Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: NZP/TO/4/2022 „Dostawa na potrzeby LPGK Sp. z o. o. samochodów ciężarowych z zabudową śmieciarki na podstawie umów sprzedaży i umów dzierżawy z podziałem na części”

Deadlines:
Published : 11-04-2022 09:33:00
Placing offers : 12-05-2022 10:00:00
Offers opening : 12-05-2022 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 11.04.2022r..pdf pdf 186.45 2022-04-11 09:33:00 Proceeding
!SWZ-PN-UE.pdf pdf 1804.45 2022-04-11 09:33:00 Proceeding
Załączniki do SWZ w wersji edytowalnej.docx docx 160.09 2022-04-11 09:33:00 Proceeding
JEDZ.zip zip 78.13 2022-04-11 09:33:00 Proceeding
Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 29.04.2022r.pdf pdf 553.65 2022-05-04 09:36:47 Public message
OPZ po zmianie SWZ z dnia 29.04.2022r.pdf pdf 520.91 2022-05-04 09:36:47 Public message
Formularz ofertowy po zmianie SWZ z dnia 29.04.2022r.pdf pdf 688.92 2022-05-04 09:36:47 Public message
Załączniki do SWZ w wersji edytowalnej po zmianie SWZ z dnia 29.04.2022..docx docx 159.8 2022-05-04 09:36:47 Public message
04.05.2022r.-Sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.pdf pdf 122.08 2022-05-04 09:36:47 Public message
Zmiana treści SWZ z dnia 09.05.2022r.pdf pdf 486.3 2022-05-09 12:44:00 Public message
Załącznik nr 7 do SWZ po zmianie SWZ z dnia 09.05.2022r..pdf pdf 500.07 2022-05-09 12:44:00 Public message
Załączniki do SWZ w wersji edytowalnej po zmianie SWZ z dnia 09.05.2022..docx docx 146.16 2022-05-09 12:44:00 Public message
DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW- informacja o otwartych ofertach.pdf pdf 506.48 2022-05-12 12:00:43 Public message
Zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf pdf 543.84 2022-06-07 14:19:14 Public message
2022-OJS132-376190-pl.pdf pdf 181.12 2022-07-12 09:25:12 Public message

Announcements

2022-07-12 09:25 Zamówienia Publiczne LPGK Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 12.07.2022r.

2022-OJS132-376190-p [...].pdf

2022-06-07 14:19 Zamówienia Publiczne LPGK Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na część nr 2, nr 3 i nr 4 zamówienia oraz o unieważnieniu postępowania na część nr 1 zamówienia wraz z informacją o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone (znak pisma: NZP/158/2022).

Zawiadomienie o wyni [...].pdf

2022-05-12 12:00 Zamówienia Publiczne LPGK Informacja o otwartych ofertach (znak pisma: NZP/135/2022).

DO WSZYSTKICH WYKONA [...].pdf

2022-05-12 10:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 1.961.287,40 zł brutto, w tym:
1) 610.414,19 zł gross na CZĘŚĆ NR 1 ZAMÓWIENIA pn. „Dostawa samochodu ciężarowego z zabudową śmieciarki na podstawie umowy sprzedaży w ramach części nr 1 zamówienia”,
2) 610.414,19 zł gross na CZĘŚĆ NR 2 ZAMÓWIENIA pn. „Dostawa samochodu ciężarowego z zabudową śmieciarki na podstawie umowy sprzedaży w ramach części nr 2 zamówienia”,
3) 370.229,51 zł gross na CZĘŚĆ NR 3 ZAMÓWIENIA pn. „Dzierżawa trzech samochodów ciężarowych z zabudową śmieciarki w ramach części nr 3 zamówienia”,
4) 370.229,51 zł gross na CZĘŚĆ NR 4 ZAMÓWIENIA pn. „Dzierżawa trzech samochodów ciężarowych z zabudową śmieciarki w ramach części nr 4 zamówienia”.
2022-05-09 12:44 Zamówienia Publiczne LPGK Informacja o zmianie treści SWZ z dnia 09.05.2022r. (znak pisma: NZP/131/2022).

Zmiana treści SWZ z [...].pdf

Załącznik nr 7 do SW [...].pdf

Załączniki do SWZ w [...].docx

2022-05-04 09:36 Zamówienia Publiczne LPGK Wyjaśnienia treści SWZ wraz z informacją o zmianie treści SWZ z dnia 29.04.2022r. (znak pisma: NZP/125/2022)- upublicznione w dniu 04.05.2022r.

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

OPZ po zmianie SWZ z [...].pdf

Formularz ofertowy p [...].pdf

Załączniki do SWZ w [...].docx

04.05.2022r.-Sprosto [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1104