercie z dopiskiem: wyłonienie podmiotu, którego zadaniem będzie obsługa stoiska Pomorza Zachodniego podczas targów World Travel Market London odbywających się w Londynie (Wielka Brytania), w dniach 07-09 listopada 2022 r. – zapytanie ofertowe nr 5/2022/SnI/ZROT. Nie otwierać przed terminem 30 września 2022 r., godz. 12.30”


Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Sławomir Doburzyński

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: 91 433 41 26
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez e-mail: projekt@zrot.pl

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
20220921Załącznik nr 1 - Formularz oferty.docx docx 64.44 2022-09-21 15:19:00 Proceeding
20220921Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań.docx docx 54.98 2022-09-21 15:19:00 Proceeding
20220921Załącznik nr 3 - Wykaz osób.docx docx 58.26 2022-09-21 15:19:00 Proceeding
20220921Załącznik nr 4 - Ośw. o braku podstaw wykluczenia.docx docx 56.11 2022-09-21 15:19:00 Proceeding
20220921Załącznik nr 5 - Wzór umowy.docx docx 81.61 2022-09-21 15:19:00 Proceeding
20220921Zapytanie ofertowe.docx docx 85.94 2022-09-21 15:19:00 Proceeding
20220928Zmiana treści Zapytania.pdf pdf 250.77 2022-09-28 12:05:17 Proceeding
20220921Zapytanie ofertowe.docx docx 85.94 2022-09-21 15:19:00 Subject of the order
20220930 Informacja z otwarcia ofert.docx docx 55.09 2022-09-30 14:48:47 Public message
Wynik_obsługa stoiska WTM.pdf pdf 1802.83 2022-10-12 11:21:55 Public message

Announcements

2022-10-12 11:21 Magdalena Olejniczak ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
WYKLUCZENIE WYKONAWCY
ODRZUCENIE OFERTY

Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. Zapytania ofertowego na wyłonienie podmiotu, którego zadaniem będzie obsługa stoiska Pomorza Zachodniego podczas targów World Travel Market London odbywających się w Londynie (Wielka Brytania), w dniach 07-09 listopada 2022 r.

Pełna treść wyników o wyborze najkorzystniejszej ofert znajduje się w załączeniu.

Wynik_obsługa stoisk [...].pdf

2022-09-30 14:48 Magdalena Olejniczak Informacja z otwarcia ofert

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 45 000,00 zł brutto.
Zamawiający przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert, które odbyło się dnia 30.09.2022 r.:
Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu na wyłonienie podmiotu, którego zadaniem będzie obsługa stoiska Pomorza Zachodniego podczas targów World Travel Market London odbywających się w Londynie (Wielka Brytania), w dniach 07-09 listopada 2022 r.:

1. Miłosz Kolec
ul. Pucka 11/6
70-851 Szczecin
cena: 43.013,00 zł brutto

2. GLOBALLYGO LTD
27 Old Gloucester Street
London WC1N 34AX
United Kingdom
Company Number 13715816
cena: 27.000,00 zł brutto

pełna treść informacji z otwarcia ofert znajduje się w załączeniu

20220930 Informacja [...].docx

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Obsługa stoiska Pomorza Zachodniego podczas odbywających się w Londynie (Wielka Brytania), w dniach 07-09 listopada 2022 r. targów World Travel Market London Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie podmiotu, którego zadaniem będzie obsługa stoiska Pomorza Zachodniego podczas odbywających się w Londynie (Wielka Brytania), w dniach 07-09 listopada 2022 r. targów World Travel Market London, w ramach projektu „Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki. Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje – etap III” realizowanego w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Do zadań podmiotu prezentującego ofertę Pomorza Zachodniego podczas w/w wydarzenia będzie należało: 1. Prezentacja potencjału gospodarczego i turystycznego Pomorza Zachodniego wśród potencjalnych przedsiębiorców i turystów. 2. Dystrybucja materiałów promujących potencjał gospodarczy i turystyczny Pomorza Zachodniego, łącznie z materiałami przekazanymi przez Zamawiającego. 3. Prezentacja oferty Pomorza Zachodniego na przedmiotowych targach turystycznych (wszelkie czynności podjęte w celu promocji turystyki golfowej na Pomorzu Zachodnim poprzez prezentację w godzinach trwania targów oferty województwa osobom odwiedzającym stoisko, a w momencie braku lub mniejszego zainteresowania stałe zachęcanie uczestników o odwiedzających targi do zapoznania się z ofertą województwa). 4. Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu (wraz z prawami autorskimi np. do zdjęć, filmików) raportu dotyczącego reprezentowania regionu, w terminie 14 dni od zakończenia targów. 5. Pokrycie kosztów uczestnictwa w targach z uwzględnieniem kosztów dojazdu, transferu oraz noclegów i wyżywienia osób obsługujących stoisko, a także wszelkich innych kosztów niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

20220921Zapytanie of [...].docx

1 pc. - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 407