Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Dostawa opału

Paulina Maciejewska
Urząd Gminy Wągrowiec Department: GZGKIM
Deadlines:
Published : 20-12-2021 11:12:00
Placing offers : 27-12-2021 12:00:00
Offers opening : 27-12-2021 12:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications


GZGKiM.3331-97/21.KS                                                                                                                                                       Wągrowiec, dnia 17 grudnia 2021 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający:

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej w Wągrowcu

reprezentowany przez

Agnieszkę Ciemachowską – Dyrektora Zakładu

62 – 100 Wągrowiec

ul. Janowiecka 98A

Tel, fax - 67 26 21 462

 

 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA :

,,Dostawa opału

 

  I.             Opis przedmiotu zamówienia

Z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającą 130.000 zł netto, postępowanie prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r, poz. 2019 ze zm.) w formie zapytania ofertowego w oparciu o Zarządzenie Nr 2/2021 Dyrektor Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu.

 

II.            Przedmiot  zamówienia:

Przedmiotem zapytania jest dostawa opału do wskazanych poniżej budynków z podziałem na następujące części zmówienia:

 

CZĘŚĆ I – dostawa węgla do siedziby zamawiającego jak również do miejscowości Oporzyn 16, Sienno 29A, Rąbczyn 68, Łekno ul. Pocztowa 11 oraz Żelice 55, w zakresie:

 

 

 

Charakterystyka

Ilość minimalna

 + Opcja (20%)

Węgiel kamienny groszek - luz

- wartość opałowa minimum 27MJ/kg,

- zawartość popiołu nie więcej niż 10%,   

- zawartość siarki nie więcej niż 0,8%,

- zawartość wilgoci całkowitej maksymalnie 17%Wtr.

10,0 Mg

12,0 Mg

Eko- miał - luz

- wartość opałowa minimum 25MJ/kg,

- zawartość popiołu nie więcej niż 9%,

- zawartość siarki nie więcej niż 0,8%,

- zawartość wilgoci całkowitej maksymalnie 13%Wtr.

10,0 Mg

12,0 Mg

Eko - groszek  - luz

- wartość opałowa minimum 28MJ/kg,

- zawartość popiołu nie więcej niż 9%,

- zawartość siarki nie więcej niż 0,8%,

- zawartość wilgoci całkowitej maksymalnie 13%Wtr.

9,0 Mg

 

 

10,8 Mg

Eko – groszek – worki po 25kg

- wartość opałowa minimum 28MJ/kg,

- zawartość popiołu nie więcej niż 9%,

- zawartość siarki nie więcej niż 0,8%,

- zawartość wilgoci całkowitej maksymalnie 13%Wtr.

13,0 Mg

15,6 Mg

Węgiel kamienny orzech – luz

 

- wartość opałowa minimum 28MJ/kg,

- zawartość popiołu nie więcej niż 10%,

- zawartość siarki nie więcej niż 0,8%,

- zawartość wilgoci całkowitej maksymalnie 13%Wtr.

6,0 Mg

7,2 Mg

                                                                                                                                          

CZĘŚĆ II – dostawa pelletu do miejscowości Żelice 55, w zakresie:

 

 

 

Charakterystyka

Ilość

minimalna

+ Opcja

(20%)

Pellet  - w workach o pojemności po 15kg

- wartość opałowa minimum 18MJ/kg,

- zawartość popiołu nie więcej niż 0,7%,   

- zawartość wilgotności maksymalnie 10%Wtr.

7,0 Mg

 

8,4 Mg

 

Podane ilości są wielkościami szacunkowymi, rozliczenie nastąpi na podstawie faktycznych dostaw opału.

 

III.     Opcje: Zamawiający korzysta z uprawnienia polegającego na rozszerzeniu zamówienia w stosunku do zamówienia podstawowego, które ma charakter zobowiązania, uzależnione od potrzeb i przewidywań Zamawiającego, zakładając wzrost zamówienia o 20%.

 

IV Sposób przygotowania oferty przez Wykonawcę oraz sposób i termin jej złożenia w formie papierowej:  

       1.       Ofertę należy sporządzić w języku polskim; dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

     2.   Na ofertę składa się: wypełniony formularz oferty wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zaproszenia.  Wykonawca może przygotować ofertę na swoich formularzach z zastrzeżeniem, że muszą one zawierać wszystkie informacje określone przez Zamawiającego w przygotowanych przez niego wzorach. Treść oferty musi odpowiadać wymaganiom Zapytania.

       3.  Oferty składane w formie papierowej należy opatrzyć własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania firmy.

     4. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe podlegać będzie odrzuceniu.

       5. Wykonawca złoży ofertę do dnia 27 grudnia 2021 roku do godziny 12:00 w zamkniętej kopercie z napisem:

„Oferta na zaproszenie pn.: DOSTAWA OPAŁU – NIE OTWIERAĆ do 27 grudnia 2021 r. do godz. 12.05”  w Sekretariacie Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu. Oferty złożone w innej formie podlegają odrzuceniu.

 

V Sposób przygotowania oferty przez Wykonawcę oraz sposób i termin jej złożenia w formie lub postaci elektronicznej:

      1.  Ofertę należy sporządzić w języku polskim; dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

    2. Na ofertę składa się: wypełniony formularz oferty wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zaproszenia.  Wykonawca może przygotować ofertę na swoich formularzach z zastrzeżeniem, że muszą one zawierać wszystkie informacje określone przez Zamawiającego w przygotowanych przez niego wzorach. Treść oferty musi odpowiadać wymaganiom Zapytania.

   3.Ofertę należy złożyć w formie dokumentu elektronicznego lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

   4.  Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.

       5. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XAdES.

      6.Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty znajduje się w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

    7.Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe podlegać będzie odrzuceniu.

     8. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art. 3 ustęp 2 Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez Podwykonawcę.

    9.Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.

    10.Wykonawca złoży do dnia 27 grudnia 2021 roku do godziny 12:00 prawidłowo podpisaną ofertę za pośrednictwem platformy zakupowej OpenNexus dostępnej na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/ug_wagrowiec/proceedings. Oferty złożone w innej formie podlegają odrzuceniu.

 

VI Termin realizacji zamówienia:. Od 1 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku.

VII  Termin otwarcia ofert: 27 grudnia 2021 r., godz.12.05.

 VIII Informacja z otwarcia ofert:

Informacja z otwarcia ofert zostanie umieszczona wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej OpenNexus dostępnej na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/ug_wagrowiec/proceedings

 

IX Termin zapłaty wynagrodzenia:

a)       Zamawiający przewiduje wystawienie jednej faktury w miesiącu w okresie grzewczym,

b)      Wystawienie faktury musi być poprzedzone protokołem zdawczo – odbiorczym podpisanym przez osobę zgłaszającą zapotrzebowanie na opał,

c)       Obowiązkiem Wykonawcy jest dołączenie do każdej faktury świadectwa jakości opału,

d)      Zamawiający zobowiązuje się opłacić fakturę w terminie 21 dni od dnia jej otrzymania.

 

X Zapytania o przedmiot zamówienia:
Kontaktowanie się z Zamawiającym:

      a)       w przypadku pytań merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość", lub pod nr tel. 67 262 14 62 (osoby do kontaktu: Paulina Maciejewska – specjalista ds. kadr i obsługi sekretariatu, Agnieszka Ciemachowska - dyrektor), Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu, ul. Janowiecka 98A 62-100 Wągrowiec tel. +48 67 262 14 62 e –mail: gzgkim@gzgkimwagrowiec.pl https://gzgkimwagrowiec.pl/

     b)      w przypadku pytań związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00 tel. 22 101 02 02, e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

 

XI Przy wyborze ofert zamawiający będzie kierował się::

      a)       Kryterium wyboru ofert przez zamawiającego: cena,

      b)      Waga kryterium: 100%.

 

XII Obowiązek informacyjny

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

      a)       Administratorem Państwa danych jest Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu, ul. Janowiecka 98A, 62-100 Wągrowiec, tel. 67 262 14 62, e-mail: gzgkim@gzgkimwagrowiec.pl, reprezentowany przez dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu.

     b)      Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.

      c)   Państwa dane osobowe będą przetwarzane W CELU REALIZACJI NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

    d)   Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.

       e)    Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

      f)   Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

      g)      W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

·         prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

·         prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

·         prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

·         prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

     h)  Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.

     i)   Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawaDYREKTOR

Agnieszka CiemachowskaZałączniki:

  1. Formularz ofertowy.
  2. Wzór umowy.                                                                                       

 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zaproszenie opał.pdf pdf 289.59 2021-12-20 11:12:00 Proceeding
Załacznik nr 1 - druk oferty..pdf pdf 135.98 2021-12-20 11:12:00 Proceeding
wzór umowy - załącznik nr 2.pdf pdf 193.41 2021-12-20 11:12:00 Proceeding
Załacznik nr 1 - druk oferty..doc doc 63.5 2021-12-20 11:12:00 Criterion
SKM_C25821122815320.pdf pdf 110.17 2021-12-28 14:24:31 Public message
SKM_C25821122912480.pdf pdf 30.85 2021-12-29 11:35:26 Public message

Announcements

2021-12-29 11:35 Paulina Maciejewska Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

SKM_C25821122912480. [...].pdf

2021-12-28 14:24 Paulina Maciejewska Informacja z otwarcia ofert

SKM_C25821122815320. [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7094 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required

Załacznik nr 1 - dru [...].doc

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views: 154