Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 62/2021 Budowa studni zastępczych nr 9b, 14a i 20a oraz likwidacja studni nr 9a, 14 i 20 na terenie ZPW Pilchowo

Deadlines:
Published : 23-11-2021 13:00:00
Placing offers : 06-12-2021 11:45:00
Offers opening : 06-12-2021 12:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 


W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

  • Ofertę i oświadczenie, o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa się, pod

  • rygorem nieważności w formie elektronicznej przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.docx docx 88.46 2021-11-23 13:00:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ.doc doc 58 2021-11-23 13:00:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ.docx docx 24.83 2021-11-23 13:00:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ.docx docx 21.1 2021-11-23 13:00:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ.doc doc 41.5 2021-11-23 13:00:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ.docx docx 18.6 2021-11-23 13:00:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ.docx docx 54.05 2021-11-23 13:00:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ.zip zip 63985.66 2021-11-23 13:00:00 Proceeding
Pyt. i odp. nr 1.docx docx 20.87 2021-11-26 12:20:33 Public message
inf. z wyboru .doc doc 35 2022-01-24 11:44:39 Public message

Announcements

2022-01-24 11:44 Agnieszka Skotnicka Zamawiający przekazuje informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.

inf. z wyboru .doc

2021-12-06 11:45 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 1.034.184,00 zł brutto
2021-11-26 12:20 Agnieszka Skotnicka Zamawiający przekazuje treść pytań i odpowiedzi do SWZ

Pyt. i odp. nr 1.doc [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 839