Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RGGZ.271.51.2022 „Dostawa i montaż wyposażenia dla zadania nr 3 „Wyposażenie obiektu – pracowni muzyczno- plastycznej oraz GCKPIT” – druga powtórka

Jakub Gasik
Gmina Szaflary
Deadlines:
Published : 16-09-2022 13:06:00
Placing offers : 26-09-2022 10:00:00
Offers opening : 26-09-2022 10:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 140.96 2022-09-16 13:06:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu - scan.pdf pdf 2302.81 2022-09-16 13:06:00 Proceeding
SWZ str. 1.pdf pdf 220.47 2022-09-16 13:06:00 Proceeding
SWZ - instrumenty muzyczne.docx docx 142.9 2022-09-16 13:06:00 Proceeding
Załącznik nr 1a do SWZ - Zestwienie rzezczowo finansowe - instrumenty muzyczne.xlsx xlsx 19.59 2022-09-16 13:06:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia - instrumenty muzyczne .xlsx xlsx 17.62 2022-09-16 13:06:00 Proceeding
Inf. z otw. ofert.pdf pdf 472.73 2022-09-26 11:19:06 Public message
Inf. z otw. ofert.docx docx 52.44 2022-09-26 11:19:06 Public message
Zawiad. o wyb. strona.pdf pdf 220.38 2022-09-29 15:31:22 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - strona.docx docx 52.64 2022-09-29 15:31:22 Public message
Informacja o przeznaczonej kwocie.pdf pdf 208.38 2022-09-26 10:00:00 Public message
Informacja o przeznaczonej kwocie.docx docx 392.36 2022-09-26 10:00:00 Public message

Announcements

2022-09-29 15:31 Jakub Gasik Znak sprawy: RGGZ.271.51.2022 Szaflary 29.09.2022 r.
Nr przetargu 31/2022


Zawiadomienie
o wyborze oferty najkorzystniejszej

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą Pzp”, na: „Dostawa i montaż wyposażenia dla zadania nr 3 „Wyposażenie obiektu – pracowni muzyczno- plastycznej oraz GCKPIT” – druga powtórka

Zgodnie z art. 253 ust.1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje równocześnie wszystkich Wykonawców o:
I. WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dziale XXXIII SWZ.
Wybrana została oferta nr 1 złożona przez:
MEG-Gąsior Sp.J., ul. Szaflarska 72 , 34-400 Nowy Targ

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:
MEG-Gąsior Sp.J., ul. Szaflarska 72 , 34-400 Nowy Targ
spełnia wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego określone w SWZ i uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dziale XXXIII SWZ.

Informuję, iż w wyżej wymienionym przetargu zostały złożone 2 ofert, które otrzymały następującą punktację:

Oferta nr 1 - MEG-Gąsior Sp.J., ul. Szaflarska 72 , 34-400 Nowy Targ
Cena całego zamówienia uzyskała 60,00 pkt.
Okres rękojmi i gwarancji uzyskał 40,00 pkt.
Łącznie oferta uzyskała 100 pkt.

Oferta nr 2 – JARD Sp. z o.o., Al. Na Skarpie 21/11, 00-488 Warszawa
Cena całego zamówienia uzyskała 0,00 pkt.
Okres rękojmi i gwarancji uzyskał 0,00 pkt.
Łącznie oferta uzyskała 0,00 pkt.Zawiad. o wyb. stron [...].pdf

Zawiadomienie o wybo [...].docx

2022-09-26 11:19 Jakub Gasik Znak sprawy: RGGZ.271.51.2022 Szaflary 26.09.2022 r.
Nr przetargu 31/2022

https://szaflary.pl/zamowienia-publiczne/
(strona internetowa prowadzonego postępowania)

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Dostawa i montaż wyposażenia dla zadania nr 3 „Wyposażenie obiektu – pracowni muzyczno- plastycznej oraz GCKPIT” – druga powtórka


W dniu 26.09.2022 r. o godz. 10:30 w Urzędzie Gminy w Szaflarach, odbyło się otwarcie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający udostępnił na stornie internetowej prowadzonego postepowania https://platformazakupowa.pl/pn/szaflary informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia, tj.:

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosi: 50 000,00 zł. gross

Łącznie wpłynęły 2 oferty:
• liczba z deszyfrowanych i otwartych ofert: 2
• dane z otwartych ofert:
(szczegóły w załączniku)

Inf. z otw. ofert.pd [...].pdf

Inf. z otw. ofert.do [...].docx

2022-09-26 10:00 Buyer message Znak sprawy: RGGZ.271.51.2022 Szaflary, dnia 16.09.2022 r.
Nr przetargu: 31/2022
INFORMACJA O WYSOKOŚCI ŚRODKÓW
Informacja na temat wysokości środków jakie zamierza przeznaczyć Gmina Szaflary na sfinansowanie zamówienia publicznego pn.:
„Dostawa i montaż wyposażenia dla zadania nr 3 „Wyposażenie obiektu – pracowni muzyczno- plastycznej oraz GCKPIT” – druga powtórka
Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia łącznie:
50 000,00 zł brutto

Informacja o przezna [...].pdf

Informacja o przezna [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 357