Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 34/2021 „Sukcesywna dostawa kruszyw: piasku płukanego, piasku zasypowego, mieszanki kruszonej oraz żwiru”

Deadlines:
Published : 04-08-2021 08:23:00
Placing offers : 19-08-2021 11:45:00
Offers opening : 19-08-2021 12:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że ofertę, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (jeśli wymagano), składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ - Kruszywa..docx docx 71.4 2021-08-04 08:23:00 Proceeding
Zalacznik 1 do SWZ Formularz Oferty - Kruszywa.doc doc 54.5 2021-08-04 08:23:00 Proceeding
Zalacznik 2 do SWZ Osw Wykl Wyk..docx docx 20.86 2021-08-04 08:23:00 Proceeding
Zalacznik 3 do SWZ Projektowane postanowienia umowy.docx docx 41.61 2021-08-04 08:23:00 Proceeding
Załącznik 1A - kalkulacja ceny dla części nr 1.xls xls 72.5 2021-08-04 08:23:00 Proceeding
Załącznik 1B - kalkulacja ceny dla części nr 2.xls xls 73.5 2021-08-04 08:23:00 Proceeding
6 - Informacja z otwarcia ofert - Kruszywa.docx docx 17.59 2021-08-23 09:31:33 Public message
8 - Informacja o wyborze - Kruszywa.doc doc 31.5 2021-08-23 14:50:46 Public message

Announcements

2021-08-23 14:50 Marek Kowalski W załączeniu informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie wszystkich części.

8 - Informacja o wyb [...].doc

2021-08-23 09:31 Marek Kowalski W załączeniu informacja z otwarcia ofert

6 - Informacja z otw [...].docx

2021-08-19 11:45 Buyer message Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia (netto i brutto):
Część nr 1 – 158 654,00 zł net + 23% VAT = 195 144,42 zł gross – piasek płukany, piasek zasypowy
Część nr 2 – 62 675,00 zł net + 23% VAT = 77 090,25 zł gross – żwir, mieszanka kruszona
2021-08-19 09:37 Marek Kowalski Przypominamy iż w niniejszym postępowaniu, zgodnie z pkt. 3 rozdziału II specyfikacji warunków zamówienia ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 375