Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RZP.271.85.2021.ZP3 Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Białe Błota

Joanna Kwiatkowska
Gmina Białe Błota
Deadlines:
Published : 21-09-2021 12:56:00
Placing offers : 29-09-2021 10:00:00
Offers opening : 29-09-2021 10:15:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 52 311 17 62 

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zapytanie ofertowe.pdf pdf 2346.17 2021-09-21 12:56:00 Proceeding
Zapytanie ofertowe.docx docx 207.96 2021-09-21 12:56:00 Proceeding
Projekt umowy.docx docx 38.59 2021-09-21 12:56:00 Proceeding
Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 422.47 2021-09-21 12:56:00 Subject of the order
Formularz ofertowy.docx docx 29.94 2021-09-21 12:56:00 Criterion
Oświadczenia.docx docx 20.57 2021-09-21 12:56:00 Criterion
informacja z otwarcia ofert.zip zip 207.54 2021-09-29 13:04:07 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 307.17 2021-10-08 11:28:47 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.docx docx 200.26 2021-10-08 11:28:47 Public message

Announcements

2021-10-08 11:28 Joanna Kwiatkowska Nr sprawy: RZP.271.85.2021.ZP3
Białe Błota, dnia 08.10.2021 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn.:
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Biała Błota

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

W ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę:
REVOL Sp. z o.o. sp. k., ul. Senatorska 21/30-31, 93-192 Łódź
z ceną gross 61 858,08 zł

UZASADNIENIE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Niepodlegająca odrzuceniu oferta odpowiada wszystkim wymaganiom zapytania ofertowego, została oceniona jako najkorzystniejsza uzyskując najwyższą liczbę punktów obliczoną zgodnie z zastosowanymi kryteriami oceny ofert.

Poniżej nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu, a także punktacja przyznana poszczególnym ofertom w kryterium oceny ofert:
Nr oferty Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Cena oferty brutto Liczba punktów uzyskanych w kryterium cena
1 REVOL Sp. z o.o. sp. k. ul. Senatorska 21/30-31, 93-192 Łódź 61 858,08 zł 100,00
2 MAXMED Zakład Usługowo-Handlowy Marcin Murzyn ul. Pomorska 49, 84-252 Orle 75 114,00 zł 82,35

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

Zawiadomienie o wybo [...].docx

2021-09-29 13:04 Katarzyna Robotnikowska Informacja z otwarcia ofert z dnia 29.09.2021 r.

informacja z otwarci [...].zip

2021-09-29 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 28 000,00 zł brutto.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Białe Błota Zgodnie z treścią OPZ

Opis przedmiotu zamó [...].pdf

1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7094 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required

Formularz ofertowy.d [...].docx

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - do 30 października 2021. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Oświadczenia - Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień złożenia ofert oświadczenia stanowiące potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu. Attachment required

Oświadczenia.docx

(0)
Unlock the form

The number of page views: 174