Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii stacjonarnej i dostępu do internetu dla obiektu szpitala we Wrocławiu przy ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2

Deadlines:
Published : 14-04-2022 09:17:00
Placing offers : 28-04-2022 11:00:00
Offers opening : 28-04-2022 11:00:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zmianami).

  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii stacjonarnej i dostępu do internetu dla obiektu szpitala we Wrocławiu przy ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2 za pomocą światłowodu oraz drogi radiowej działającej w paśmie licencjonowanym.
  2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, warunki udziału w postępowaniu oraz warunki realizacji Przedmiotu zamówienia zostały określone w załączonym OPZ i załącznikach do niego, w tym w projektowanych postanowieniach umowy.
  3. Przedmiot zamówienia realizowany będzie przez okres 12 miesięcy począwszy od dnia 01.06.2022r.
  4. Termin związania ofertą: 30 dni.
  5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjowania ceny oferty, zakończenia postępowania bez wyboru oferty oraz unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" 

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

 

Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.
Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OPZ.pdf pdf 196.27 2022-04-14 09:17:00 Proceeding
załącznik nr 1 do OPZ - formularz cenowy.docx docx 33.45 2022-04-14 09:17:00 Proceeding
załącznik nr 2 do OPZ - parametry techniczne i funkcjonalne.docx docx 31.46 2022-04-14 09:17:00 Proceeding
załącznik nr 3 do OPZ - warunki gwarancji.docx docx 23.07 2022-04-14 09:17:00 Proceeding
załącznik nr 4 do OPZ - wykaz usług.docx docx 35.7 2022-04-14 09:17:00 Proceeding
załącznik nr 5 do OPZ - projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 357.2 2022-04-14 09:17:00 Proceeding
Zbiorcze zestawienie ofert - postępowanie ID 600609.pdf pdf 232.34 2022-05-04 13:43:18 Public message
Informacja o wyborze oferty - ID 600609.pdf pdf 469.55 2022-05-09 12:28:32 Public message
Informacja o unieważnieniu wyboru oferty - ID 600609-sig.pdf pdf 394.57 2022-05-19 12:45:59 Public message
Informacja o powtórzeniu czynności wyboru oferty - ID 600609-sig.pdf pdf 399.23 2022-05-19 12:46:56 Public message

Announcements

2022-05-19 12:46 Sylwia Marciniak Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazuję informację o powtórzeniu czynności wyboru oferty.

Informacja o powtórz [...].pdf

2022-05-19 12:45 Sylwia Marciniak Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazuję informację o unieważnieniu czynności wyboru oferty dokonanej w dniu 09.05.2022r.

Informacja o unieważ [...].pdf

2022-05-09 12:28 Sylwia Marciniak Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazuje informację o wyborze oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-05-04 13:43 Sylwia Marciniak Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazuję zbiorcze zestawienie ofert.

Zbiorcze zestawienie [...].pdf

2022-04-21 12:41 Sylwia Marciniak Zamawiający informuje, że w dniu 21.04.2022r. otrzymał od Wykonawców kolejne pytania, o treści:
1. Bardzo proszę o informacje, czy w formularzu ofertowym w poz. 4 dotyczącej połączeń międzynarodowych możliwa jest edycja wpisanej przez Zamawiającego kwoty, czy nie można jej zmienić.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie zezwala na edycję kwoty wskazanej w formularzu cenowym poz. 4. – „cena za 1 minutę połączeń międzynarodowych i pozostałych (połączenia specjalne, 080x)”
Kwota w pozycji 4 jest szacunkową kwotę roczną na te połączenia, która służy wyłącznie zabezpieczeniu środków finansowych w ogólnej kwocie Umowy. Koszty połączeń międzynarodowych i pozostałych będą rozliczane wg ilości rzeczywiście zrealizowanych połączeń i wg cennika Wykonawcy.
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w Załączniku nr 5 do OPZ - Projektowane postanowienia umowy zapisu w par. 14 ust. 3 na następujący:
"Każda ze Stron będzie przetwarzać dane osób, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu Umowy do celów związanych z wykonaniem Umowy, realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Stron związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń prawnych wynikających z Umowy lub z nią związanych"?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę. §14 ust. 3 otrzymuje brzmienie zgodne z wnioskiem Wykonawcy.
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w Załączniku nr 5 do OPZ - Projektowane postanowienia umowy zapisu w par. 14 ust. 5 na następujący:
"W celu wywiązania się z obowiązków informacyjnych RODO, Strona przekazująca dane osobowe Personelu („Strona przekazująca”) zobowiązuje się i jest upoważniona do przekazania Personelowi w imieniu Strony otrzymującej dane osobowe Personelu („Strona Otrzymująca”) informacji zgodne z zakresem art. 14 RODO. Klauzula informacyjna w imieniu Zamawiającego stanowi załącznik nr 5 do Umowy, w imieniu Wykonawcy stanowi załącznik nr 6 do Umowy" ?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę. §14 ust. 5 otrzymuje brzmienie zgodne z wnioskiem Wykonawcy.
4. Czy w opisie załączników do umowy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu: „Załącznik nr 6 - Obowiązek informacyjny Wykonawcy realizowany przez Zamawiającego” oraz o uzupełnienie umowy o ten Załącznik tj. INFORMACJA WYKONAWCY O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę.
2022-04-21 08:56 Sylwia Marciniak Zamawiający informuje, że w dniu 21.04.2022r. wpłynęły pytania od jednego z Wykonawców o treści:
1. Czy w wypadku wskazania przez Wykonawcę w Formularzu Wykazu Usług Zamawiającego jako Podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonywane konieczne jest dołączenie dowodu w postaci referencji potwierdzających należyte wykonanie usług ?
2. Czy Zamawiający dopuszcza aby złożona oferta mogła być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym ? W świetle prawa oferta podpisana w taki sposób odpowiada oryginałowi złożonemu w wersji papierowej zaś adnotacje „za zgodność z oryginałem” na dokumentach zastępuje w takim przypadku złożony kwalifikowany podpis elektroniczny.
3. W związku z zadanymi pytaniami w postępowaniu oraz procedurami Wykonawcy dla zatwierdzania ofert niestandardowych aby móc złożyć ofertę w postępowaniu Wykonawca prosi o przedłużenie terminu składania ofert o 2 dni do dnia 28.04.2022 roku. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu składania ofert ?
Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:
1. Mając na uwadze, że jest to postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Pzp - jeżeli Wykonawca wskaże usługę wykonywaną na rzecz Zamawiającego prowadzącego postępowanie, to nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów potwierdzających należyte wykonanie tej usługi. Zamawiający bowiem ma wiedzę co do tego, jak ta usługa była wykonywana i dysponuje dokumentami, które mogą potwierdzić należyte wykonanie usług w postaci choćby dokonywanych przez siebie przelewów wynagrodzenia na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur.
2. Zamawiający nie stawia żadnych wymogów co do sposobu podpisania oferty i rodzaju użytego podpisu. Zamawiający nie wymaga wręcz, by oferta składana poprzez Platformę zakupową była podpisana.
3. Zamawiający wydłuża termin na składanie ofert do dnia 28.04.2022 roku do godz. 11:00.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Świadczenie usług telekomunikacyjnych z zakresu telefonii stacjonarnej i dostępu do internetu dla obiektu szpitala we Wrocławiu przy ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2 Proszę podać wartość netto ogółem z wiersza "RAZEM" (tabela C - "Całkowita wartość oferty" zamiennego załącznika nr 1 do OPZ - formularza cenowego). Wypełniony formularz cenowy należy załączyć za pomocą spinacza w części "Kryteria i warunki formalne" - poz. 1 "Cena". 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6832 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 80% Offer value Attachment required 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Parametry techniczne i funkcjonalne 20% Proszę załączyć wypełniony załącznik nr 2 "Parametry techniczne i funkcjonalne" Attachment required (0)
3 Warunki gwarancji - Proszę załączyć wypełniony załącznik "Warunki gwarancji" Attachment required (0)
4 Spełnienie warunku udziału w zakresie uprawnień do wykonywania określonej działalności - Proszę załączyć zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa UKE Attachment required (0)
5 Spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej - Proszę załączyć wypełniony wykaz usług oraz dowody, określające czy usługi wymienione w wykazie zostały lub są wykonywane należycie. Attachment required (0)
6 Pozostałe rodzaje usług i połączeń niewymienione w formularzu cenowym a dostępne w ofercie Wykonawcy, będą świadczone na rzecz Zamawiającego i taryfikowane według stawek ze standardowego cennika Wykonawcy - Proszę załączyć standardowy cennik Wykonawcy Attachment required (0)
7 Warunki wykonywania usług telekomunikacyjnych realizowanych na podstawie umowy, będą zgodne z przedstawionym przez Wykonawcę i uprzednio zaakceptowanym przez Zamawiającego Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych. Regulamin, będzie wiązał Strony umowy w zakresie, w jakim nie jest sprzeczny z postanowieniami umowy - Proszę załączyć Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych obowiązujący u Wykonawcy Attachment required (0)
8 Wykonawca oświadcza, że w przypadku wyboru jego oferty, umowa będzie zawierała wszystkie elementy projektowanych postanowień umowy oraz nie gorsze warunki niż wynikające z ustawy Prawo telekomunikacyjne - Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 567