Proceeding: 2021/S 074-186305 DOSTAWA STATKU INSPEKCYJNEGO WRAZ Z WYPOSAŻENIEM NA POTRZEBY URZĘDU ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ WE WROCŁAWIU (wew. nr postępowania: NAPN.251.2.2021.KB)

Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu
Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu
Deadlines:
Published : 16-04-2021 09:27:00
Placing offers : 18-05-2021 23:59:00
Offers opening : 19-05-2021 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Oferta/Wniosek Wykonawcy Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 298.65 2021-04-16 09:27:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy..docx docx 27.68 2021-04-16 09:27:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.pdf pdf 270.14 2021-04-16 09:27:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy..docx docx 21.75 2021-04-16 09:27:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy.pdf pdf 144.72 2021-04-16 09:27:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej..docx docx 22.15 2021-04-16 09:27:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.pdf pdf 173.09 2021-04-16 09:27:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Wykaz dostaw..docx docx 20.01 2021-04-16 09:27:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SWZ - Wykaz dostaw.pdf pdf 138.84 2021-04-16 09:27:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p..docx docx 22.09 2021-04-16 09:27:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p.pdf pdf 139.07 2021-04-16 09:27:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Wzór Umowy.pdf pdf 245.77 2021-04-16 09:27:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ).pdf pdf 287.85 2021-04-16 09:27:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - Oświadczenie o spełnianianiu wymogów technicznych..docx docx 22.08 2021-04-16 09:27:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - Oświadczenie o spełnianianiu wymogów technicznych.pdf pdf 122.91 2021-04-16 09:27:00 Proceeding
ogloszenie_przetarg_2021-049534.pdf pdf 119.91 2021-04-16 09:27:00 Proceeding
espd-request.xml xml 170.74 2021-04-16 09:27:00 Proceeding
JEDZ.pdf pdf 98.57 2021-04-16 09:27:00 Proceeding
Informacja_o_kwocie.pdf pdf 105.01 2021-05-18 13:23:17 Public message

Announcements

2021-05-19 13:04 Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu W dniu 19.05.2021 r. o godz. 10:00 dokonano komisyjnego sprawdzenia ofert na platformie: https://platformazakupowa.pl/transakcja/445139

Przetarg nieograniczony nr 2021/S 074-186305 DOSTAWA STATKU INSPEKCYJNEGO WRAZ Z WYPOSAŻENIEM NA POTRZEBY URZĘDU ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ WE WROCŁAWIU (wew. nr postępowania: NAPN.251.2.2021.KB) został zamknięty bez dokonania wyboru wykonawcy na przedmiotowe zamówienie z uwagi na brak ofert.
2021-05-18 13:23 Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Dotyczy: postępowania nr 2021/S 074-186305 (wew. nr postępowania: NAPN.251.2.2021.KB). DOSTAWA STATKU INSPEKCYJNEGO WRAZ Z WYPOSAŻENIEM NA POTRZEBY URZĘDU ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ WE WROCŁAWIU.


Zamawiający, Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z póź. zm.) informuje, iż zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę gross w wysokości 1 350 000,00 zł gross (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Informacja_o_kwocie. [...].pdf

2021-05-17 07:34 Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu Dotyczy: Dostawy statku inspekcyjnego wraz z wyposażeniem na potrzeby Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu (wew. nr postępowania: NAPN.251.2.2021.KB) (ID 445139).

Zamawiający, Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z póź. zm.) zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu Wykonawca złożył pytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ) o następującej treści:

Pytanie:
Czy istnieje możliwość przedłużenia terminu realizacji zamówienia w związku z sytuacją epidemiologiczną i w związku z tym problemami w dostawach materiałów i urządzeń.
Odpowiedź:
Zgodnie z art. 135 ust 5 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z póź. zm.), w przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 2 art. 135 przywołanej ustawy, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ ani też obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
2021-04-30 12:28 Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu Dotyczy: Dostawy statku inspekcyjnego wraz z wyposażeniem na potrzeby Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu (wew. nr postępowania: NAPN.251.2.2021.KB) (ID 445139).

Zamawiający, Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z póź. zm.) zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu Wykonawca złożył pytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ), na które Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi:

PYTANIA OGÓLNE:
Pytanie nr 1.
Czy w ramach opracowania SWZ wykonano: wstępny plan ogólny pchacza,
Odpowiedź:
Zwracamy uwagę, że przedmiotem zamówienia jest dostawa małego statku inspekcyjnego z funkcją pchania. Zamawiający pozostawia swobodę w kwestii wyboru projektu przez Wykonawcę, o ile jest on zatwierdzony przez podmiot upoważniony, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie wymagań technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej oraz upoważniania podmiotów do wykonywania przeglądów technicznych statków (Dz. U. 2010 nr 216 poz. 1423). Lista podmiotów upoważnionych przez Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu znajduje się pod adresem: http://wroc.uzs.gov.pl/podmioty-upowaznione-do-wykonywania-przegladow-technicznych/lista-podmiotow/. Nie opracowano planu ogólnego jednostki.

Pytanie nr 2.
wstępne obliczenia stateczności,
Odpowiedź:
Zgodnie z SWZ Wykonawca przekaże Zamawiającemu informację o stateczności dla jednostki sczepionej z koszarką, o której mowa w OPZ oraz eksploatowanej samodzielnie, zatwierdzoną przez podmiot upoważniony, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie wymagań technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej oraz upoważniania podmiotów do wykonywania przeglądów technicznych statków (Dz. U. 2010 nr 216 poz. 1423).

Pytanie nr 3.
wstępny dobór głównych mechanizmów,
Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia swobodę w kwestii wyboru projektu przez Wykonawcę, o ile jest on zatwierdzony przez podmiot upoważniony, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie wymagań technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej oraz upoważniania podmiotów do wykonywania przeglądów technicznych statków (Dz. U. 2010 nr 216 poz. 1423). Lista podmiotów upoważnionych przez Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu znajduje się pod adresem: http://wroc.uzs.gov.pl/podmioty-upowaznione-do-wykonywania-przegladow-technicznych/lista-podmiotow/.

Pytanie nr 4.
brak dotyczącej wymaganego Towarzystwa Klasyfikacyjnego (PRS czy dowolne inne),
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zatwierdzenia projektu oraz nadzoru nad budową jednostki przez dowolny podmiot upoważniony, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie wymagań technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej oraz upoważniania podmiotów do wykonywania przeglądów technicznych statków (Dz. U. 2010 nr 216 poz. 1423). Lista podmiotów upoważnionych przez Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu znajduje się pod adresem: http://wroc.uzs.gov.pl/podmioty-upowaznione-do-wykonywania-przegladow-technicznych/lista-podmiotow/. Wśród nich są trzy instytucje klasyfikacyjne: Polski Rejestr Statków S.A, Bureau Veritas, Československý Lloyd spol. sr.o.

Pytanie nr 5.
proszę o określenie klasy statku oraz wymagania dotyczące rejonu pływania,
Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia swobodę w kwestii wyboru klasy statku Wykonawcy, a jedynie wymaga zatwierdzenia projektu oraz nadzoru nad budową jednostki przez dowolny podmiot upoważniony, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie wymagań technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej oraz upoważniania podmiotów do wykonywania przeglądów technicznych statków (Dz. U. 2010 nr 216 poz. 1423).
Rejon pływania „3” tj. wody, na których może występować fala o wysokości do 0,6 m.

Pytanie nr 6.
Czy przewidywane jest zastosowanie izolacji termicznej kadłuba i nadbudówki,
Odpowiedź:
Rozdz. II pkt 3 OPZ Ściany i sufity (sterówka, pomieszczenia załogi i pasażerów) muszą być pokryte izolacją termiczną, przeciwpożarową i dźwiękochłonną.

Pytanie nr 7.
Czy przewidywane jest zastosowanie okien o podwójnym szkleniu, ze względu na przenikliwość cieplną.
Odpowiedź:
Okna zgodne oraz spełniające wymogi techniczne upoważnionych podmiotów, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie wymagań technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej oraz upoważniania podmiotów do wykonywania przeglądów technicznych statków (Dz. U. 2010 nr 216 poz. 1423), odpowiednich norm krajowych lub międzynarodowych.

PYTANIA SZCZEGÓŁOWE do "Opisu przedmiotu zamówienia”
Pytanie nr 8.
Pkt2 –Charakterystyka statku
Mówi, że statek jest przystosowany do przewozu 16 osób (w tym 12 pasażerów).
Brak informacji o pomieszczeniu - i czasie i miejscu pobytu na statku dla tych osób.
Odpowiedź:
Statek konstrukcyjnie przystosowany do przewozu 16 osób (w tym 12 pasażerów). Miejscem przebywania pasażerów ma być pokład. Natomiast pomieszczenia socjalno-bytowe są przeznaczone dla 2 osób na okres minimum 4 dni rejsu oraz muszą być wyposażone w stół z miejscami do siedzenia umożliwiający prace biurową dla 4 osób. Ponadto jednostka musi być wyposażona w 4 miejsca sypialne.

Pytanie nr 9.
Pkt 4 – Napęd oraz sposób sterowania
W opisie jest napęd hybryd równoległy, a opisany szeregowy - jaki ma być zastosowany?
Odpowiedź:
Określenie napęd hybrydowy zostało zastosowane w niniejszym zamówieniu jako połączenie dwóch rodzajów napędu do poruszania jednego urządzenia. W tym wypadku układ akumulatorowo-generatorowy (elektryczno - spalinowy) rozbudowany o panele fotowoltaiczne wraz z funkcją ładowania z lądowej sieci energetycznej. Źródłem zasilania powinien być agregat prądotwórczy, akumulatory, panele fotowoltaiczne. Zapewniający równoległą pracę elementów tego układu działając łącznie oraz niezależnie od siebie. Silniki elektryczne zainstalowane bezpośrednio po jednym na każdym wale napędowym pędnika.

Pytanie nr 10.
Pkt 8 – Wyposażenie statku
pod pkt 4 mówi o klimatyzacji w obiegu zamkniętym z odzyskiem ciepła w pomieszczeniach i sterówce, a pod pkt 6 mówi o niezależnym ogrzewaniu postojowym z rozprowadzeniem ciepła po pomieszczeniach i z nadmuchem na okna.
Czy mają być 2 sposoby wentylacji Kołnierz płaski do przyspawania typ 01Kołnierz płaski do przyspawania typ 01?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga wyposażenia jednostki w dwa systemy:
• klimatyzację z funkcją grzania oraz odzyskiem ciepła w pomieszczeniach i sterówce w obiegu zamkniętym,
• niezależne ogrzewanie postojowe z rozprowadzeniem ciepłego powietrza po kajucie, mesie, siłowni oraz sterówce. Nadmuch skierowany również na okna.
Instalacje muszą spełnić minimalne wymogi techniczne upoważnionego podmiotu prowadzącego nadzór nad budową jednostki, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie wymagań technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej oraz upoważniania podmiotów do wykonywania przeglądów technicznych statków (Dz. U. 2010 nr 216 poz. 1423).

Pytanie nr 11.
Pod. Pkt. 15 system echosondy jednowiązkowej. (opis sugeruje zastosowanie echosondy wielowiązkowej, czy statek należy wyposażyć w echosondę jednowiązkową oraz wielowiązkową)
Odpowiedź:
Jednostkę należy wyposażyć w echosondę jednowiązkową z przetwornikiem sonaru bocznego.

Pytanie nr 12.
Pkt 9.3 – Wyposażenie ratunkowe, przeciwpożarowe i pokładowe
Pod pkt 2. żurawik o dopuszczalnym obciążeniu roboczym nieprzekraczającym 2000kg - proszę o określenie maksymalnego wysięgu oraz określenia obciążenia na wymaganym wysięgu.
Odpowiedź:
Pełne brzmienie pkt. 2 to żurawik o dopuszczalnym obciążeniu roboczym nieprzekraczającym 2000 kg, składany, służący do operacji łodzią towarzyszącą oraz prac porządkowych powierzchni rzeki.
Wykonawca powinien ustalić wysięg w oparciu o następujące dane: położenie żurawika na jednostce, położenie łodzi towarzyszącej zgodnie z minimalnymi wymaganiami technicznymi upoważnionego podmiotu prowadzącego nadzór nad budową jednostki, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie wymagań technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej oraz upoważniania podmiotów do wykonywania przeglądów technicznych statków (Dz. U. 2010 nr 216 poz. 1423).

Pytanie nr 13.
Pod pkt 3
Mówi o zastosowaniu pompy p.poż. zgodnie z obowiązującymi Przepisami oraz 2 hydranty.
Pkt 3.2 rozdziału V Przepisów PRS mówi o niepotrzebności pomy p.poż. dla statków o długości <20m.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga wyposażenie jednostki w pompę przeciwpożarową oraz dwa hydranty (dziób, śródokręcie). Instalacja ma być zgodna z minimalnymi wymaganiami technicznymi upoważnionego podmiotu prowadzącego nadzór nad budową jednostki, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie wymagań technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej oraz upoważniania podmiotów do wykonywania przeglądów technicznych statków (Dz. U. 2010 nr 216 poz. 1423).

Pytanie nr 14.
Pod pkt 4
Mówi o zastosowaniu prądownicy na górnym pokładzie.
Brak informacji czy prądownica ma być wykorzystana do obiektów obcych, prosimy o określenie parametrów prądownicy, w celu określenia wielkości pompy.
(Wydajność pompy musi być odpowiednia dla prądownicy).
Odpowiedź:
Prądownica ma być zgodna z minimalnymi wymaganiami technicznymi upoważnionego podmiotu prowadzącego nadzór nad budową jednostki, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie wymagań technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej oraz upoważniania podmiotów do wykonywania przeglądów technicznych statków (Dz. U. 2010 nr 216 poz. 1423).

2021-04-26 16:19 Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu Dotyczy: Dostawy statku inspekcyjnego wraz z wyposażeniem na potrzeby Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu (wew. nr postępowania: NAPN.251.2.2021.KB) (ID 445139).

Zamawiający, Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z póź. zm.) zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu Wykonawca złożył pytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ), na które Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi:

W odpowiedzi na zapytanie w związku z wyjaśnieniem treści SWZ uprzejmie informuję, że na potrzeby przedmiotowego zamówienia publicznego przyjęto określenie napęd hybrydowy jako połączenie dwóch rodzajów napędu do poruszania jednego urządzenia. W tym wypadku układ akumulatorowo-generatorowy (elektryczno - spalinowy) rozbudowany o panele fotowoltaiczne wraz z funkcją ładowania z lądowej sieci energetycznej. Źródłem zasilania powinien być agregat prądotwórczy, akumulatory, panele fotowoltaiczne. Elementy tego układu powinny działać łącznie oraz niezależnie od siebie. Silniki elektryczne zainstalowane bezpośrednio po jednym na każdym wale napędowym pędnika.
Ponadto poniżej przedstawię szczegółowe odpowiedzi na zadane nam pytania:

Pytanie nr 1:
Jaka powinna być autonomiczność ( zasięg pływania ) jednostki na napędzie elektrycznym?
Odpowiedź:
• Jednostka musi dysponować wystarczającą zdolnością żeglugową i właściwościami manewrowymi, a także być zbudowana zgodnie ze sztuką okrętową.
• Jednostka musi być zbudowana pod nadzorem podmiotu upoważnionego, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie wymagań technicznych wyposażenia statków żeglugi śródlądowej oraz upoważniania podmiotów do wykonywania przeglądów technicznych statków (Dz. U. 2010 nr 216 poz. 1423);
• Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie wymagań technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej oraz upoważniania podmiotów do wykonywania przeglądów technicznych statków (Dz.U. 2010 nr 216 poz. 1423) wszystkie elementy wyposażenia jednostki powinny spełniać wymagania techniczne upoważnionych podmiotów, odpowiednich norm krajowych lub międzynarodowych.
• Wykonawca przedstawi Zamawiającemu bilans mocy.

Pytanie nr 2:
Jaka przewidywana ma być prędkość jednostki na napędzie elektrycznym?
Odpowiedź:
• Jednostka musi być zbudowana pod nadzorem podmiotu upoważnionego, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie wymagań technicznych wyposażenia statków żeglugi śródlądowej oraz upoważniania podmiotów do wykonywania przeglądów technicznych statków (Dz. U. 2010 nr 216 poz. 1423) i spełniać jego wymagania techniczne, odpowiednie normy krajowe lub międzynarodowe.
• Statek musi dysponować wystarczającą zdolnością żeglugową i właściwościami manewrowymi, a także być zbudowany zgodnie ze sztuką okrętową.

Pytanie nr 3:
Jaka przewidywana ma być autonomiczność( zasięg pływania ) jednostki na napędzie spalinowym?
Odpowiedź:
• Jednostka musi być zbudowana pod nadzorem podmiotu upoważnionego, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie wymagań technicznych wyposażenia statków żeglugi śródlądowej oraz upoważniania podmiotów do wykonywania przeglądów technicznych statków (Dz. U. 2010 nr 216 poz. 1423) i spełniać jego wymagania techniczne, odpowiednie normy krajowe lub międzynarodowe.
• Statek musi dysponować wystarczającą zdolnością żeglugową i właściwościami manewrowymi, a także być zbudowany zgodnie ze sztuką okrętową.
• Jednostka powinna być wyposażona w zbiornik paliwowy o pojemności minimum 1000 l.

Pytanie nr 4:
Czy przewidywany jest tryb pracy napędu spalinowego wraz z napędem elektrycznym?
Odpowiedź:
• Elementy tego układu powinny działać łącznie oraz niezależnie od siebie.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 796