Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: GZGKiM.3331-64/21.DZ „Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad zamówieniem pn.:Modernizacja sieci wodociągowej we wsi Nowe"

Agnieszka Ciemachowska
Urząd Gminy Wągrowiec Department: GZGKIM
Deadlines:
Published : 18-10-2021 22:04:00
Placing offers : 21-10-2021 13:00:00
Offers opening : 21-10-2021 13:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.
 

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMAWIAJĄCY:

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu

reprezentowany przez Agnieszkę Ciemachowską – Dyrektora GZGKiM w Wągrowcu

ul. Janowiecka 98A

62-100 Wągrowiec

Powiat wągrowiecki, województwo wielkopolskie,

tel:  (+48) 67 262 14 62 lub (+48) 571 244 401,

fax:  (+48) 67 216 95 79

e-mail: gzgkim@gzgkimwagrowiec.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: https://gzgkimwagrowiec.pl

strona internetowa prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/523285

 

ZAPRASZA WYKONAWCÓW DO ZŁOŻENIA OFERT NA:

 

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego  nad zamówieniem pn: Modernizacja sieci wodociągowej we wsi  Nowe” 

 

 

1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

Zamówienie jest udzielane przez Zamawiającego sektorowego w celu prowadzenia działalności sektorowej określonej w art. 5 ust 4 pkt 1  ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.). 

Z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającą progów unijnych,  na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp Zamawiający prowadzi postępowanie poza regulacjami określonymi w ustawie Pzp, w formie zapytania ofertowego, zgodnie z Zarządzeniem  nr 2/2021 Dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu.

 

 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

2.1.  Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności sanitarnej nad zamówieniem pn.: „Modernizacja sieci wodociągowej we wsi Nowe”

(Postępowanie nr 517318 na platformie zakupowej: Open Nexus. Ścieżka dostępu do prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/517318)

2.2. Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności sanitarnej nad zamówieniami wymienionymi w ustępie 2.1 nie jest wymagane, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych przy realizacji których jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. Nr 138, poz. 1554 ze zm.).

2.3.  Wybrany Wykonawca zamówienia wymienionego w ust. 2.1 złożył następującą ofertę cenową:

 

zadanie

Wartość

netto (zł)

Podatek

VAT (zł)

Wartość

brutto (zł)

„Modernizacja sieci wodociągowej we wsi Nowe”

39 200,00

9 016,00

48 216,00

 

 

3.   OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE.

3.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

 

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I REALIZACJI ZAMÓWIENIA,  ISTOTNE POSTANOWIENIA PRZYSZŁEJ UMOWY:

 

4.1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej;

4.2. Zamawiający uzna, iż Wykonawca posiada zdolność techniczną lub zawodową, jeżeli wykaże że dysponuje osobą legitymującą się doświadczeniem i kwalifikacjami odpowiednimi do stanowiska, jakie zostanie mu powierzone. Zamawiający wymaga wskazania:

     co najmniej jednej osoby na stanowisko inspektora nadzoru inwestorskiego, posiadającej ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie sieci instalacji i urządzeń sanitarnych cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,  zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r, poz. 1333 ze zm), posiadającej co najmniej 3 lata doświadczenia na tym stanowisku.  W zakresie tym Zamawiający będzie uznawał uprawnienia równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz kwalifikacje zawodowe nabyte w drodze odpowiedniej procedury w odniesieniu do podmiotów będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2020 r., poz. 220).

4.3   Dokument potwierdzający uprawnienia inspektora nadzoru należy dołączyć do oferty.

4.4. Istotne postanowienia przyszłej umowy w tym w szczególności: prawa i obowiązki Stron, warunki gwarancji, szczegóły dotyczące realizacji i wzajemnych rozliczeń, a także odpowiedzialność Stron zawiera  załącznik nr 1 - projektowane postanowienia umowy.

 

 

5.    TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  do 30 listopada 2021 r.

                                                                                  

6.    WYNAGRODZENIE WYKONAWCY:

6.1. Wynagrodzenie wynikać będzie z ceny zaoferowanej przez Wykonawcę jako wynagrodzenie ryczałtowe.  

6.2. Wykonawca ponosi ryzyko z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą   do żądania zmiany wynagrodzenia umownego.

6.3. Cena za wykonanie  przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się wariantowości cen) oraz nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą) oraz okres realizacji zlecenia. Oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana. Termin związania z ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

6.4. Cena za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego jest stała i nie ulega zmianie w trakcie realizacji umowy, również w przypadku wydłużenia terminu wykonania zamówienia spowodowanego wydłużeniem terminu wykonania robót budowlanych, które będą przedmiotem pełnienia nadzoru, a także w przypadku zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

 

7.  WARUNKI ROZLICZENIA:

Zamawiający przewiduje wystawienie jednej faktury. Podstawą do zapłaty wynagrodzenia będzie prawidłowo wystawiona faktura. Podstawą wystawienia faktury będzie wykonanie usługi zgodnie z zakresem wskazanym w Opisie Przedmiotu Zamówienia potwierdzone końcowym protokołem odbioru robót.  

Zapłata za wykonaną usługę nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

 

8.  TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY PRZEZ WYKONAWCĘ.

8.1.      Ofertę (załącznik nr 2) wraz z wymaganymi dokumentami (uprawnienia inspektora nadzoru) należy złożyć na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/523285  do dnia 21 października 2021r. do godz. 13.00.

8.2.      Po wypełnieniu Formularza składania oferty i dołączeniu  wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.

8.3.      Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę oraz godzinę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty - poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została złożona.

8.4.      Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

 

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Wykonawca nie żąda wniesienia wadium.

 

10.  OPIS KRYTERIÓW WYBORU WYKONAWCY

a)    Kryterium wyboru ofert przez zamawiającego:  cena

b)    Waga kryterium: 100%.

 

11. TERMIN OTWARCIA OFERT

 

  1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 października 2021r. o godz.13.05 poprzez odszyfrowanie ofert złożonych na „plalformazaupowa.pl”.
  2. Ponieważ otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, Zamawiający zastrzega, że w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
  3. W przypadku, o którym mowa w ust.2, Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
  4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
  5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

1)         nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

2)         cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

6.       Informacja, o której mowa w ust.5 zostanie opublikowana na stronie postępowania na https://platformazakupowa.pl/transakcja/523285   w sekcji ,,Komunikaty”.

 

 

12.  POZOSTAŁE INFORMACJE

Kontaktowanie się z Zamawiającym:

c)         w przypadku pytań merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość", lub pod nr tel.  67  262 14 62 (osoby do kontaktu: Patrycja Kantorska – specjalista  ds. wodno-kanalizacyjnych,  Agnieszka Ciemachowska - dyrektor),

d)         w przypadku pytań związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00 tel. 22 101 02 02, e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

 

13. PODPISANIE UMOWY:

Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, Zamawiający zleci realizację przedmiotu zamówienia.  

 

14. ZMIANA TREŚCI ZAPROSZENIA.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego zaproszenia do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych ofert, zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany przekazuje się niezwłocznie wszystkim oferentom, do których zostało wystosowane zaproszenie i jest ono dla nich wiążące.

 

15. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty, w szczególności gdy wartość najkorzystniejszej oferty przekroczy wysokość środków przeznaczonych na realizację zamówienia.

 

16. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku   z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

1) Administratorem Państwa danych jest Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu, ul. Janowiecka 98A, 62-100 Wągrowiec, tel. 67 262 14 62, e-mail: gzgkim@gzgkimwagrowiec.pl,  reprezentowany przez dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu.

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl  lub pisemnie na adres Administratora.

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane W CELU REALIZACJI NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających  z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,  w tym przepisów archiwalnych. 

5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

6) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

8) Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.

9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

Załączniki:

 

1)       Załącznik nr 1 –  projektowane postanowienia umowy

2)       Załącznik nr 2 - druk oferty

 

Agnieszka Ciemachowska

                                                                                /dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

 

 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
03.UMOWA nadzór inwestorski.doc doc 82 2021-10-18 22:04:00 Proceeding
04.Załacznik nr 2 do zaproszenia - druk oferty.doc doc 52 2021-10-18 22:04:00 Proceeding
02_ zapytanie ofertowe.pdf pdf 519.75 2021-10-18 22:04:00 Proceeding
04.Załacznik nr 2 do zaproszenia - druk oferty.doc doc 52 2021-10-18 22:04:00 Criterion
Informacja z otwarcia ofert - Postępowanie #523285.pdf pdf 95.71 2021-10-21 18:18:33 Public message
523285-protocol (1).pdf pdf 201.26 2021-10-26 22:02:06 Public message

Announcements

2021-10-26 22:02 Agnieszka Ciemachowska Informacja o wyborze oferty: Zamawiający - Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu, zawiadamia, że w wyniku rozpatrzenia ofert złożonych w ramach zapytania ofertowego na zadanie pn.: „Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad zamówieniem pn.: modernizacja sieci wodociągowej we wsi Nowe" wybrana została oferta złożona przez: Tadeusza Przybyła prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Tadeusz Przybył Pracownia Usługowo - Projektowa, Reja 24, 62-100 Wągrowiec. W załączeniu protokół z postępowania. Zapraszam do udziału w kolejnych postępowaniach. Agnieszka Ciemachowska

523285-protocol (1). [...].pdf

2021-10-21 18:18 Agnieszka Ciemachowska Zamawiający informuje o złożonych ofertach przez Wykonawców.

Informacja z otwarci [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 „Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad zamówieniem pn.:Modernizacja sieci wodociągowej we wsi Nowe" Proszę dołączyć wypełniony i podpisany (czytelnie) druk oferty (scan .pdf). Oferta może być również podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Do oferty dołączyć uprawnienia inspektora nadzoru. 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7094 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required

04.Załacznik nr 2 do [...].doc

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)

The number of page views: 180