Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Wykonanie przeglądu eksploatacyjnego oraz serwisowanie rozdzielnic elektrycznych z układami sieci IT

Deadlines:
Published : 20-09-2022 09:55:00
Placing offers : 05-10-2022 11:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710).

1.   Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu eksploatacyjnego oraz serwisowanie rozdzielnic elektrycznych z układami sieci IT, które zasilają pomieszczenia medyczne grupy 2 usytuowane w obiekcie szpitala we Wrocławiu przy ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2.

2.     Zakres Przedmiotu zamówienia obejmuje:

1)     Przegląd eksploatacyjny 52 kompletów sieci IT wraz z rozdzielnicami elektrycznymi obejmujący następujące czynności:

a)     kontrola wizualna elementów;

b)     czyszczenie osprzętu;

c)     trzykrotny test poszczególnych elementów:

-       wskaźnika stanu izolacji – WSITR,

-       układu samoczynnego załączania rezerwy – SZR,

-       przekładnika prądowego,

-       modułu zasilającego,

-       stycznika wraz z elementami dodatkowymi,

-       transformatora separacyjnego,

-       kasety sygnalizacyjnej SG-3U;

d)     sprawdzenie nastaw poszczególnych elementów;

e)       konfiguracja WSITR;

f)     konfiguracja SZR.

2)     Serwisowanie Urządzeń tj. usuwanie awarii i wykonywanie bieżących napraw zgodnie z potrzebami Zamawiającego.

3.   Cenę całkowitą za wykonanie usługi będącej Przedmiotem zamówienia należy skalkulować w oparciu o załącznik nr 1 do zapytania. Wypełniony załącznik nr 1 należy załączyć w miejscu KRYTERIA I WARUNKI FORMALNE – pkt 1 CENA.

4.   Zamawiający wymaga, by części zamienne i materiały,  które będą stosowane przez Wykonawcę przy serwisowaniu Urządzeń były oryginalne, kompatybilne i jednorodne z Urządzeniami.

5.   Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą cennika części zamiennych, sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania.

6.     Szczegółowe warunki dotyczące Przedmiotu zamówienia, w tym: terminy realizacji, warunki płatności, warunki gwarancji zostały określone w załączonym wzorze umowy.

7.     Zamawiający wymaga od Wykonawców zawarcia umowy na warunkach określonych w załączonym wzorze umowy.

8.     O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz..U. z 2022 r. poz. 835).

9.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wyboru oferty, negocjowania warunków oferty oraz unieważnienia postępowania bez podania przyczyny i bez ponoszenia skutków prawnych.


Zapraszamy do złożenia  ofert  poprzez  poniższy  formularz  elektroniczny.

 

W przypadku pytań: 

 

1)     merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego". 

2)     związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze,  w godzinach od  8:00 do 17:00.

·        tel. 22 101 02 02

·        e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
załącznik nr 1 - Formularz cenowy 2022.docx docx 27.2 2022-09-20 09:55:00 Proceeding
załącznik nr 2 - Cennik części zamiennych 2022.docx docx 22.21 2022-09-20 09:55:00 Proceeding
załącznik nr 3 - wzór umowy.pdf pdf 643.66 2022-09-20 09:55:00 Proceeding
Zbiorcze zestawienie ofert - postępowanie ID 665287.pdf pdf 229.39 2022-10-05 12:46:42 Public message
informacja o wyborze oferty - ID 665287.pdf pdf 24.03 2022-10-12 10:10:53 Public message

Announcements

2022-10-12 10:10 Dagmara Smolińska Szanowni Państwo, w załączeniu przekazuję informację o wyborze oferty.

informacja o wyborze [...].pdf

2022-10-05 12:46 Dagmara Smolińska Szanowni Państwo, w załączeniu przekazuję zbiorcze zestawienie ofert.

Zbiorcze zestawienie [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Przegląd eksploatacyjny i serwis rozdzielnic elektrycznych z układami sieci IT W miejscu cena netto należy wpisać wartość netto z tabeli nr 5 formularza cenowego (załącznik nr 1) z wiersza "RAZEM - CENA CAŁKOWITA OFERTY" 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3233 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Zgodnie z załączonym wzorem umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Oświadczam, że części zamienne, które będą stosowane przy realizacji Przedmiotu umowy będą kompatybilne i jednorodne z rozwiązaniem firmy P.P.H POLMED (z siedzibą w Poznaniu, ul. Arnikowa 7c) - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję". Należy załączyć cennik części zamiennych sporządzony wg wzoru załącznika nr 2 (Zamawiający wymaga załączenia pliku) Attachment required (0)
6 Oświadczam, że skieruję do realizacji Przedmiotu umowy osoby, które posiadają ważne świadectwa kwalifikacji grupy urządzeń energetycznych „E” w zakresie eksploatacji instalacji elektrycznych do 1 kV - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
7 Akceptuję treść zawartego w zapytaniu wzoru umowy wraz z załącznikami i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia Umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
8 Podstawy wykluczenia - Wykonawca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz..U. z 2022 r. poz. 835). Proszę potwierdzić wpisując "Nie podlegam wykluczeniu" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 380