Proceeding: Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowy obiektów rekreacyjnych w Piotrkowie Trybunalskim w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021 (oddzielnie dla każdego z dwóch obiektów)

Edyta Mikuła
Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Department: RIM
Deadlines:
Published : 29-04-2021 15:37:00
Placing offers : 07-05-2021 23:59:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 44 732 18 31 

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.


Zakres obejmuje wykonanie dokumentacji wg poniższego zestawienia (oddzielnie dla każdego z czterech obiektów): A. „Z lekkoatletyką za pan brat” przy Szkole Podstawowej nr 11 w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Szmidta, działka nr ewid. 168 w obrębie 20: 1) Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej budowę bieżni okólnej oraz bieżni prostej o długości 60m o nawierzchni z poliuretanu, wkomponowanych w istniejące elementy sportowe; budowa piłkochwytów na szerokości boiska za bramkami; przebudowę istniejącego ogrodzenia boiska od strony wschodniej i północnej, małą architekturę: ławki, kosze na śmieci; 2) Dokumentacja winna obejmować ponadto: a) przedmiar robót; b) kosztorys inwestorski; c) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót; d) wykonanie opinii geotechnicznej, w tym celu przeprowadzenie niezbędnych badań nośności gruntu i warunków gruntowo-wodnych terenu pod projektowaną inwestycję; e) uzyskanie uzgodnienia Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; f) pozyskanie uzgodnienia dokumentacji użytkownika obiektu oraz wnioskodawcy; g) wykonanie dwóch wariantów koncepcji wraz z szacunkowym zestawieniem kosztów dla każdego z nich, w tym jedna uwzgledniająca możliwości finansowe określone „Budżetem Obywatelskim 2021”. B. Pumptrack – rowerowy tor ziemny przy ul. Ceramicznej w Piotrkowie Trybunalskim (dz. nr 114, 115, 116, 127/1, 126/1, 125/1 obręb 36) 1) Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej: a) budowę obiektów małej architektury w miejscu publicznym – tor rowerowy typu „pupmtrack” o nawierzchni asfaltowej do jazdy rowerem lub hulajnogą w kształcie elipsy składający się z muld, zakrętów profilowanych oraz tzw. „hopek” ułożonych w takiej kolejności, by możliwe było rozpędzenie się i utrzymanie prędkości bez pedałowania. Pumptrack będzie miał dwa tory – jeden dla zaawansowanych, drugi dla poczatkujących, zgodnie z wnioskiem złożonym w ramach „Budżetu Obywatelskiego 2021” z uwzględnieniem budowy chodników w sąsiedztwie nowych obiektów, nasadzeniem krzewów, bylin, małej architektury m.in. ławki, kosze na śmieci tablica informacyjna; budowę zjazdu z ulicy Ceramicznej; budowę ogrodzenia wraz z bramą i furtką; 2) Dokumentacja winna obejmować ponadto: a) opracowanie projektu zieleni; b) projekt usunięcia kolizji – w przypadku ich wystąpienia; c) przedmiar robót; d) kosztorys inwestorski; e) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót; f) wykonanie opinii geotechnicznej, w tym celu przeprowadzenie niezbędnych badań nośności gruntu i warunków gruntowo-wodnych terenu pod projektowaną inwestycję, g) wykonanie dwóch wariantów koncepcji wraz z szacunkowym zestawieniem kosztów dla każdego z nich, w tym jedna uwzgledniająca możliwości finansowe określone „Budżetem Obywatelskim 2021” h) dokumentacja winna być uzgodniona z Zarządem Dróg i Utrzymania Miasta. C. Uzyskanie mapy do celów projektowych; D. Uzyskanie niezbędnych warunków technicznych do projektowania i uzgodnień z gestorami sieci (m.in. ZDiUM, PWiK, PGE itp.) – w przypadku ich wystąpienia; E. Opracowanie dokumentacji projektowej spełniającej wymogi a) ustawy Prawo budowlane oraz sporządzonej w sposób i w zakresie umożliwiającym uzyskanie zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę; b) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie F. W oparciu o uzyskaną dokumentację projektową Zamawiający zamierza udzielić zamówienia publicznego zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych. Powyższe oznacza, że w żadnym opracowaniu nie mogą wystąpić nazwy własne użytych materiałów i wyrobów ani nazwy producentów, które mogłyby utrudnić uczciwą konkurencję. Kosztorys inwestorski i przedmiar robót mają posiadać odniesienia w każdej pozycji kosztorysowej do Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. G. Dokumentacja projektowa winna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, a w tym m.in. a) Projektowane obiekty winny spełniać wymogi stawiane dla obiektów sportowych i rekreacyjnych oraz być przystosowane dla osób niepełnosprawnych; b) Wszelkie wyposażenie obiektów musi być zgodne z aktualnymi normami oraz posiadać certyfikaty i atesty. H. Dokumentacja projektowa winna być uzgodniona przez wnioskodawcę projektu do „Budżetu Obywatelskiego 2021”. I. Zamawiający przekaże Wykonawcy wymagania wnioskodawców poszczególnych obiektów, tj. Wnioski do „Budżetu Obywatelskiego 2021” J. Zamawiający zastrzega konieczność dostosowania dokumentacji technicznej/projektowej do przepisów obowiązujących na dzień przyjęcia/ przekazania dokumentacji przez Zamawiającego (tj. powinna uwzględniać zmiany wynikające z ustawy Prawo Budowlane).Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
formularz oferty.pdf pdf 259.83 2021-04-29 15:37:00 Proceeding
INFORMACJA DOTCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.pdf pdf 171.3 2021-04-29 15:37:00 Proceeding
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzaniu danych osobowych.pdf pdf 144.58 2021-04-29 15:37:00 Proceeding
Projekt umowy.pdf pdf 2351.48 2021-04-29 15:37:00 Proceeding
Rys. A01 - Zagospodarowanie terenu działki.pdf pdf 3452.88 2021-04-29 15:37:00 Proceeding
teren przy ul. Ceramicznej - Mapa zasadnicza.pdf pdf 479.97 2021-04-29 15:37:00 Proceeding
Upoważnienie nr 32.pdf pdf 292.2 2021-04-29 15:37:00 Proceeding
Wypis i wyrys z MPZP.pdf pdf 3646.04 2021-04-29 15:37:00 Proceeding
Zapytanie ofertowe.pdf pdf 1855.17 2021-04-29 15:37:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Opracowanie dokumentacji dotyczącej: „Z lekkoatletyką za pan brat” przy Szkole Podstawowej nr 11 w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Szmidta, działka nr ewid. 168 w obrębie 20; - 1 set Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Pasaż Karola Rudowskiego 10
97-300, Piotrków Trybunalski
(0)
2 Opracowanie dokumentacji dotyczącej: Pumptrack – rowerowy tor ziemny przy ul. Ceramicznej w Piotrkowie Trybunalskim (dz. nr 114, 115, 116, 127/1, 126/1, 125/1 obręb 36); - 1 set Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Pasaż Karola Rudowskiego 10
97-300, Piotrków Trybunalski
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4723 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. (0)
3 Termin realizacji - 3 miesiące od dnia podpisania umowy (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. (0)
Unlock the form

The number of page views: 238