Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AE/ZP-27-43/21 Dostawa jednej stacji opisowej RTG - AE/ZP-27-43/21

Deadlines:
Published : 15-10-2021 13:37:00
Placing offers : 17-11-2021 09:00:00
Offers opening : 17-11-2021 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ wraz z załącznikami oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.

1/ Ogłoszenie o zamówieniu

2/ SWZ

3/ Formularz  Ofertowy

4/ Załącznik Nr 1 - Formularz  Cenowy

5/ Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy w formie jednolitego dokumentu   

6/ Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy   

7/ Załącznik Nr 4 - Wykaz dostaw  

8/ Załącznik Nr 5 - Wymagania dotyczące parametrów przedmiotu zamówienia

9/ Załącznik Nr 6 - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej   

10/ Załącznik Nr 7 - Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w jednolitym dokumencie JEDZ

11/ Załącznik Nr 7a - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o aktualności informacji zawartych w jednolitym dokumencie JEDZ   

12/ Załącznik Nr 8 - Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia   

13/ Załącznik Nr A - Opis równoważności systemu Windows 10 Professional 64-bit PL oraz kryteria stosowane w celu oceny równoważności  

 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Formularz Ofertowy.doc doc 73.5 2021-10-15 13:37:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu .pdf pdf 163.17 2021-10-15 13:37:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1177.04 2021-10-15 13:37:00 Proceeding
Załącznik Nr 1.xls xls 795.5 2021-10-15 13:37:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 .pdf pdf 82.58 2021-10-15 13:37:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 .xml xml 116.98 2021-10-15 13:37:00 Proceeding
Załącznik Nr 3.doc doc 40.5 2021-10-15 13:37:00 Proceeding
Załącznik Nr 4.doc doc 80.5 2021-10-15 13:37:00 Proceeding
Załącznik Nr 5.docx docx 31.41 2021-10-15 13:37:00 Proceeding
Załącznik Nr 6.doc doc 41.5 2021-10-15 13:37:00 Proceeding
Załącznik Nr 7.doc doc 42.5 2021-10-15 13:37:00 Proceeding
Załącznik Nr 7a.doc doc 42 2021-10-15 13:37:00 Proceeding
Załącznik Nr 8.doc doc 41 2021-10-15 13:37:00 Proceeding
Załącznik Nr A.DOCX DOCX 13.76 2021-10-15 13:37:00 Proceeding
Pytania i odpowiedzi do treści SWZ.PDF PDF 1022.75 2021-10-26 12:09:21 Public message
Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć.PDF PDF 212.86 2021-11-17 09:27:18 Public message
Informacja z otwarcia ofert.PDF PDF 275.66 2021-11-17 13:07:16 Public message
Inf. o wyborze najk. oferty Platforma.PDF PDF 544.43 2021-12-20 14:46:13 Public message

Announcements

2021-12-20 14:46 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Inf. o wyborze najk. [...].PDF

2021-11-17 13:07 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja z otwarci [...].PDF

2021-11-17 09:27 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja o kwocie [...].PDF

2021-10-26 12:09 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SWZ

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1112