Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MCPS.ZP/PG/351-61/2022 TP/U/S „Przygotowanie i realizacja szkoleń specjalistycznych z zakresu profilaktyki uzależnień w województwie mazowieckim wraz z obsługą logistyczną”

Deadlines:
Published : 27-07-2022 11:51:00
Placing offers : 08-08-2022 10:00:00
Offers opening : 08-08-2022 11:00:00
Procedure: Zamówienie na usługi społeczne
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się drogą elektroniczną.

 

Przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
08da6f9c-eb64-da65-c4a1-54000e529e10.pdf pdf 170.39 2022-07-27 11:51:00 Proceeding
załącznik nr 1 do SWZ - OPZ.pdf pdf 993.8 2022-07-27 11:51:00 Proceeding
załącznik nr 2 do SWZ - wzór umowy.pdf pdf 769.84 2022-07-27 11:51:00 Proceeding
załącznik nr 4 do SWZ - oświadczenie wykonawcy.docx docx 28.7 2022-07-27 11:51:00 Proceeding
załącznik nr 5 do SWZ - wykaz usług.docx docx 22.54 2022-07-27 11:51:00 Proceeding
załącznik nr 6a-6d do SWZ - Wykaz osób.docx docx 26.45 2022-07-27 11:51:00 Proceeding
załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej.doc doc 98.5 2022-07-27 11:51:00 Proceeding
załącznik nr 8a - 8d do SWZ - informacja dodatkowa dotycząca trenerów.docx docx 29.68 2022-07-27 11:51:00 Proceeding
załącznik nr 9 do SWZ - Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem.docx docx 16.55 2022-07-27 11:51:00 Proceeding
03-08-2022 SWZ-351-61-2022.pdf pdf 958.26 2022-08-03 12:10:42 Proceeding
08da7539-b5be-f4b0-d580-06000ec4549b.pdf pdf 36.59 2022-08-03 12:22:19 Proceeding
03-08-2022 załącznik nr 3 do SWZ - formularz ofertowy.docx docx 43.49 2022-08-03 12:10:15 Criterion
28-07-2022 SWZ-351-61-2022.pdf pdf 958.14 2022-07-28 11:23:45 Public message
Modyfikacja nr 1 treści SWZ 351-61-2022.pdf pdf 491.92 2022-07-28 11:23:45 Public message
odpowiedź na pytanie do SWZ 351-61-2022 .pdf pdf 610.44 2022-08-01 14:48:17 Public message
Modyfikacja nr 2 treści SWZ 351-61-2022.pdf pdf 486.81 2022-08-03 12:15:19 Public message
Informacja z otwarcia ofert 351-61-2022.pdf pdf 486.79 2022-08-08 12:36:03 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 351-61-2022.pdf pdf 196.18 2022-08-25 09:26:32 Public message
Informacja o kwocie 321-61-2022.pdf pdf 474.19 2022-08-08 10:00:00 Public message

Announcements

2022-08-25 09:26 Paweł Ginel Szanowni Państwo,
W związku z dokonaną oceną ofert złożonych w niniejszym postępowaniu Zamawiający w załączeniu publikuje informację o wynikach postępowania.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-08-08 12:36 Paweł Ginel Szanowni Państwo,
W związku z upływem terminu składania ofert Zamawiający w załączeniu publikuje informację z ich otwarcia.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-08-08 10:00 Buyer message W załączeniu zamawiający publikuje informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

Informacja o kwocie [...].pdf

2022-08-03 12:15 Paweł Ginel Szanowni Państwo,
W związku z modyfikacją treści SWZ Zamawiający w załączeniu publikuje stosowne pismo. Jednocześnie wskazuje się, że zmianie uległa treść załącznika nr 3 - formularz ofertowy.

Modyfikacja nr 2 tre [...].pdf

2022-08-01 14:48 Paweł Ginel Szanowni Państwo,
W związku z przesłaną wiadomością od jednego z wykonawców zamawiający w załączeniu przesyła stosowne pismo.

odpowiedź na pytanie [...].pdf

2022-07-28 11:23 Paweł Ginel Szanowni Państwo,
W związku z koniecznością zmiany treści SWZ Zamawiający w załączeniu publikuje stosowne pismo.

28-07-2022 SWZ-351-6 [...].pdf

Modyfikacja nr 1 tre [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required

03-08-2022 załącznik [...].docx

(0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 543