Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Dostawa i wymiana kompensatorów wydłużeń termicznych na instalacjach wodnych w obiekcie szpitala przy ul. Fieldorfa 2 we Wrocławiu.

Deadlines:
Published : 04-07-2022 13:17:00
Placing offers : 18-07-2022 11:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami).

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wymiana kompensatorów wydłużeń termicznych na instalacjach wodnych      w obiekcie szpitala przy ul. Fieldorfa 2 we Wrocławiu.

2.  Termin realizacji Przedmiotu zamówienia: zgodnie z załączonym wzorem umowy.

3.  Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz warunki dotyczące jego realizacji zostały określone w załączonym wzorze umowy.

4.  Zamawiający wymaga od Wykonawców zawarcia umowy na warunkach określonych w załączonym wzorze umowy.

5.   O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się może Wykonawca, który:

1)  dysponuje co najmniej 2 osobami posiadającymi ważne uprawnienia SEP,

2)  posiada doświadczenie polegające na należytym wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 3 zamówień, których przedmiotem było wykonywanie instalacyjnych robót montażowych lub instalacyjnych prac naprawczych w zakresie instalacji wodnych (woda użytkowa, c.o., ciepło technologiczne, woda lodowa itp.) w czynnych obiektach szpitalnych,

3) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w ramach prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 1 000 000,00 zł.

6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835).

7.  Zamawiający zaleca, aby złożenie oferty było poprzedzone odbyciem wizji lokalnej.

8.  Wizja lokalna ma na celu zapoznanie Wykonawców ze specyfiką obiektu szpitala i jego otoczenia, zidentyfikowanie ewentualnych wątpliwości i zagrożeń, które Zamawiający mógł pominąć w opisie przedmiotu zamówienia, a które mogą być istotne dla Wykonawców.

9. Wykonawcy zamierzający wziąć udział w wizji lokalnej, winni przesłać Zamawiającemu drogą elektroniczną (poprzez platformę zakupową) zgłoszenie, w którym należy podać:

a)        dane Wykonawcy,

b)        proponowany termin,

c)         dane osób (imię, nazwisko, nr telefonu) upoważnionych przez Wykonawcę do udziału w wizji lokalnej.

10. Wykonawca nie jest zobowiązany do osobistego udziału w wizji lokalnej, może do tej czynności ustanowić pełnomocnika. Pełnomocnictwo nie wymaga szczególnej formy.

11. Zamawiający potwierdzi Wykonawcy przyjęcie zgłoszenia i zaproponowany przez Wykonawcę termin lub w razie konieczności ustali nowy.

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjowania ceny oferty, zakończenia postępowania bez wyboru oferty i unieważnienia postępowania bez podania przyczyny i bez ponoszenia skutków prawnych.

    


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego".

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

 

Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest podpisanie umowy.


Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
załącznik nr 1 - Formularz cenowy.docx docx 23.28 2022-07-04 13:17:00 Proceeding
załącznik nr 2 - Wykaz usług.docx docx 35.6 2022-07-04 13:17:00 Proceeding
załącznik nr 3 - wzór umowy.pdf pdf 559.95 2022-07-04 13:17:00 Proceeding
Zbiorcze zestawienie ofert - postępowanie ID 634851.pdf pdf 233.16 2022-07-18 11:51:36 Public message
informacja o wyborze oferty - ID 634851-sig.pdf pdf 400.74 2022-07-22 10:48:45 Public message

Announcements

2022-07-22 10:48 Sylwia Marciniak Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazuję informację o wyborze oferty.

informacja o wyborze [...].pdf

2022-07-18 11:51 Sylwia Marciniak Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazuję zbiorcze zestawienie ofert.

Zbiorcze zestawienie [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Dostawa i wymiana kompensatorów wydłużeń termicznych na instalacjach wodnych W miejscu cena netto należy wpisać wartość netto z formularza cenowego (załącznik nr 1) z wiersza "RAZEM - CAŁKOWITA CENA OFERTY" 1 delivery - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.8698 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Zgodnie z warunkami opisanymi we wzorze umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Zgodnie z warunkami opisanymi we wzorze umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Warunek udziału w postępowaniu - doświadczenie - Proszę załączyć wykaz usług (załącznik nr 2) oraz dowody należytego wykonania wykazywanych usług Attachment required (0)
5 Oświadczam, że spełniam warunek udziału w postępowaniu - dysponuję co najmniej 2 osobami posiadającymi ważne uprawnienia SEP - Proszę potwierdzić wpisując "Tak" (0)
6 Oświadczam, że spełniam warunek udziału w postepowaniu – posiadam ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. - Proszę potwierdzić wpisując "Tak" (0)
7 Akceptuję treść zawartego w zapytaniu wzoru umowy (załącznik nr 3) wraz z załącznikami i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia Umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
8 Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835). - Proszę potwierdzić wpisując „Nie podlegam wykluczeniu" (0)
Unlock the form

The number of page views: 319