Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MCPS-ZP/PR/351-64/2022 TP/U Wykonanie i dostawa kalendarzy na 2023 r. dla Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Deadlines:
Published : 29-07-2022 09:36:00
Placing offers : 08-08-2022 10:00:00
Offers opening : 08-08-2022 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zał. nr 1. OPZ.pdf pdf 1576.16 2022-07-29 09:36:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 951.68 2022-07-29 09:36:00 Proceeding
Zał. nr 2. Wzór umowy.pdf pdf 618.5 2022-07-29 09:36:00 Proceeding
Zał. nr 4. Oświadczenie Wykonawcy.docx docx 31.71 2022-07-29 09:36:00 Proceeding
Zał. nr 5. Oświadczenie o grupie kapitałowej.docx docx 36.77 2022-07-29 09:36:00 Proceeding
Zał. nr 6. do SWZ - Informacja dodatkowa dotycząca terminu realizacji przedmiotu zamówienia.docx docx 24.38 2022-07-29 09:36:00 Proceeding
Zał. nr 7. Ogłoszenie 2022-BZP 00283111-01 z 2022-07-29.pdf pdf 120.84 2022-07-29 09:36:00 Proceeding
Zał. nr 3. Formularz ofertowy.docx docx 41.51 2022-07-29 09:36:00 Criterion
2022-08-02 Odpowiedź 351-64-2022-TP-U.pdf pdf 469.47 2022-08-02 13:27:21 Public message
2022-08-03 Odpowiedź 351-64-2022-TP-U.pdf pdf 476.08 2022-08-03 14:09:55 Public message
2022-08-04 Odpowiedź 351-64-2022-TP-U.pdf pdf 467.21 2022-08-05 09:56:55 Public message
2022-08-08 Informacja z otwarcia ofert 351-64-2022.pdf pdf 473.36 2022-08-08 12:55:47 Public message
2022-08-... Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert 351-64-2022.pdf pdf 206.94 2022-08-17 09:10:55 Public message

Announcements

2022-08-17 09:10 Andrzej Misiejko Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty

2022-08-... Informac [...].pdf

2022-08-08 12:55 Piotr Ratajczyk Szanowni Państwo

W załączeniu informacja z otwarcia ofert w dniu 8 sierpnia 2022 r.

2022-08-08 Informacj [...].pdf

2022-08-08 10:00 Buyer message INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

„Wykonanie i dostawa kalendarzy na 2023 r. dla Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej”
numer referencyjny MCPS-ZP/PR/351-64/2022 TP/U (ID:645749)

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 300 000,00 zł brutto, (słownie: trzysta tysięcy złotych gross 00/100)
2022-08-05 09:56 Piotr Ratajczyk Warszawa, 5 sierpnia 2022 r.
nr referencyjny postępowania - MCPS-ZP/PR/351-64/2022 TP/U

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Dotyczy postępowania : Wykonanie i dostawa kalendarzy na 2023 r. dla Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. (ID 645749)

Działając na podstawie art. 284 ust. 6, w związku z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający informuje o zadanych pytaniach do treści SWZ. Poniżej Zamawiający przekazuje wyjaśnienia:

PYTANIE 6
„Szanowni Państwo. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o 2 dni.”

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA PYTANIE 6

W odpowiedzi na prośbę Wykonawcy Zamawiający informuje, że na bieżącym etapie postępowania nie przewiduje wydłużenia terminu składania ofert.

2022-08-04 Odpowiedź [...].pdf

2022-08-03 14:09 Piotr Ratajczyk Warszawa, 3 sierpnia 2022 r.
nr referencyjny postępowania - MCPS-ZP/PR/351-64/2022 TP/U

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Dotyczy postępowania : Wykonanie i dostawa kalendarzy na 2023 r. dla Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. (ID 645749)

Działając na podstawie art. 284 ust. 6, w związku z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający informuje o zadanych pytaniach do treści SWZ. Poniżej Zamawiający przekazuje wyjaśnienia:

PYTANIE 2
„W nawiązaniu do dodatkowo punktowanego w kryterium oceny terminu realizacji czy wg Zamawiającego wykonanie:
4000 sztuk kalendarzy ściennych trójdzielnych,
3000 sztuk kalendarzy blokowo biurkowych,
4500 sztuk kalendarzy książkowych,
500 sztuk kalendarzy książkowych VIP,
36 sztuk kalendarzy książkowych Premium VIP,
1500 sztuk kalendarzy książeczkowych,
2000 sztuk kalendarzy biurkowych,
jest realne w terminie 10 lub nawet 20 dni ?
Wg Wykonawcy z wieloletnim doświadczeniem jest to technologicznie niemożliwe, wliczając w to wykonanie projektu, jego akceptację tudzież ewentualne poprawki.”

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA PYTANIE 2

Zamawiający informuje, że terminy podane w kryterium nr 2 „Termin realizacji” zostały określone na potrzeby oceny ofert. Wskazanie terminu wykonania przedmiotu zamówienia od 21 do 30 dni roboczych od dnia podpisania umowy skutkować będzie przyznaniem 10 punktów, natomiast wykazanie terminu wykonania przedmiotu zamówienia powyżej 30 dni lub nie wskazanie go nie będzie powodowało odrzucenia oferty, jedynie oferta w kryterium nr 2 otrzyma 0 pkt.
Z wykonawcą, który zobowiązał się do wykonania przedmiotu zamówienia w jednym z dodatkowo punktowanych terminów wskazanych w kryterium nr 2 oraz, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w pozostałych kryteriach oceny ofert zostanie zawarta umowa w przedmiocie realizacji zamówienia publicznego. Wówczas zobligowany on będzie do zachowania terminu wykonania umowy, do którego się zobowiązał. W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące oceny kryterium nr 2.

PYTANIE 3
„Czy 12 zdjęc w kalendarzach książkowych Wykonawca będzie mógł rozmieścic w miejscach możliwych do wklejenia na maszynie (tzn czy możłiwa jest lekka modyfikacja miejsc) - czy miejsca będa wskazane konkretnie.”

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA PYTANIE 3

Miejsca, w których należy umieścić 12 zdjęć w kalendarzach książkowych zostaną wskazane przez Zamawiającego.

PYTANIE 4
„Obiecanie terminu realizacji 10 dni w zasadzie gwarantuje wygranie przetargu bez względu na cenę.
Czy dostarczają Państwo projekty przed podpisaniem umowy - aby zacząć prace jak najszybciej ?”

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA PYTANIE 4

Zgodnie z art. 7 pkt 25), ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) przez udzielenie zamówienia należy rozumieć zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do tego czasu nie ma możliwości kontaktowania się z Wykonawcą w zakresie działań dotyczących przedmiotu umowy. W związku z powyższym Zamawiający przewiduje przekazanie projektów w dniu zawarcia umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego.

PYTANIE 5

„Musimy już dziś zamówić surowce (dostawa nawet do 2 miesięcy - np okleina Orik nie jest już w stałej ofercie polskiego dystrybutora) Jaka jest szansa odstąpienia przez Zamawiającego od zamówienia w przypadku naruszenia terminów wykonania ? (Zamawiając okleinę nie mamy 100% gwarancji terminów dostawy)”

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA PYTANIE 5

Zamawiający informuje, że w przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy zastosowanie będą miały zapisy dotyczące kar umownych i odstąpienia od umowy, znajdujące się we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

2022-08-03 Odpowiedź [...].pdf

2022-08-02 13:27 Piotr Ratajczyk Warszawa, 2 sierpnia 2022 r.
nr referencyjny postępowania - MCPS-ZP/PR/351-64/2022 TP/U

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Dotyczy postępowania : Wykonanie i dostawa kalendarzy na 2023 r. dla Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. (ID 645749)

Działając na podstawie art. 284 ust. 6, w związku z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający informuje o zadanych pytaniach do treści SWZ. Poniżej Zamawiający przekazuje wyjaśnienia:

PYTANIE 1

„Proszę o informację na temat terminu realizacji zamówienia. W treści SWZ jak i w umowie figuruje informacja o 6 tygodniach od podpisania umowy nie później niż do 30 listopada 2022 roku. Natomiast w kryterium oceny punktowane jest skrócenie terminu do 10, 20 i 30 dni roboczych, co ze względów technologicznych jest niemożliwe do wykonania- na pewno pierwsze dwa. Bardzo proszę o sprostowanie rozbieżności.”

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA PYTANIE 1

Zamawiający informuje, że podany termin - 6 tygodni od podpisania umowy nie później niż do 30 listopada 2022 roku to termin podstawowy/ostateczny na wykonanie przedmiotu umowy. Terminy podane w kryterium nr 2 „Termin realizacji” zostały określone na potrzeby oceny ofert. Wskazanie terminu wykonania przedmiotu zamówienia powyżej 30 dni lub nie wskazanie go nie będzie powodowało odrzucenia oferty, jedynie oferta w kryterium nr 2 otrzyma 0 pkt.
Z wykonawcą, który zobowiązał się do wykonania przedmiotu zamówienia w jednym z dodatkowo punktowanych terminów wskazanych w kryterium nr 2 oraz, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w pozostałych kryteriach oceny ofert zostanie zawarta umowa w przedmiocie realizacji zamówienia publicznego. Wówczas zobligowany on będzie do zachowania terminu wykonania umowy, do którego się zobowiązał. W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące oceny kryterium nr 2.

2022-08-02 Odpowiedź [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

Zał. nr 3. Formularz [...].docx

(0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 417