Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZ.271.31.2022 „Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku”.

Arleta Matusik
Gmina Czersk
Deadlines:
Published : 20-04-2022 13:48:00
Placing offers : 11-05-2022 09:00:00
Offers opening : 11-05-2022 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Budynki Długa.zip zip 217184.72 2022-04-20 13:48:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 167.1 2022-04-20 13:48:00 Proceeding
SWZ-WZ.271.31.2022.pdf pdf 2501.37 2022-04-20 13:48:00 Proceeding
Uzupełnienie dokumentacji.zip zip 7176.88 2022-04-20 13:48:00 Proceeding
WZ.271.31.2022 SWZ.docx docx 1234.49 2022-04-20 13:48:00 Proceeding
WZ.271.31.2022 ZAŁĄCZNIKI DO SWZ.zip zip 12481.97 2022-04-20 13:48:00 Proceeding
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PO ZMIANIE.pdf pdf 167.1 2022-05-04 15:18:56 Public message
OGŁOSZENIE O ZMIANIE .pdf pdf 37 2022-05-04 15:18:56 Public message
PO ZMIANIE zal. 2- oswiadczenie.docx docx 685.82 2022-05-04 15:18:56 Public message
PO ZMIANIE zal. 10- oswiadczenie.art.125.ust.5.docx docx 683.4 2022-05-04 15:18:56 Public message
Wyjasnienie tresci SWZ, modyfikacja SWZ.pdf pdf 598.55 2022-05-04 15:18:56 Public message
WYJASNIENIE TRESCI SWZ.odt odt 1159.1 2022-05-04 15:18:56 Public message
WYJASNIENIE TRESCI SWZ.odt odt 11.6 2022-05-09 13:35:50 Public message
WZ.271.31.2022 WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ.pdf pdf 55.84 2022-05-09 13:35:50 Public message
Załącznik nr 1 do OPZ - PZT_CZERSK_podział na etapy.pdf pdf 1885.72 2022-05-09 13:35:50 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA .docx docx 689.15 2022-05-11 16:44:58 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 101.66 2022-05-11 16:44:58 Public message
wybór.oferty — platforma.docx docx 694.24 2022-05-24 15:21:51 Public message
WZ.271.31.2022 WYBÓR_PLATFORMA.pdf pdf 115.88 2022-05-24 15:21:51 Public message
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA.pdf pdf 69.76 2022-06-13 19:21:19 Public message

Announcements

2022-06-13 19:21 Arleta Matusik OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTEPOWANIA

OGŁOSZENIE O WYNIKU [...].pdf

2022-05-24 15:21 Arleta Matusik INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

wybór.oferty — platf [...].docx

WZ.271.31.2022 WYBÓR [...].pdf

2022-05-11 16:44 Arleta Matusik INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCI [...].docx

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2022-05-11 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 10 663 934,77 zł brutto
2022-05-09 13:35 Arleta Matusik WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

WYJASNIENIE TRESCI S [...].odt

WZ.271.31.2022 WYJAŚ [...].pdf

Załącznik nr 1 do OP [...].pdf

2022-05-04 15:18 Arleta Matusik WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ
ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.) Zamawiający wprowadza zmiany w treści specyfikacji warunków zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu, tj.:
1. Zmienia pkt 9. SWZ, który otrzymuje brzmienie:
„9.Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 i 109 ust. 1 ustawy Pzp oraz wyklu-czenia wynikające z Ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie prze-ciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowe-go.”
2. W SWZ po pkt 9.6. dopisuje pkt 9.7. SWZ, który otrzymuje brzmienie:
9.7. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w za-kresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeń-stwa narodowego z postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
9.7.1. wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporzą-dzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
9.7.2. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terrory-zmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w roz-porządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim be-neficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na pod-stawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
9.7.3. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
9.7.4. Powyższe wykluczenie następować będzie na okres trwania ww. okoliczności.
9.7.5. W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, zamawiający od-rzuca ofertę takiego wykonawcy, nie zaprasza go do złożenia oferty dodatkowej, odpo-wiednio do trybu stosowanego do udzielenia zamówienia publicznego oraz etapu prowadzo-nego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
9.7.6. Kontrola udzielania zamówień publicznych w zakresie zgodności z art. 7 ust. 1 ustawy będzie wykonywana zgodnie z art. 596 ustawy Pzp.
9.7.7. Jako sankcję przewidziano również karę pieniężną nakładaną na osoby lub podmioty podle-gające wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzie-lenie zamówienia publicznego. Przy czym, przez ubieganie się o udzielenie zamówienia pu-blicznego rozumie się złożenie oferty lub przystąpienie do negocjacji.
9.7.8. Kara pieniężna nakładana będzie przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł.
3. Zmienia treść zał. nr 2 do SWZ – oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu
i zamieszcza je na stronie prowadzonego postępowania.

4. Zmienia treść zał. nr 10 do SWZ - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby
o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i zamiesz-cza je na stronie prowadzonego postępowania.

5. Zmienia pkt 14.1. SWZ, który otrzymuje brzmienie:
14.1.Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert
(art. 307 ust. 1 ustawy Pzp). tj.: do dnia 09.06.2022 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

6. Zmienia pkt 15.1. SWZ, który otrzymuje brzmienie:
15.1 Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/czersk do dnia 11.05.2022 r. do godz. 09:00.

7. Zmienia pkt 16.1. SWZ, który otrzymuje brzmienie:
„16.1 Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformazakupowa.pl w dniu 11.05.2022 r.
o godz. 09:05, tj. zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy Pzp.

Powyższe zmiany prowadzą do zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu. W związku z tym Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 11 maja 2022 roku do godz. 09:00.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIE [...].pdf

OGŁOSZENIE O ZMIANIE [...].pdf

PO ZMIANIE zal. 2- [...].docx

PO ZMIANIE zal. 10- [...].docx

Wyjasnienie tresci S [...].pdf

WYJASNIENIE TRESCI S [...].odt

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1249