Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: „Robota Geologiczna – wykonanie otworu eksploatacyjnego nr 10 na ujęciu wód podziemnych Dolina Łeby w Lęborku, powiat Lęborski, woj. Pomorskie”.

Deadlines:
Published : 15-07-2021 12:25:00
Placing offers : 11-08-2021 12:00:00
Offers opening : 11-08-2021 12:15:00
Procedure:
Type: Construction work

Requirements and specifications

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Lęborku zaprasza do udziału w postępowaniu przeprowadzanego na podstawie: „Regulaminu udzielania zamówień przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Lęborku, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych”.

Regulamin zamieszczony jest na stronie internetowej: https://bip.wodociagi.lebork.pl/mpwik-lebork-1/przetargi.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: Robota Geologiczna – wykonanie otworu eksploatacyjnego nr 10 na ujęciu wód podziemnych Dolina Łeby w Lęborku, powiat Lęborski, woj. Pomorskie”.


TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.  

Termin składania ofert upływa dnia 03-08-2021 r. o godz. 12.00.  

Otwarcie ofert nastąpi 03-08-2021 r. o godz.12.15 w siedzibie Zamawiającego, pok.109.  

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.  

W sprawach merytorycznych: Anna Sawa , tel. (59) 863 47 76, 601 653 639,  

w sprawach proceduralnych: Adam Stenka, tel. (59) 863 47 80.

Zamawiający może unieważnić przetarg w każdym czasie, bez wskazywania przyczyny.  

W załącznikach do postępowania zamieszczono Specyfikację Przetargową oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
0 Ogłoszenie.pdf pdf 355.29 2021-07-15 12:25:00 Proceeding
1 Specyfikacja Przetargowa.pdf pdf 3657.08 2021-07-15 12:25:00 Proceeding
4 Druk oferty.pdf pdf 402.42 2021-07-15 12:25:00 Proceeding
5 Druk - oświadczenie.pdf pdf 406.08 2021-07-15 12:25:00 Proceeding
6 Druk - Wykaz zrealizowanych zadań.pdf pdf 395.1 2021-07-15 12:25:00 Proceeding
7 Druk - wykaz osób.pdf pdf 393.31 2021-07-15 12:25:00 Proceeding
8 Druk - oświadczenie RODO.pdf pdf 406.49 2021-07-15 12:25:00 Proceeding
10 Klauzula RODO.pdf pdf 333.49 2021-07-15 12:25:00 Proceeding
Decyzja Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 01.0.3.2021 DROŚ-G.7430.1.1.2021.pdf pdf 1567.57 2021-07-15 12:25:00 Proceeding
Projekt robót geologicznych otw. nr 10_ Dolina Łeby.pdf pdf 354.6 2021-07-15 12:25:00 Proceeding
Załącznik graficzny nr 1 Wycinek z mapy 1_ 10 000.pdf pdf 627.7 2021-07-15 13:07:20 Proceeding
Załącznik graficzny nr 2 Mapa w skali 1 _1000_ Dolina Łeby.pdf pdf 875.63 2021-07-15 13:07:52 Proceeding
Załącznik graficzny nr 3_ PGTO otw. nr 10 _Dolina Łeby.pdf pdf 303.82 2021-07-15 13:07:52 Proceeding
Załącznik graficzny nr 4_przekrój hydrogeologiczny.pdf pdf 205.98 2021-07-15 13:07:52 Proceeding
Załącznik graficzny nr 5_objasnienia do mhp.pdf pdf 741.02 2021-07-15 13:09:21 Proceeding
Załącznik graficzny nr 5_wycinek z mhp.pdf pdf 1385.59 2021-07-15 13:09:21 Proceeding
Załącznik graficzny nr 6_ objasnienia do mapy geośr..pdf pdf 915.92 2021-07-15 13:09:21 Proceeding
Załącznik graficzny nr 6_wycinek z mapy geosr..pdf pdf 1223.83 2021-07-15 13:09:21 Proceeding
Załącznik tekstowy nr 1_decyzja zasobowa Dolina Łeby.pdf pdf 438.45 2021-07-15 13:09:21 Proceeding
Załącznik tekstowy nr 2_wypis z rejestru gruntu działka 15_3.pdf pdf 454.28 2021-07-15 13:09:21 Proceeding
9 Projekt umowy.pdf pdf 133.57 2021-08-04 14:45:36 Proceeding
4 Druk oferty.pdf pdf 402.42 2021-07-15 12:25:00 Criterion
5 Druk - oświadczenie.pdf pdf 406.08 2021-07-15 12:25:00 Criterion
6 Druk - Wykaz zrealizowanych zadań.pdf pdf 395.1 2021-07-15 12:25:00 Criterion
7 Druk - wykaz osób.pdf pdf 393.31 2021-07-15 12:25:00 Criterion
10 Klauzula RODO.pdf pdf 333.49 2021-07-15 12:25:00 Criterion
1 Specyfikacja Przetargowa.pdf pdf 3657.08 2021-07-15 12:25:00 Criterion
10 Klauzula RODO.pdf pdf 333.49 2021-07-15 12:25:00 Criterion
9 Projekt umowy.pdf pdf 133.57 2021-08-04 14:46:01 Criterion
Odpowiedzi.pdf pdf 217.64 2021-07-30 13:32:47 Public message
Modyfikacja terminu.pdf pdf 197.86 2021-07-30 13:57:24 Public message
Ogloszenie o wyborze.pdf pdf 203.53 2021-08-13 11:44:52 Public message

Announcements

2021-08-13 11:44 Dział Zamówień
OGŁOSZENIE O WYBORZE WYKONAWCY
na zadania pn.: „Robota Geologiczna – wykonanie otworu eksploatacyjnego nr 10 na ujęciu wód podziemnych Dolina Łeby w Lęborku, powiat Lęborski, woj. Pomorskie”.
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
w Lęborku, ul. Pionierów 2 informuje, iż na Wykonawcę ww. zadania wybrano:
„STUDBUD” Zakład Studniarski Gąsior Stanisław, Huta –Strzelce 25, 86-320 Łasin.
Cena ofertowa brutto: 135 300,00 zł
Ogloszenie o wyborze [...].pdf

2021-07-30 13:57 Dział Zamówień Modyfikacja treści „Specyfikacji przetargowej”
dotyczącej przetargu na zadanie: p.n.:
„Robota Geologiczna – wykonanie otworu eksploatacyjnego nr 10 na ujęciu wód podziemnych Dolina Łeby
w Lęborku, powiat Lęborski, woj. Pomorskie”.

Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Przetargowej, polegającej na zmianie terminu składania ofert z dnia 03.08.2021 r.
na dzień 11.08.2021 r.


Modyfikacja terminu. [...].pdf

2021-07-30 13:32 Dział Zamówień

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Lęborku przedstawia odpowiedzi na pytania, które do Zamawiającego skierowali Wykonawcy.
Pytanie nr 1
Czy Zamawiający przewiduje określoną wysokość nawiezienia nadsypania terenu od stanu obecnego przy wymiarach 20 x 20 mającego stanowić teren ujęcia wody.
Odpowiedź
Zamawiający przewiduje 1,5 m wysokości nadsypania terenu piaskiem drobnoziarnistym.

Odpowiedzi.pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 „Robota Geologiczna – wykonanie otworu eksploatacyjnego nr 10 na ujęciu wód podziemnych Dolina Łeby w Lęborku, powiat Lęborski, woj. Pomorskie”. Cena wg oferty. 1 building work - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6147 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value Attachment required

4 Druk oferty.pdf

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Oświadczenie. - Proszę załączyć wypełniony dokument, jako skan w formacie pdf. Attachment required

5 Druk - oświadczeni [...].pdf

(0)
3 Pełnomocnictwo. - Proszę potwierdzić TAK lub NIE. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, proszę załączyć dokument, jako skan w formacie pdf., określający zakres pełnomocnictwa (pełnomocnictwo rodzajowe). (0)
4 Potwierdzenie posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności, o ile obowiązek ich posiadania wynika z odrębnych przepisów, a w szczególności: koncesji, zezwolenia, wpisu, licencji itp - Proszę załączyć dokument, jako skan w formacie pdf. (0)
5 Wygenerowany wydruk: z właściwego rejestru albo z CEIDG. - Proszę załączyć dokument pobrany z rejestru, jako plik w formacie pdf. Attachment required (0)
6 Wykaz zrealizowanych zadań w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i zbliżoną wartością zadaniu stanowiącego przedmiot zamówienia, z podaniem ich zakresu i wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz dokumentów potwierdzających, że zadania te zostały wykonane należycie. - Proszę załączyć dokumenty, jako skan w formacie pdf. Attachment required

6 Druk - Wykaz zreal [...].pdf

(0)
7 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności. - Proszę załączyć dokument, jako skan w formacie pdf. Attachment required

7 Druk - wykaz osób. [...].pdf

(0)
8 Opłacone polisy, potwierdzające że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. - Proszę załączyć dokumenty, jako skan w formacie pdf. Attachment required (0)
9 Oświadczenie RODO. - Proszę potwierdzić TAK lub NIE. Proszę załączyć wypełniony dokument, jako skan w formacie pdf., gdy Wykonawca przekazuje dane osobowe innych osób. Attachment required

10 Klauzula RODO.pdf

(0)
10 Kierownik robót geologicznych. - Proszę załączyć dokument uprawnień, wskazanej osoby, w zakresie do kierowania robotami geologicznymi, jako pliki w formacie pdf. Attachment required (0)
11 Zapoznałem się ze Specyfikacją i akceptuję warunki w niej zawarte. - Proszę potwierdzić TAK lub NIE.

1 Specyfikacja Przet [...].pdf

(0)
12 Zapoznałem się z Regulaminem. - Proszę potwierdzić TAK lub NIE. (0)
13 Zapoznałem się z klauzulą RODO. - Proszę potwierdzić TAK lub NIE.

10 Klauzula RODO.pdf

(0)
14 Uzyskałem konieczne informacje do przygotowania oferty. - Proszę potwierdzić TAK lub NIE. (0)
15 Akceptuję postanowienia załączonego do Specyfikacji projektu umowy. - Proszę potwierdzić TAK lub NIE.

9 Projekt umowy.pdf

(0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 616