Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: GZGKiM.3331-74/21.ZM Przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych zgodnie z art. 62 ustawy Prawo budowlane

Maria Wikieł
Urząd Gminy Wągrowiec Department: GZGKIM
Deadlines:
Published : 25-10-2021 14:23:00
Placing offers : 02-11-2021 13:00:00
Offers opening : 02-11-2021 13:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.GZGKiM.3331-74/21.ZM                                              Wągrowiec, 25 października 2021 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający:

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu
62 – 100 Wągrowiec, ul. Janowiecka 98A, Tel, fax - 067 262 14 62
reprezentowany przez Agnieszkę Ciemachowską – Dyrektora Zakładu

 

ZAPRASZA WYKONAWCÓW DO ZŁOŻENIA OFERTY NA :

 

,,Przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych zgodnie

z art. 62 ustawy Prawo budowlane”

 

1.           TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

     Z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającą progów unijnych, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający prowadzi postępowanie poza regulacjami określonymi w ustawie Pzp, w formie zapytania ofertowego, zgodnie z Zarządzeniem nr 2/2021 Dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu.

 

2.           OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

2.1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego komunalnych obiektów budowlanych stanowiących własność Gminy Wągrowiec, w tym:

 

1)      Przeglądy roczne zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tj. polegające na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych  i wentylacyjnych), dla:

- budynków komunalnych mieszkalnych i gospodarczych,

- budynków komunalnych użytkowych;

 

2)      Przeglądy 5-letnie zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tj. polegające  na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia: kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, dla:

- budynków komunalnych mieszkalnych i gospodarczych

- budynków komunalnych użytkowych

 

oraz sporządzenie protokołów z kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych.

Szczegółowy zakres prac określa:

Opis przedmiotu zamówienia tj.

- załącznik nr 1 do zaproszenia – tabela nr 1 budynki komunalne mieszkalne, mieszkalno-użytkowe,  użytkowe i gospodarcze

- załącznik nr 2 do zaproszenia – tabela nr 2 budynki i obiekty komunalne użytkowe

 

2.2.Zamawiający w zakresie pkt. 2.1. 1) i 2) zwraca uwagę na konieczność opisu stanu technicznego (na oddzielnej karcie) dla poszczególnych lokali mieszkalno-użytkowych i gospodarczych w budynkach opisanych wg. załącznika 1 oraz określenie opisu stanu technicznego, stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej elementów budynku oraz jego przydatności do użytkowania estetyki  budynku wg. pięciu poziomów wymienionych niżej:

-        poziom I – stan techniczny dobry: elementy budynku narażone na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania, których uszkodzenia mogą powodować zagrożenie dla bezpieczeństwa osób, środowiska i konstrukcji budynku wykazują zużycie od 0% do 15%. Obiekt jest dobrze utrzymany, konserwowany i nie wykazuje widocznego zużycia i uszkodzeń. Cechy i właściwości wbudowanych materiałów i urządzeń odpowiadają wymogom norm i przepisów. Ewentualne wskazanie wykonania drobnych napraw i prac konserwacyjnych w określonym zakresie

-        poziom II – stan techniczny zadowalający: elementy budynku narażone na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania, których uszkodzenia mogą powodować zagrożenie dla bezpieczeństwa osób, środowiska i konstrukcji budynku wykazują zużycie od 16% do 30%. Obiekt utrzymywany należycie. Celowym jest wykonanie prac konserwacyjnych lub napraw bieżących, w niewielkim zakresie, polegających na remoncie wytypowanych elementów obiektu budowlanego, który ma na celu zapobieganie skutkom zużycia tych elementów i utrzymanie obiektu budowlanego we właściwym stanie technicznym,

-        poziom III – stan techniczny średni: elementy budynku narażone na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania, których uszkodzenia mogą powodować zagrożenie dla bezpieczeństwa osób, środowiska i konstrukcji budynku wykazują zużycie od 31% do 50%. Występują niewielkie uszkodzenia i ubytki niezagrażające bezpieczeństwu użytkowania. Wymagane jest wykonanie naprawy bieżącej wytypowanych elementów w większym zakresie lub naprawy głównej, czyli remontu polegającego na wymianie co najmniej jednego elementu obiektu budowlanego.

-        poziom IV stan techniczny nieodpowiedni: elementy budynku narażone na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania, których uszkodzenia mogą powodować zagrożenie dla bezpieczeństwa osób, środowiska i konstrukcji budynku wykazują zużycie od 51% do 70%. Występują znaczne ubytki, które mogą zagrażać bezpieczeństwu użytkowania. Cechy i właściwości wbudowanych materiałów i urządzeń utraciły swoje pierwotne właściwości. Wymagane jest wykonanie remontu kapitalnego, czyli remontu polegającego na wymianie wielu elementów obiektu budowlanego

-        poziom V stan techniczny zły: elementy budynku narażone na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania, których uszkodzenia mogą powodować zagrożenie dla bezpieczeństwa osób, środowiska i konstrukcji budynku wykazują zużycie od 71% do 100%. Występują tak duże zniszczenia lub ubytki, że nie pozwalają na dalsze bezpieczne użytkowanie obiektu. Wymagane jest wykonanie remontu kapitalnego o bardzo dużym rozmiarze lub rozebranie obiektu.

2.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

2.3. Prawa i obowiązki Stron, szczegóły dotyczące realizacji i wzajemnych rozliczeń, a także odpowiedzialność Stron zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 3  do niniejszego zaproszenia.

 

3.      WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający niżej określone warunki:

1)      Wykonawca posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie,

2)      Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami posiadającymi uprawnienia odpowiedniej specjalności umożliwiające przeprowadzenie wymaganych przeglądów i badań zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w sposób ważny i zgodny z prawem.

 

4.    TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:   od dnia podpisania umowy  do 15.12.2021 r.

 

5.    WYNAGRODZENIE WYKONAWCY:

Wynagrodzenie wynikać będzie z sumy cen za poszczególne przeglądy (dla budynków komunalnych mieszkalnych i gospodarczych, budynków komunalnych użytkowych) zaoferowanych przez Wykonawcę.  Wykonawca ponosi ryzyko z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. W cenie należy ująć wszelkie wymagane badania o których mowa w art. 62 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia umownego.

Wykonawca wartość zamówienia przedstawia w formularzu oferty na  stronie https://gzgkimwagrowiec.pl/ lub https://platformazakupowa.pl/pn/ug_wagrowiec/proceedings.

Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się wariantowości cen) oraz nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą) oraz okres trwania umowy.

Oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.

Termin związania z ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

6.         WARUNKI ROZLICZENIA:

Podstawą do zapłaty wynagrodzenia będzie prawidłowo wystawiona faktura. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół zdawczo – odbiorczy, otrzymania dokumentacji – protokołów z przeprowadzonych kontroli stanu technicznego obiektów podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego. Zapłata za wykonane przeglądy nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.

 

  1. FORMA  SKŁADANIA OFERT:

Wykonawca złoży ofertę  za pośrednictwem platformy zakupowej OpenNexus dostępnej na stronie https://gzgkimwagrowiec.pl/ lub https://platformazakupowa.pl/pn/ug_wagrowiec/proceedings,

 

5.           TERMIN SKŁADANIA OFERT:   2 listopada 2021 r. do godz. 13.00.

 

6.           PRZY WYBORZE OFERT ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ:

a)    Kryterium wyboru ofert przez zamawiającego:  cena

b)   Waga kryterium: 100%.

 

7.           POZOSTAŁE INFORMACJE

            Kontaktowanie się z Zamawiającym:

a)    w przypadku pytań merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość", lub pod nr tel.  67  262 14 62 (osoby do kontaktu: Maria Wikieł – pracownik GZGKiM,  Agnieszka Ciemachowska - dyrektor),

b)    w przypadku pytań związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00 tel. 22 101 02 02, e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

 

8.           PODPISANIE UMOWY:

Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, Zamawiający zleci realizację przedmiotu zamówienia.  

 

9.           ZMIANA TREŚCI ZAPROSZENIA.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego zaproszenia do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych ofert, zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany przekazuje się niezwłocznie wszystkim oferentom, do których zostało wystosowane zaproszenie i jest ono dla nich wiążące. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

 

10.       OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku   z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

1) Administratorem Państwa danych jest Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu, ul. Janowiecka 98A, 62-100 Wągrowiec, tel. 67 262 14 62,
e-mail: gzgkim@gzgkimwagrowiec.pl,  reprezentowany przez dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu.

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl  lub pisemnie na adres Administratora.

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane W CELU REALIZACJI NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających  z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,  w tym przepisów archiwalnych. 

5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

6) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),

 w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

8) Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.

9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

 

 

Załączniki:

1)       Załącznik nr 1 - Tabela nr 1 budynki komunalne mieszkalne, mieszkalno-użytkowe, użytkowe i gospodarcze

2)       Załącznik nr 2 - Tabela nr 2 budynki i obiekty komunalne użytkowe

3)       Załącznik nr 3 - Projekt Umowy

4)       Załącznik nr 4 - Druk oferty.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 2 - Tabela nr 2 budynki i obiekty komunalne użytkowe.pdf pdf 208.23 2021-10-25 14:23:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - projekt umowy.pdf pdf 420.45 2021-10-25 14:23:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - druk oferty..pdf pdf 389.27 2021-10-25 14:23:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Tabela nr 1 budynki komunalne mieszkalne, mieszkalno-użytkowe, użytkowe i gospodarcze.pdf pdf 614.96 2021-10-25 14:23:00 Proceeding
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY.pdf pdf 598.09 2021-10-25 14:23:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - druk oferty..doc doc 57 2021-10-25 14:23:00 Criterion
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 95.61 2021-11-08 13:00:39 Public message
Raport z wyboru ofert.pdf pdf 193.57 2021-11-08 13:15:26 Public message

Announcements

2021-11-08 13:15 Maria Wikieł Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Raport z wyboru ofer [...].pdf

2021-11-08 13:00 Maria Wikieł Zamawiający przedstawia informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-11-02 13:00 Buyer message Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia pn. "Przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych zgodnie z art. 62 ustawy Prawo budowlane" kwotę 24.000,00 zł

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych zgodnie z art. 62 ustawy Prawo budowlane Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym w zaproszeniu do złożenia oferty. 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7094 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required

Załącznik nr 4 - dru [...].doc

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views: 275