Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: GZGKiM.3331-23/21.WK Pobór i badanie próbek komunalnych osadów ściekowych.

Patrycja Kantorska
Urząd Gminy Wągrowiec Department: GZGKIM
Deadlines:
Published : 04-05-2021 11:00:00
Placing offers : 07-05-2021 08:03:08
Offers opening : 07-05-2021 09:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

 • tel. 22 101 02 02

 • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.GZGKiM.3331-23/21.WK Wągrowiec, 29.04.2021 r.Zamawiający:

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu

ul. Janowiecka 98A

62-100 Wągrowiec

tel. 067 26 21 462

e-mail: gzgkim@gzgkimwagrowiec.pl

BDO: 000088366

reprezentowany przez Agnieszkę Ciemachowską – DyrektoraZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

na realizację zadania pn.

Pobór i badanie próbek komunalnych osadów ściekowych”


 1. Tryb udzielenia zamówienia:

Z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającą 130.000 zł netto, Zamawiający prowadzi postępowanie na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) w formie zapytania ofertowego, zgodnie z Zarządzeniem nr 2/21 Dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu.


 1. Opis przedmiotu zamówienia:

2.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na poborze i badaniu próbek osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Wągrowiec w miejscowościach: Grylewo, Potulice, Redgoszcz, Wiatrowo.

2.2. Zakres badań:

a. wartość pH,

b. zawartość suchej masy- wyrażona w procentach masy komunalnych osadów ściekowych,

c. zawartość substancji organicznej- wyrażona w % suchej masy,

d. zawartość azotu ogólnego, w tym azotu amonowego- wyrażona w % suchej masy,

e. zawartość fosforu ogólnego- wyrażona w % suchej masy,

f. zawartość wapnia i magnezu- wyrażona w % suchej masy,

g. zawartość metali ciężkich- kadm (Cd), miedź (Cu), nikiel (Ni), ołów (Pb), cynk (Zn), rtęć (Hg), chrom (Cr), - wyrażona w mg/kg s.m.

h. obecność bakterii chorobotwórczych z rodzaju Salmonella w 100g osadu,

i. liczba żywych jaj pasożytów jelitowych Ascaris sp., Trichuris sp., Toxocara sp. w kg suchej masy.

2.3. Zamawiający przewiduje, iż w okresie związania umową wykonanych zostanie 16 badań, z zastrzeżeniem, iż jest to ilość szacunkowa i jej wartość może ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) o maksymalnie 20%.

2.4. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania poboru w terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania zgłoszenia o konieczności jego wykonania.

2.5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu wyników analiz w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia poboru próbek, w formie papierowej lub elektronicznej (PDF).


 1. Warunki udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający poniższe warunki:

 1. Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz uprawnienia do wykonania określonej działalności, w szczególności spełnia wymagania określone w art. 147a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219),

 2. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.


 1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2021 r.


 1. Wynagrodzenie wykonawcy:

Rozliczenie następować będzie każdorazowo po wykonaniu badań, na podstawie ilości faktycznie wykonanych badań i ceny jednostkowej netto przedstawionej w ofercie. Podatek VAT zostanie naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wykonawca ponosi ryzyko z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia umownego.

Wykonawca wartość zamówienia przedstawia w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/ug_wagrowiec/proceedings.

Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się wariantowości cen) oraz nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą) oraz okres trwania umowy.

Oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywania.

Termin związania ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

 1. Warunki rozliczenia:

Podstawą do zapłaty wynagrodzenia będzie prawidłowo wystawiona faktura. Zapłata za wykonane usługi nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.


 1. Forma składania ofert:

a. Wykonawca złoży ofertę (załącznik nr 1) za pośrednictwem platformy zakupowej OpenNexus dostępnej na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/ug_wagrowiec/proceedings. Oferty złożone w innej formie podlegają odrzuceniu.

b. Do oferty należy dołączyć kopię aktualnego zezwolenia na transport odpadu o kodzie 190805.

 1. Termin składania ofert: do 07.05.2021 r. do godz. 9.00.

 1. Przy  wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował:

     a. Kryterium wyboru ofert przez Zamawiającego: cena

       b. Waga kryterium: 100%.


 1. Pozostałe informacje:

Kontaktowanie się z Zamawiającym:

a. w przypadku pytań merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza „Wyślij wiadomość”, lub pod nr tel. 67 262 14 62 (osoby do kontaktu: Patrycja Kantorska- specjalista ds. wodno-kanalizacyjnych, Agnieszka Ciemachowska – dyrektor).

b. w przypadku pytań związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus, czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00, tel. 22 101 02 02, e-mail: cwk@platfomazakupowa.pl


 1. Podpisanie umowy:

Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, Zamawiający podpisze umowę, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.


 1. Zmiana treści zaproszenia:

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego zaproszenia do upływu terminu składania ofert. Jeśli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych ofert, zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany przekazuje się niezwłocznie wszystkim oferentom, do których zostało wystosowane zaproszenie i jest ono dla nich wiążące. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.


 1. Obowiązek informacyjny

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych jest Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu, ul. Janowiecka 98A, 62-100 Wągrowiec, tel. 67 262 14 62, e-mail: gzgkim@gzgkimwagrowiec.pl, reprezentowany przez dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu.

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.

 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane W CELU REALIZACJI NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.

 5. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

  1. Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.

  2. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – formularz oferty

2. Załącznik nr 2 – projekt umowyDYREKTOR

/Agnieszka Ciemachowska/


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
zał nr 1 oferta.pdf pdf 34.83 2021-05-04 11:00:00 Proceeding
zał nr 2 projekt umowy.pdf pdf 281.78 2021-05-04 11:00:00 Proceeding
zaproszenie do złożenia oferty.pdf pdf 259.33 2021-05-04 11:00:00 Proceeding
Załącznik nr 1 formularz ofertowy.doc doc 15.5 2021-05-04 11:00:00 Criterion
unieważnienie podpis.pdf pdf 42.35 2021-05-07 08:01:05 Public message
unieważnienie.pdf pdf 108.27 2021-05-07 08:01:05 Public message
unieważnienie podpis.pdf pdf 42.35 2021-05-07 08:02:56 Public message
unieważnienie.pdf pdf 108.27 2021-05-07 08:02:56 Public message

Announcements

2021-05-07 08:03 Patrycja Kantorska Postępowanie zostało anulowane. Uzasadnienie: W związku z błędami formalnymi w treści zapytania, postępowanie zostaje unieważnione.

unieważnienie podpis [...].pdf

unieważnienie.pdf

2021-05-07 08:01 Patrycja Kantorska Zamawiający w załączeniu przekazuje informację o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia nr GZGKiM.3331-23/21.WK na realizację zadania pn. "Pobór i badanie próbek komunalnych osadów ściekowych".

unieważnienie podpis [...].pdf

unieważnienie.pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 - 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7094 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required

Załącznik nr 1 formu [...].doc

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2021 r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty dojazdów, transportu próbek, przekazania wyników badań po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Oświadczenie - Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę, doświadczenie i uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Potwierdzam". (0)

The number of page views: 234