Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 272.4.2022 „Przebudowa i budowa nowych dróg zgodnie z projektem zagospodarowanie poscaleniowego wsi Chodów gmina Charsznica w ramach operacji pn.: Scalanie gruntów, poddziałanie: Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Magdalena Oczkowicz
Powiat Miechowski Department: Wydział Organizacyjny
Deadlines:
Published : 01-04-2022 08:24:00
Placing offers : 20-04-2022 09:00:00
Offers opening : 20-04-2022 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Specyfikacja Warunków Zamówienia Or.272.4.2022.docx docx 84.21 2022-04-01 08:24:00 Proceeding
Załącznik 1 Formularz Oferty Or. 272.4.2022.docx docx 30.92 2022-04-01 08:24:00 Proceeding
Załącznik 2 Wzór istotnych postanowień umowy Or.272.4.2022.docx docx 49.34 2022-04-01 08:24:00 Proceeding
Załącznik 3 Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych Or.272.4.2022.docx docx 25.11 2022-04-01 08:24:00 Proceeding
Załącznik 4 Wykaz wykonanych robót Or.272.4.2022.docx docx 28.09 2022-04-01 08:24:00 Proceeding
Załącznik 7 Oświadczenie o zatrudnieniu pracowników Or.272.4.2022.docx docx 24.83 2022-04-01 08:24:00 Proceeding
Załącznik 8 Oświadczenie o powierzeniu podwykonawcom części zamówienia Or. 272.4.2022.docx docx 31.64 2022-04-01 08:24:00 Proceeding
Załącznik 9 Oświadczenie o wymaganych kwalifikacjach kadry kierowniczej Or. 272.4.2022.docx docx 23.12 2022-04-01 08:24:00 Proceeding
Załącznik nr 5 Przedmiary robót.zip zip 655.99 2022-04-01 08:24:00 Proceeding
Załącznik Nr 6 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.zip zip 3270 2022-04-01 08:24:00 Proceeding
Załącznik 11 Harmonogram rzeczowo-finansowy Or.272.4.2022.docx docx 25.56 2022-04-01 08:24:00 Proceeding
Załącznik 12 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Or.272.4.2022.docx docx 26.28 2022-04-01 08:24:00 Proceeding
Załącznik 13 Oświadczenie wykonawcy dotyczace spełnienia warunków udziału oraz braku przesłanek wykluczenia z postępowania Or. 272.4.2022.docx docx 26.86 2022-04-01 08:24:00 Proceeding
Załącznik 14 Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji w Załączniku 13 oświadczeniu z art. 125 ust. 1 pzp Or.272.4.2022.docx docx 77.59 2022-04-01 08:24:00 Proceeding
Załącznik nr 10 Projekty wykonawcze.zip zip 53334.09 2022-04-01 08:24:00 Proceeding
ogłoszenie Chodów.pdf pdf 134.65 2022-04-01 08:24:00 Proceeding
informacja z otwarcia ofert Or.272.4.2022.docx docx 21.3 2022-04-20 10:16:07 Public message
Unieważnienie postępowania Or.272.2.2022.docx docx 15.8 2022-04-20 10:17:34 Public message

Announcements

2022-04-20 10:17 Magdalena Oczkowicz Zamawiający udostępnia w załączeniu unieważnienie postępowania Or.272.4.2022

Unieważnienie postę [...].docx

2022-04-20 10:16 Magdalena Oczkowicz Zamawiający udostępnia w załączeniu informację z otwarcia ofert w postępowaniu Or.272.4.2022

informacja z otwarci [...].docx

2022-04-12 07:02 Magdalena Oczkowicz Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia Or.272.4.2022 wynosi 2 391 558,82 zł brutto.
W tym:
- na część I: 1 171 588,81 zł brutto
- na część II: 913 394,86 zł brutto
- na część III: 306 575,15 zł brutto
2022-04-04 08:30 Magdalena Oczkowicz Pytanie:

Proszę o wskazanie do której części przetargowej należy: "Przedmiar rekultywacje - Miechów - Chodów - rekultywacje". Z treści ogłoszenia o zamówieniu nie wynika to w żaden sposób.

Odpowiedź:
"Przedmiar rekultywacje - Miechów - Chodów - rekultywacje" – nie należy do żadnej części niniejszego postępowania. Zakres postępowania nie przewiduje rekultywacji.
Zamieszczenie "Przedmiar rekultywacje - Miechów - Chodów - rekultywacje" nastąpiło omyłkowo podczas kopresji plików zawierających przedmiary.
Wykonawca składa dokumenty tylko dotyczące części zamówienia zamieszczonych w ogłoszeniu i Specyfikacji Warunków Zamówienia, które nie zawierają rekultywacji, o której mowa w pytaniu.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 466