Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: GKOS.271.10.2022 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) dla Gminy Gostyń i jej jednostek organizacyjnych na okres od 01.07.2022 do 31.12.2023 r.

Marta Szymańska
Gmina Gostyń
Deadlines:
Published : 12-04-2022 11:18:00
Placing offers : 13-05-2022 10:00:00
Offers opening : 13-05-2022 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 133.67 2022-04-12 11:18:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 845.66 2022-04-12 11:18:00 Proceeding
Załącznik nr 1A do SWZ - opis przedmiotu zamówienia(1).xlsx xlsx 23.92 2022-04-12 11:18:00 Proceeding
Załącznik nr 1B do SWZ - opis przedmiotu zamówienia.xlsx xlsx 28.13 2022-04-12 11:18:00 Proceeding
Załącznik nr 2A do SWZ - projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 734.31 2022-04-12 11:18:00 Proceeding
Załącznik nr 2B do SWZ - projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 738.17 2022-04-12 11:18:00 Proceeding
Załącznik nr 3.1 do SWZ - kalkulator.xlsx xlsx 25.88 2022-04-12 11:18:00 Proceeding
Załącznik nr 3A do SWZ - formularz ofertowy(1).docx docx 50.61 2022-04-12 11:18:00 Proceeding
Załącznik nr 3B do SWZ - formularz ofertowy(1).docx docx 52.58 2022-04-12 11:18:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - JEDZ.doc doc 163 2022-04-12 11:18:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - wykaz wykonanych dostaw(1).doc doc 47.5 2022-04-12 11:18:00 Proceeding
Załącznik nr 6A do SWZ - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej(1).docx docx 22.13 2022-04-12 11:18:00 Proceeding
Załącznik nr 6B do SWZ - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej(1).docx docx 22.04 2022-04-12 11:18:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - oświadczenie o aktualności JEDZ(1).doc doc 39.5 2022-04-12 11:18:00 Proceeding
Załącznik nr 8A do SWZ - zobowiązanie do oddania zasobów(1).doc doc 42.5 2022-04-12 11:18:00 Proceeding
Załącznik nr 8B do SWZ - zobowiązanie do oddania zasobów(1).doc doc 42.5 2022-04-12 11:18:00 Proceeding
Załącznik nr 9A do SWZ - oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia(1).docx docx 17.82 2022-04-12 11:18:00 Proceeding
Załącznik nr 9B do SWZ - oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia(1).docx docx 17.82 2022-04-12 11:18:00 Proceeding
Wyjaśnienia SWZ.pdf pdf 242.61 2022-04-29 11:14:34 Public message
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 81.83 2022-04-29 11:14:34 Public message
Zmiana_SWZ.pdf pdf 848.75 2022-04-29 11:14:34 Public message
Zmiana_Załącznik nr 1A do SWZ - opis przedmiotu zamówienia.xlsx xlsx 23.58 2022-04-29 11:14:34 Public message
Zmiana_Załącznik nr 1B do SWZ - opis przedmiotu zamówienia.xlsx xlsx 27.69 2022-04-29 11:14:34 Public message
Zmiana_Załącznik nr 2A do SWZ - projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 734.59 2022-04-29 11:14:34 Public message
Zmiana_Załącznik nr 2B do SWZ - projektowane postanowienia umowy.pdf pdf 767.65 2022-04-29 11:14:34 Public message
Zmiana_Załącznik nr 3.1 do SWZ - kalkulator.xlsx xlsx 25.75 2022-04-29 11:14:34 Public message
Zmiana_Załącznik nr 3A do SWZ - formularz ofertowy.docx docx 51.05 2022-04-29 11:14:34 Public message
Zmiana_Załącznik nr 3B do SWZ - formularz ofertowy.docx docx 53.02 2022-04-29 11:14:34 Public message
Oświadczenia Aktualne.zip zip 6847.9 2022-04-29 11:14:34 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 648.18 2022-05-13 10:59:43 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 444.94 2022-05-26 11:23:31 Public message

Announcements

2022-05-26 11:23 Marta Szymańska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-05-13 10:59 Marta Szymańska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-05-13 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia następujące kwoty:
Część I: 2164836,52 zł,
Część II: 3243004,80 zł.
2022-04-29 11:14 Marta Szymańska Pytania i odpowiedzi, modyfikacja treści SWZ i zmiana ogłoszenia o zamówieniu.

Wyjaśnienia SWZ.pdf

Zmiana ogłoszenia o [...].pdf

Zmiana_SWZ.pdf

Zmiana_Załącznik nr [...].xlsx

Zmiana_Załącznik nr [...].xlsx

Zmiana_Załącznik nr [...].pdf

Zmiana_Załącznik nr [...].pdf

Zmiana_Załącznik nr [...].xlsx

Zmiana_Załącznik nr [...].docx

Zmiana_Załącznik nr [...].docx

Oświadczenia Aktualn [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 804