Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 62/2022 „Wykonanie systemu telemetrycznego do zdalnego monitorowania ośmiu przepompowni ścieków eksploatowanych w prawobrzeżnej części miasta Szczecin oraz włączenie do systemu zarządzania i monitorowania SCADA ZWiK Szczecin”

Deadlines:
Published : 30-08-2022 13:32:00
Placing offers : 14-09-2022 11:45:00
Offers opening : 14-09-2022 12:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Ofertę i oświadczenie, o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.docx docx 75.73 2022-08-30 13:32:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ.doc doc 62.5 2022-08-30 13:32:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ.docx docx 21.2 2022-08-30 13:32:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ.docx docx 20.74 2022-08-30 13:32:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ.doc doc 37 2022-08-30 13:32:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ.docx docx 29.73 2022-08-30 13:32:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ.docx docx 17.27 2022-08-30 13:32:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ.docx docx 4600.9 2022-08-30 13:32:00 Proceeding
Modyfikacja SWZ - system telemetryczny.docx docx 19.56 2022-09-08 14:08:35 Public message
Odpowiedz na pytanie 1.docx docx 19.02 2022-09-08 14:08:35 Public message
Informacja z otwarcia ofert .docx docx 19.04 2022-09-14 12:56:34 Public message
inf. z wyboru .doc doc 36.5 2022-09-29 09:39:53 Public message

Announcements

2022-09-29 09:39 Agnieszka Poręczewska-Bereszko Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

inf. z wyboru .doc

2022-09-14 12:56 Agnieszka Poręczewska-Bereszko Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].docx

2022-09-14 11:45 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 160 000,00 zł net / 196 800,00 zł brutto
2022-09-08 14:08 Agnieszka Poręczewska-Bereszko Odpowiedź na pytanie wraz z modyfikacją treści SWZ

Modyfikacja SWZ - sy [...].docx

Odpowiedz na pytanie [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 361