Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 05/PN/2022 DOSTAWA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH NA POTRZEBY ZAMAWIAJĄCEGO

Deadlines:
Published : 17-05-2022 10:57:00
Placing offers : 26-05-2022 11:00:00
Offers opening : 26-05-2022 11:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 05-PN-2022.pdf pdf 155.18 2022-05-17 10:57:00 Proceeding
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ). 05-PN-2022.pdf pdf 1311.59 2022-05-17 10:57:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ. Formularz Ofertowy (wzór).docx docx 67.59 2022-05-17 10:57:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór).docx docx 63.96 2022-05-17 10:57:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 2A DO SWZ. Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby (wzór).docx docx 62.43 2022-05-17 10:57:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ. Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ). Wersja excel..xls xls 69.5 2022-05-17 10:57:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ. Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ).docx docx 96.14 2022-05-17 10:57:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ. Projekt umowy.docx docx 114.03 2022-05-17 10:57:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ. Oświadczenie Wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej (wzór).docx docx 60.6 2022-05-17 10:57:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (wzór).docx docx 60.35 2022-05-17 10:57:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SWZ. Oświadczenie Wykonawcy w sprawie zaoferowanego przedmiotu zamówienia (wzór).docx docx 59.85 2022-05-17 10:57:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SWZ. Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy, składane zgodnie z art. 118 pzp (wzór).docx docx 60.93 2022-05-17 10:57:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SWZ. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp (wzór).docx docx 60.6 2022-05-17 10:57:00 Proceeding
Odpowiedzi do zapytań do postępowania 05-PN-2022.doc.pdf pdf 207.29 2022-05-24 11:49:59 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 214.11 2022-05-26 12:33:01 Public message
OFERTY UDOSTĘPNIONE.7z 7z 7889.84 2022-05-26 12:34:28 Public message
WYBÓR OFERT W POSTĘPOWANIU 05-PN-2022. ZAWIADOMIENIE PUBLICZNE.pdf pdf 288.36 2022-06-03 08:59:08 Public message
Kwota przeznaczona na realizację zamówienia.pdf pdf 271.67 2022-05-26 11:00:00 Public message

Announcements

2022-06-03 08:59 Robert Dombrowski NINIEJSZYM, W ZAŁĄCZNIKU ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE O WYBORZE OFERT W POSTĘPOWANIU.

WYBÓR OFERT W POSTĘP [...].pdf

2022-05-26 12:34 Robert Dombrowski Zamawiający w poniższym folderze udostępnia otrzymane w dniu dzisiejszym oferty.

OFERTY UDOSTĘPNIONE. [...].7z

2022-05-26 12:33 Robert Dombrowski NINIEJSZYM ZAMAWIAJĄCY, W PONIŻSZYM PLIKU PRZEKAZUJE INFORMACJĘ Z OTWARCIA OFERT W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-05-26 11:00 Buyer message Zamawiający przewidział następujące kwoty przeznaczone na realizację niniejszego zamówienia:

Pakiet 1. Papier do drukarek i kopiarek. CPV:30197644-2 64 000,00 zł
Pakiet 2. Artykuły biurowe. CPV:30190000-7 64 000,00 zł
Pakiet 3. Tonery i wkłady barwiace do drukarek. CPV:30125110-5 135 000,00 zł
Pakiet 4. Etykiety. CPV:30199760-5 36 000,00 zł
Łącznie: 299 000,00 zł

Kwota przeznaczona n [...].pdf

2022-05-24 11:49 Robert Dombrowski Niniejszym Zamawiający przekazuje odpowiedzi do zapytań, do przedmiotowego postępowania, poniżej w załączniku

Odpowiedzi do zapyta [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 451