Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OŚWIETLENIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ I OBIEKTÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W GMINIE DĄBROWA, nr sprawy OR.271.8.2022

Ewa Jonienc
Gmina Dąbrowa
Deadlines:
Published : 13-07-2022 14:18:00
Placing offers : 22-07-2022 11:00:00
Offers opening : 22-07-2022 11:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
00-ogłoszenie o ZAMÓWIENIU-08da64af-bf00-1aa4-c280-e9000fe0bf56.pdf pdf 111.51 2022-07-13 14:18:00 Proceeding
01-SWZ Zakup ee Gmina Dąbrowa.pdf pdf 422.05 2022-07-13 14:18:00 Proceeding
01-SWZ Zakup ee Gmina Dąbrowa-skan.pdf pdf 9772.95 2022-07-13 14:18:00 Proceeding
02-Załącznik nr 1 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.docx docx 60.48 2022-07-13 14:18:00 Proceeding
03-Załącznik nr 1a do SWZ - wykaz punktów poboru energii oświetlenie.xlsx xlsx 34.88 2022-07-13 14:18:00 Proceeding
04-Załącznik nr 1b do SWZ - wykaz punktów poboru energii obiekty.xlsx xlsx 42.81 2022-07-13 14:18:00 Proceeding
05-Załącznik nr 2a do SWZ Projektowane postanowienia umowy dla części 1 dla oświetlenia przestrzeni publicznej.pdf pdf 450.62 2022-07-13 14:18:00 Proceeding
06-Załącznik nr 2b do SWZ - Projektowane postanowienia umowy dla części 2 dla potrzeb obiektów.pdf pdf 514.33 2022-07-13 14:18:00 Proceeding
07-Załącznik nr 3 do SWZ - Formularz ofertowy.docx docx 36.41 2022-07-13 14:18:00 Proceeding
08-Załącznik nr 4.1 do SWZ- oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia (Pzp, art. 125 ust.1).docx docx 29.67 2022-07-13 14:18:00 Proceeding
09-Załącznik nr 4.2 do SWZ- oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia (Pzp, art. 125 ust.5).docx docx 28.93 2022-07-13 14:18:00 Proceeding
10-Załącznik nr 5 do SWZ - Klauzula RODO.docx docx 1839.26 2022-07-13 14:18:00 Proceeding
11-Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.docx docx 2368.46 2022-07-13 14:18:00 Proceeding
12-Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie wykonawców składających ofertę wspólną.docx docx 1837.76 2022-07-13 14:18:00 Proceeding
13-Załącznik nr 8 do SWZ - Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy.docx docx 2597.22 2022-07-13 14:18:00 Proceeding
14-Załącznik nr 9 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy odkupu energii OZE.pdf pdf 141.41 2022-07-13 14:18:00 Proceeding
00-ogłoszenie o ZMIANIE ogłoszenia-08da6985-679f-4be0-c280-e9000fe0de2e.pdf pdf 38.99 2022-07-19 14:59:44 Public message
przesunięcie terminu składania ofert.pdf pdf 259.98 2022-07-19 14:59:44 Public message
przesunięcie terminu składania ofert-skan.pdf pdf 361.66 2022-07-19 14:59:44 Public message
odpowiedzi na pytania.pdf pdf 476.74 2022-07-19 14:59:44 Public message
odpowiedzi na pytania-skan.pdf pdf 5301.36 2022-07-19 14:59:44 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 254.61 2022-07-22 13:13:48 Public message
informacja z otwarcia ofert-skan.pdf pdf 417.56 2022-07-22 13:13:48 Public message
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 256.32 2022-07-26 12:42:56 Public message
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-skan.pdf pdf 382.2 2022-07-26 12:42:56 Public message

Announcements

2022-07-26 12:42 Ewa Jonienc Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - plik w załączeniu.

zawiadomienie o wybo [...].pdf

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-07-22 13:13 Ewa Jonienc Informacja z otwarcia ofert - plik w załączeniu.

informacja z otwarci [...].pdf

informacja z otwarci [...].pdf

2022-07-22 11:00 Buyer message Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:
a) dla części nr 1 = 220.662,54 zł brutto
b) dla części nr 2 = 508.500,77 zł brutto,
2022-07-21 13:44 Ewa Jonienc Niniejszym, imieniem Zamawiającego informuję o zaistnieniu omyłki pisarskiej w załączniku nr 3 do SWZ FORMULARZ OFERTOWY.
Omyłka polega na użyciu słowa "GAZU" zamiast "ENERGII" w zdaniu na stronie drugiej formularza.
W związku z tym, iż przedmiotowe postępowanie dotyczy zakupu energii elektrycznej (uznaje się ten zapis za omyłkę pisarską) proszę o złożenie oferty na załączonym formularzu bez żadnych ingerencji.

2022-07-19 14:59 Ewa Jonienc Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, przesunięcie terminu składania ofert oraz odpowiedzi na pytania - pliki w załączeniu.

00-ogłoszenie o ZMIA [...].pdf

przesunięcie terminu [...].pdf

przesunięcie terminu [...].pdf

odpowiedzi na pytani [...].pdf

odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 914