Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 04/22/WAG Świadczenie usług polegających na odbiorze odpadów komunalnych, segregowanych i innych z terenu Zakładu Kynologii Policyjnej Centrum Szkolenia Policji w Sułkowicach

Deadlines:
Published : 30-03-2022 13:40:00
Placing offers : 11-04-2022 11:00:00
Offers opening : 11-04-2022 11:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 143.48 2022-03-30 13:40:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 677.75 2022-03-30 13:40:00 Proceeding
SWZ.docx docx 142.82 2022-03-30 13:40:00 Proceeding
Zał. nr 1 - Formularz oferty.docx docx 21.04 2022-03-30 13:40:00 Proceeding
Zał. nr 2 - Formularz cenowy.docx docx 17.75 2022-03-30 13:40:00 Proceeding
Zał. nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu.docx docx 25.23 2022-03-30 13:40:00 Proceeding
Zał. nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu akualnych decyzji w zakresie zbierania lub przetwarzania i transporu odpadów.docx docx 17.35 2022-03-30 13:40:00 Proceeding
Zał. nr 5 - Opis przedmiotu zamówienia.docx docx 34.14 2022-03-30 13:40:00 Proceeding
Zał. nr 6 - Istotne postanowienia umowy.docx docx 55.89 2022-03-30 13:40:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.docx docx 24.79 2022-04-11 14:57:21 Public message
Informacja o wyborze oferty.PDF PDF 283.62 2022-04-21 09:24:49 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 67.24 2022-05-05 14:41:36 Public message

Announcements

2022-05-05 14:41 Adam Kostecki W załączeniu Zamawiający zamieszcza Ogłoszenie o wyniku postępowania.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-04-21 09:24 Adam Kostecki Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022 r., poz. 25) Zamawiający przedstawia informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].PDF

2022-04-11 14:57 Adam Kostecki Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022 r. poz. 25) w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na świadczenie usług polegających na odbiorze odpadów komunalnych, segregowanych i innych z terenu Zakładu Kynologii Policyjnej Centrum Szkolenia Policji w Sułkowicach, Zamawiający zamieszcza Informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].docx

2022-04-11 11:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 69 000,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 661