Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Budowa odcinka sieci i przyłączy ciepłowniczych.

Deadlines:
Published : 04-08-2022 14:54:00
Placing offers : 19-08-2022 12:00:00
Offers opening : 19-08-2022 12:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej w Końskich Sp. z o.o. zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu przetargowym

na:  Budowę odcinka sieci i przyłączy ciepłowniczych zgodnie z niżej zamieszczonymi wymaganiami i specyfikacją:

I. Opis zadania

1. Przedmiotem zamówienia jest: 

1.1 Budowa odcinka sieci i przyłączy ciepłowniczych do dwóch budynków przy ul. Partyzantów 3 ul. Partyzantów 5 w Końskich.

1.2. Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku usługowo - mieszkalnego przy ul. Polnej w Końskich. 


2. Przedmiot zamówienia szczegółowo opisuje załącznik nr 1 postepowania - Opis przedmiotu zamówienia.

3.  Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych osobno dla dwóch zadań.

      Istnieje możliwośc wyboru dwóch różnych wykonawców oddzielnie dla poszcególnych zadań.


II. Warunki formalne:

1.    Wymagania szczegółowe zawarte są w Specyfikacji Warunków Zamówienia dołączonym do niniejszego postępowania.

2.    Postępowanie prowadzone jest na zasadzie wyboru ofert, spośród ofert złożonych na podstawie ogłoszonego postępowania na stronie             platformy zakupowej Open Nexus.

3.    Postępowanie nie podlega przepisom ustawy Prawa Zamówień Publicznych, z uwagi na charakter tak zwanego zamówienia                          sektorowego. Postępowanie nie podlega protestom i odwołaniom.

4.    Prawo obowiązujące dla postępowania: prawo polskie.

5.    W ofercie prosimy podać ceny w załącznikach - formularze ofertowo-cenowe: Załączniki nr 3 i 4

6.    Oferty należy składać tylko w formie elektronicznej w formie załączników poprzez platformę Open Nexus. 

7.    Termin składania ofert do 19-08-2022r.  do godz. 12.00.            

9.    Miejsce oraz termin otwarcia ofert:

9.1. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 19-08-2022 r. o godz. 12:05 w siedzibie Zamawiającego w Końskich, ul. Armii Krajowej 5.

10.  Termin wykonania zamówienia: 31.10.2022

11.  Gwarancja na wykonane roboty - 60 miesięcy.

12.  Termin płatności – 30 dni od daty wystawienia faktury.

13.  Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na realizację w/w zadania zgodnie z załączonym wzorem.

14.  W sprawie problemów technicznych związanych z obsługą platformy Open Nexus Wykonawca może się kontaktować z Centrum           Wsparcia Klienta – tel. 61-679-19-00.


III.  Pliki do  do pobrania:

1. Załącznik Nr 1  - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

2. Załącznik Nr 2 -  Wzór umowy 

3. Załącznik Nr 3 - Formularz ofertowo-cenowy dla Zadania nr 1 ul. Partyzantów

4. Załącznik nr 4 – Formularz ofertowo-cenowy dla Zadania nr 2 ul. Polna

5. Załącznik Nr 5 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

6. Załącznik Nr 6 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z Art.7

7. Załącznik Nr 7 - Dokumentacja techniczna Zadania nr 1 ul. Partyzantów – plik skompr. ZIP

8. Załącznik Nr 8-  Dokumentacja techniczna Zadania nr 2 ul. Polna – plik skompresowany ZIP

9. Załaznik  Nr 9-   Specyfikacja Warunków zamówienia (SWZ)

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmiany zapotrzebowania Zamawiającego.

W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel 41-3754700 w.38, Pan Waldemar Nowek  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 5_oswiadczenie_o_spełn_warunków .doc doc 55.5 2022-08-04 14:54:00 Proceeding
Załącznik_nr_7_dok_techn_Partyzantów.zip zip 6444.18 2022-08-04 14:54:00 Proceeding
Załącznik_nr_8_dok_techn_Polna.zip zip 2019.88 2022-08-04 14:54:00 Proceeding
Załącznik_nr_9_SWZ.pdf pdf 155.74 2022-08-09 11:14:08 Proceeding
Załacznik nr_1_opis przedmiotu_zamówienia.pdf pdf 151.29 2022-08-09 11:14:17 Proceeding
Załacznik nr_2 _wzór_umowy.pdf pdf 270.86 2022-08-09 11:14:24 Proceeding
Załącznik nr 6_oświadczenie_Art7.doc doc 53.5 2022-08-09 12:10:01 Proceeding
Załącznik nr 3_form_ofert_cenowy_zadanie1.docx docx 24.1 2022-08-09 12:11:25 Proceeding
Załącznik nr 4_form_ofert_cenowy_zadanie2.docx docx 24.09 2022-08-09 12:11:55 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Budowa odcinka sieci i przyłączy ciepłowniczych . 1.Budowa odcinka sieci i przyłączy ciepłowniczych do dwóch budynków przy ul. Partyzantów 3 ul. Partyzantów 5 w Końskich. 2.Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku usługowo - mieszkalnego przy ul. Polnej w Końskich. 1 pc. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Końskich Sp. z o.o.
Armii Krajowej 5
26-200, Końskie
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3190 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Do 31.10.2022 Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 713