Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 29/2021 Dostawa mieszadeł zatapialnych wolnoobrotowych z falownikami

Deadlines:
Published : 25-06-2021 09:55:00
Placing offers : 02-07-2021 11:45:00
Offers opening : 02-07-2021 12:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 


W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Ofertę i oświadczenie, o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (jeśli wymagano), składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ - Mieszadła zatapialne.docx docx 73.61 2021-06-25 09:55:00 Proceeding
Zalacznik 1 do SWZ Formularz Oferty - mieszadla.doc doc 58 2021-06-25 09:55:00 Proceeding
Zalacznik 2 do SWZ Osw Wykl Wyk..docx docx 20.73 2021-06-25 09:55:00 Proceeding
Zalacznik 3 do SWZ Projektowane postanowienia umowy.docx docx 39.49 2021-06-25 09:55:00 Proceeding
Załącznik 1A - konfiguracja z falownikiem wbudowanym.docx docx 21.71 2021-06-25 09:55:00 Proceeding
Załącznik 1B - konfiguracja z falownikiem odrębnym.docx docx 23.57 2021-06-25 09:55:00 Proceeding
7 - Informacja z otwarcia ofert - Mieszadla zatapialne.docx docx 17.6 2021-07-07 09:48:59 Public message
10 - Informacja o wyborze i odrzuceniu - Mieszadła.doc doc 37 2021-07-07 09:55:20 Public message

Announcements

2021-07-07 09:55 Marek Kowalski W załączeniu informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz informacja o ofertach odrzuconych.

10 - Informacja o wy [...].doc

2021-07-07 09:48 Marek Kowalski W załączeniu informacja z otwarcia ofert

7 - Informacja z otw [...].docx

2021-07-02 11:45 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 450.000,00 zł.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 233