Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP/220/72/91 ZP/220/72/91 Dostawa rękawic diagnostycznych

Deadlines:
Published : 12-11-2021 09:53:00
Placing offers : 14-12-2021 09:30:00
Offers opening : 14-12-2021 09:35:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
4_ZP_220_72_21_SWZ zal 4_osw o wyr med.rtf rtf 49.37 2021-11-12 09:53:00 Proceeding
6_ZP_220_72_21_SWZ zal 6_osw o akt inf.rtf rtf 68.9 2021-11-12 09:53:00 Proceeding
7_ZP_220_72_21_SWZ zal 7_osw gr kapit.rtf rtf 55.51 2021-11-12 09:53:00 Proceeding
220_72_21_ogłoszenie o zamowieniu_12_11_2021.pdf pdf 106.23 2021-11-12 09:53:00 Proceeding
ZP_220_72_21_JEDZ.pdf pdf 80.25 2021-11-12 09:53:00 Proceeding
_ZP_220_72_21_JEDZ.xml xml 122.63 2021-11-12 09:53:00 Proceeding
1_ZP_220_72_21_SWZ_Rękawice diagnostyczne.rtf rtf 9199.32 2021-11-12 09:53:00 Proceeding
2_ZP_220_72_21_zał nr 2_FORMULARZ CEN.xls xls 36.5 2021-11-12 09:53:00 Proceeding
2A_ZP_220_72_21_Załącznik nr 2A_PARAMETRY WYMAGANE.docx docx 31.67 2021-11-12 09:53:00 Proceeding
3_ZP_220_72_21_SWZ zal 1_FO.rtf rtf 155.2 2021-11-12 09:53:00 Proceeding
ZP_220_72_21_wyjaśnienia nr 1.docx docx 141.55 2021-12-03 11:30:45 Public message
ZP_220_72_21_ZESTAWIENIE OFERT.docx docx 136.36 2021-12-14 10:21:24 Public message
ZP_220_72_21_Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania.docx docx 143.72 2022-01-03 12:05:42 Public message

Announcements

2022-01-03 12:05 Przemysław Frączek

ZP_220_72_21_Zawiado [...].docx

2021-12-14 10:21 Przemysław Frączek

ZP_220_72_21_ZESTAWI [...].docx

2021-12-14 09:30 Buyer message Działając zgodnie z art 222 ust 4 PZP Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę gross w wysokości 3 159 000,00 PLN
2021-12-03 11:30 Przemysław Frączek

ZP_220_72_21_wyjaśni [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 652