Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 03/PN/2021 Usługi sukcesywnego przygotowywania i dostawy, przez siedem dni w tygodniu, całodobowego wyżywienia dla pacjentów Szpitali Tczewskich S.A. z uwzględnieniem diet i kaloryczności

Deadlines:
Published : 07-07-2021 09:54:00
Placing offers : 09-08-2021 11:00:00
Offers opening : 09-08-2021 11:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. 03-PN-2021.pdf pdf 194.53 2021-07-07 09:54:00 Proceeding
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) 03-PN-2021 Z ZAŁĄCZNIKAMI - wersja edytowalna.docx docx 283.59 2021-07-07 09:54:00 Proceeding
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) 03-PN-2021 Z ZAŁĄCZNIKAMI.docx.pdf pdf 799.2 2021-07-07 09:54:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ. Formularz Ofertowy (wzór).docx docx 52.49 2021-07-07 09:54:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ. ESPD-JEDZ W FORMACIE PDF.pdf pdf 70.46 2021-07-07 09:54:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ. ESPD-JEDZ W FORMACIE XML.xml xml 85.32 2021-07-07 09:54:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ. ESPD-JEDZ.docx docx 38.76 2021-07-07 09:54:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ. Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ).docx docx 67.16 2021-07-07 09:54:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ. Projekt umowy.docx docx 127.16 2021-07-07 09:54:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ. Oświadczenie Wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej (wzór).docx docx 43.17 2021-07-07 09:54:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (wzór).docx docx 42.53 2021-07-07 09:54:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SWZ. Oświadczenie Wykonawcy w sprawie zaoferowanego przedmiotu zamówienia (wzór).docx docx 41.55 2021-07-07 09:54:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SWZ. Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy, składane zgodnie z art. 118 pzp (wzór).docx docx 43.13 2021-07-07 09:54:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SWZ. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp (wzór).docx docx 41.82 2021-07-07 09:54:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SWZ. Wykaz usług (wzór).docx docx 17.48 2021-07-07 09:54:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 11 DO SWZ. Wykaz dietetyków Wykonawcy (wzór).docx docx 42.66 2021-07-07 09:54:00 Proceeding
Odpowiedzi do zapytań do postępowania 03-PN-2021.pdf pdf 313.62 2021-07-23 11:41:22 Public message
Odpowiedzi do zapytań do postępowania 03-PN-2021 - aktualizcja-1.pdf pdf 340.78 2021-07-23 13:47:37 Public message
Odpowiedzi do zapytań do postępowania 03-PN-2021 - aktualizcja-2.pdf pdf 294.25 2021-07-28 14:06:45 Public message
Informacja z otwarcia ofert 03-PN-2021.pdf pdf 202.53 2021-08-09 11:55:48 Public message
OFERTY UDOSTĘPNIONE.rar rar 2656 2021-08-09 11:57:51 Public message
CZĘŚCIOWY WYBÓR OFERT W POSTĘPOWANIU 03-PN-2021 - PAKIET NR 1. ZAWIADOMIENIE PUBLICZNE.pdf pdf 279.12 2021-08-20 10:42:20 Public message
CZĘŚCIOWY WYBÓR OFERT W POSTĘPOWANIU 03-PN-2021 - PAKIET NR 2. ZAWIADOMIENIE PUBLICZNE.pdf pdf 279.24 2021-08-24 08:51:57 Public message
Kwota przeznaczona na realizację zadania..pdf pdf 321.33 2021-08-09 11:00:00 Public message

Announcements

2021-08-24 08:51 Robert Dombrowski NINIEJSZYM ZAMAWIAJACY PRZEKAZUJE INFORMACJE DOTYCZĄCĄ CZĘŚCIOWEGO WYBORU OFERT W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU, TJ. WYBORU OFERTY W ZAKRESIE PAKIETU NR 2. (ZAŁĄCZNIK PONIŻEJ)

CZĘŚCIOWY WYBÓR OFER [...].pdf

2021-08-20 10:42 Robert Dombrowski NINIEJSZYM ZAMAWIAJACY PRZEKAZUJE INFORMACJE DOTYCZĄCĄ CZĘŚCIOWEGO WYBORU OFERT W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU, TJ. WYBORU OFERTY W ZAKRESIE PAKIETU NR 1. (ZAŁĄCZNIK PONIŻEJ)

CZĘŚCIOWY WYBÓR OFER [...].pdf

2021-08-09 11:57 Robert Dombrowski NINIEJSZYM ZAMAWIAJĄCY UDOSTĘPNIA OFERTY DO WGLĄDU - PONIŻEJ W ZAŁĄCZNIKU

OFERTY UDOSTĘPNIONE. [...].rar

2021-08-09 11:55 Robert Dombrowski NINIEJSZYM ZAMAWIAJĄCY, W ZAŁĄCZNIKU PONIŻEJ, PRZEKAZUJE INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT W POSTĘPOWANIU 03/PN/2021

Informacja z otwarci [...].pdf

2021-08-09 11:00 Buyer message Zamawiający na realizację niniejszego zamówienia przeznacza kwoty zawarte w poniższym załączniku.

Kwota przeznaczona n [...].pdf

2021-07-28 14:06 Robert Dombrowski Niniejszym Zamawiający przekazuje aktualizację 2 (ostatnią) odpowiedzi do zapytań Wykonawców, złożonych do niniejszego postępowania - w załączniku

Odpowiedzi do zapyta [...].pdf

2021-07-23 13:47 Robert Dombrowski Niniejszym Zamawiający przekazuje aktualizację 1 odpowiedzi do zapytań Wykonawców, złożonych do niniejszego postępowania - w załączniku

Odpowiedzi do zapyta [...].pdf

2021-07-23 11:41 Robert Dombrowski Niniejszym Zamawiający przekazuje odpowiedzi do zapytań Wykonawców, złożonych do niniejszego postępowania - w załączniku.

Odpowiedzi do zapyta [...].pdf

2021-07-23 11:39 Robert Dombrowski The message was withdrawn by the Buyer.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 735