Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: RZP.271.52.2021.ZP3 Projekt modernizacji i rozbudowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Białych Błotach

Joanna Kwiatkowska
Gmina Białe Błota
Deadlines:
Published : 15-07-2021 13:16:00
Placing offers : 03-08-2021 10:00:00
Offers opening : 03-08-2021 10:15:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 52 311 17 62  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zapytanie ofertowe.pdf pdf 2310.42 2021-07-15 13:16:00 Proceeding
zapytanie ofertowe.docx docx 207.25 2021-07-15 13:16:00 Proceeding
wzór umowy.docx docx 55.08 2021-07-15 13:16:00 Proceeding
Opis przedmiotu zamówienia.zip zip 45867.41 2021-07-15 13:16:00 Subject of the order
formularz ofertowy.docx docx 30.09 2021-07-15 13:16:00 Criterion
oswiadczenia (3.1 i 3.2).docx docx 20.1 2021-07-15 13:16:13 Criterion
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 244.34 2021-08-04 08:47:18 Public message
Informacja z otwarcia ofert.docx docx 199.83 2021-08-04 08:47:18 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf pdf 300.4 2021-08-04 14:52:16 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty.docx docx 199.86 2021-08-04 14:52:16 Public message

Announcements

2021-08-04 14:52 Joanna Kwiatkowska Nr sprawy: RZP.271.52.2021.ZP3
Białe Błota, dnia 04.08.2021 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn.:

Projekt modernizacji i rozbudowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Białych Błotach
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

W ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę:
MIVO Construction Maciej Żelawski, Os. Wojska Polskiego 15/15, 62-065 Grodzisk Wlkp. z ceną gross 86 900,00 zł.
UZASADNIENIE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Niepodlegająca odrzuceniu oferta odpowiada wszystkim wymaganiom zapytania ofertowego, została oceniona jako najkorzystniejsza uzyskując najwyższą liczbę punktów obliczoną zgodnie z zastosowanymi kryteriami oceny ofert.
Poniżej nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu, a także punktacja przyznana poszczególnym ofertom w kryterium oceny ofert:
Nr oferty Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Cena oferty brutto Ilość punktów uzyskanych w kryterium cena
1 MIVO Construction Maciej Żelawski, Os. Wojska Polskiego 15/15, 62-065 Grodzisk Wlkp. 86 900,00 100,00

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

Zawiadomienie o wybo [...].docx

2021-08-04 08:47 Joanna Kwiatkowska Nr sprawy: RZP.271.52.2021.ZP3
Białe Błota, dnia 03.08.2021 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł netto, pn.:
Projekt modernizacji i rozbudowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Białych Błotach
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto:
105 000,00 zł
Termin składania ofert upłynął w dniu 03.08.2021 r. o godzinie 10:00.
Do tego terminu złożono 1 ofertę.
Poniżej zestawienie informacji odczytanych podczas otwarcia oferty:
Nr oferty Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Cena oferty brutto
1 MIVO Construction Maciej Żelawski, Os. Wojska Polskiego 15/15, 62-065 Grodzisk Wlkp. 86 900,00 zł

Informacja z otwarci [...].pdf

Informacja z otwarci [...].docx

2021-08-03 10:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 105 000,00 zł brutto.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Projekt modernizacji i rozbudowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Białych Błotach Zgodnie z treścią opisu przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamó [...].zip

1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6366 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required

formularz ofertowy.d [...].docx

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - do 7 miesięcy od podpisania umowy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Oświadczenia - Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień złożenia ofert oświadczenia stanowiące potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu. Attachment required

oswiadczenia (3.1 i [...].docx

(0)
Unlock the form

The number of page views: 442