Proceeding: WZP-1537/21/91/IR Odtworzenie i remont dróg, chodników oraz oznakowania wraz z odwodnieniem i realizacją prac towarzyszących na terenie OPP w Warszawie

Deadlines:
Published : 10-05-2021 17:04:00
Placing offers : 25-05-2021 11:00:00
Offers opening : 25-05-2021 11:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 112.3 2021-05-10 17:04:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 902.2 2021-05-10 17:04:00 Proceeding
Załaczniki do edycji.doc doc 283 2021-05-10 17:04:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ.zip zip 32641.92 2021-05-10 17:04:00 Proceeding
WZP-1665_1537_21.pdf pdf 53.31 2021-05-17 14:25:17 Public message
WZP-1725_1537_21.pdf pdf 145.56 2021-05-20 15:34:12 Public message
WZP-1762_1537_21.pdf pdf 54.26 2021-05-25 15:23:56 Public message
Wybór oferty najkorzystniejszej.doc doc 64.5 2021-06-23 15:34:34 Public message
WZP-2139_1537_.pdf pdf 84.11 2021-06-23 15:34:34 Public message

Announcements

2021-06-23 15:34 Katarzyna Jacak Wybór oferty najkorzystniejszej

Wybór oferty najkorz [...].doc

WZP-2139_1537_.pdf

2021-05-25 15:23 Katarzyna Jacak Informacja z otwarcia ofert
Wypełniając dyspozycję art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego informuje, że w ww. postępowaniu oferty zostały złożone przez nw. Wykonawców:

1. ROKOM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Cena oferty gross w PLN 9 795 720,00 PLN
2. PRO-FORM Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie
Cena oferty gross w PLN 9 432 882,20 PLN
3. Konsorcjum firm:
EL-BUD Stanisław Bereda z siedzibą w Radzyminie – Lider Konsorcjum
Modanta Sp. Z o.o. z siedzibą w Zielonce - Partner Konsorcjum
Cena oferty gross w PLN 14 940 000,00 PLN

WZP-1762_1537_21.pdf

2021-05-25 11:00 Buyer message kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 15 685 872,73 zł.
2021-05-20 15:34 Katarzyna Jacak Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego zgodnie z art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.), informuje o treści zadanego przez Wykonawcę pytania i udzielonej przez Zamawiającego odpowiedzi.

Pytanie 1
Czy inwestycja, która jest zatytułowana „Odtworzenie i remont dróg, chodników” zawiera w zakresie również budowę, przebudowę i rozbiórkę dróg i chodników? Opis przedmiotu zamówienia dotyczy również budowy, przebudowy i rozbiórek, co ma istotne znaczenie przy sporządzaniu dokumentacji projektowej
Odpowiedź na pytanie
Zamawiający informuje, że określenie nazwy zadania leży po stronie Zamawiającego i odzwierciedla główne założenia zadania do realizacji. Szczegółowy opis znajduje się w SWZ.
Pytanie 2
Czy Zamawiający uzyskał już decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie przebudowy i budowy parkingów? Taka decyzja jest wymagana w przypadku inwestycji, gdzie powierzchnia parkingów, dojść i dojazdów przekracza 5000 m2 – przy czym liczy się również powierzchnie istniejące nie podlegające przebudowie. Z doświadczenia projektowego przewidywany czas na uzyskanie takiej decyzji przekracza niejednokrotnie 200-230 dni
Odpowiedź na pytanie
Zamawiający informuje, że nie uzyskał Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w zakresie przedmiotu postępowania przetargowego. W opinii zamawiającego remont zdefiniowany w ustawie Prawo budowlane, polegający na wykonywaniu robót budowlanych związanych z odtworzeniem stanu pierwotnego, nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Pytanie 3
Na budowę nowych dróg i rozbiórkę starych niezbędne jest uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę i decyzji na rozbiórkę. Zgodnie z prawem budowlanym i KPA termin ma ich uzyskanie wynosi do 60-90 dni. Podważa to istotnie terminy wskazane w SIWZ i wzorze umowy przez Zamawiającego. Prosimy o wyjaśnienie.
Odpowiedź na pytanie
Zamawiający informuje, że znane są mu procedury i terminy wynikające z obowiązujących przepisów związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
Pytanie 4
Czy Zamawiający posiada mapę do celów projektowych z aktualnymi pomiarami sytuacyjno-wysokościowymi? Czas wykonania to 1,5-2 m-ce.
Odpowiedź na pytanie
Zamawiający informuje, że nie posiada mapy do celów projektowych z aktualnymi pomiarami sytuacyjno – wysokościowymi dla przedmiotowego terenu.

Pytanie 5
Jakie są możliwości zasilania dla projektowanego oświetlenia?
Odpowiedź na pytanie
Zamawiający informuje, że możliwości zasilania należą do ustalenia przez Wykonawcę

Pytanie 6
Czy Zamawiający posiada badania geologiczne i /lub dokumentację badań podłoża gruntowego z odwiertami przez istniejące nawierzchnie?
Odpowiedź na pytanie
Zamawiający informuje, że nie posiada badań geologicznych i/lub dokumentacji badań podłoża gruntowego z odwiertami przez istniejące nawierzchnie.
Pytanie 7
Prosimy o zmianę terminów:
a. Wykonanie koncepcji – 60 dni, co jest uzasadnione wielkością terenu
b. Wykonanie projektów oraz złożenie uzgodnionego z przedstawicielami Zamawiającego wraz z uzyskaniem wszystkich zgód, pozwoleń i wymaganych prawem decyzji w terminie 18 m-cy
c. wykonanie etapu II – wykonanie robót budowlanych oraz sporządzenie dokumentacji powykonawczej w terminie do 24 m-cy.
Odpowiedź na pytanie
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę terminów.

WZP-1725_1537_21.pdf

2021-05-17 14:25 Katarzyna Jacak Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego zgodnie z art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.), informuje o treści zadanego przez Wykonawcę pytania i udzielonej przez Zamawiającego odpowiedzi.

Pytanie Wykonawcy
Zwracam się z prośbą o wyznaczenie terminu wizji lokalnej, zgodnie z zapisami w treści PFU.
Odpowiedź na pytanie
Zamawiający informuje, że wyznacza termin wizji lokalnej na terenie OPP przy ul. Puławskiej 44E 05-509 Piaseczno na dzień 20.05.2021 r.
Wykonawcy zainteresowani udziałem proszeni są o zgłoszenie się o godz. 13.30 w w/w terminie do Dyżurki.

WZP-1665_1537_21.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 689