Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: NZ/2/PN/2021 „Usługi odbioru i transportu odpadów z targowisk, Jarmarków i Kiermaszów w Poznaniu, zarządzanych przez „TARGOWISKA” Spółka z o. o.”

Monika Maserak
Targowiska Sp. z o.o.
Deadlines:
Published : 12-04-2021 10:42:00
Placing offers : 10-05-2021 09:00:00
Offers opening : 10-05-2021 09:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ_ PDF.pdf pdf 9767.23 2021-04-12 10:42:00 Proceeding
załą. nr 1 do opisu technicznego.pdf pdf 246.76 2021-04-12 10:42:00 Proceeding
załą. nr 2 do opisu technicznego.pdf pdf 229.6 2021-04-12 10:42:00 Proceeding
załą. nr 3 do opisu technicznego.pdf pdf 417.26 2021-04-12 10:42:00 Proceeding
załą. nr 4 Harmonogramy wywozu VI-XII i III - IV - V.pdf pdf 415.91 2021-04-12 10:42:00 Proceeding
załą. nr 5 Harmonogramy wywozu I-II.pdf pdf 416.35 2021-04-12 10:42:00 Proceeding
załą. nr 6 Harmonogramy wywozu VI-IX i IV-V Bukowska (003).pdf pdf 212.81 2021-04-12 10:42:00 Proceeding
załą. nr 7 Harmonogramy wywozu jarmarki 2021 2022.pdf pdf 478.7 2021-04-12 10:42:00 Proceeding
załą. nr 7a WYWOZY KONTENER WIELKANOCNY 2021.pdf pdf 195.7 2021-04-12 10:42:00 Proceeding
załą. nr 7b WYWOZY KONTENER ŚWIĘTOJAŃSKI 2021.pdf pdf 196.31 2021-04-12 10:42:00 Proceeding
załą. nr 7c WYWOZY KONTENER KIERMASZ JUNIKOWO 2021.pdf pdf 191.24 2021-04-12 10:42:00 Proceeding
załą. nr 7d WYWOZY KONTENER BETLEJEM POZNAŃSKIE 2021.pdf pdf 201.33 2021-04-12 10:42:00 Proceeding
załącznik nr 1 do SWZ i Umowy Opis Techniczny.pdf pdf 238.09 2021-04-12 10:42:00 Proceeding
załącznik nr 2 do siwz Oferta.doc doc 77 2021-04-12 10:42:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ Jednolity europejski dokument zamówienia.docx docx 30.04 2021-04-12 10:42:00 Proceeding
Załącznik nr 3a do SWZ Instrukcja wypełniania jednolity_europejski_dokument_zamo.._.pdf pdf 1260.06 2021-04-12 10:42:00 Proceeding
załącznik nr 4 do SWZ Grupa kapitałowa unia.docx docx 17.8 2021-04-12 10:42:00 Proceeding
załącznik nr 5 do SWZ oswiadczenie_Wykonawców_wspólnie_ubiegających_się_o_udzie.._.docx docx 20.5 2021-04-12 10:42:00 Proceeding
załącznik nr 6 do SWZ Oświedczenie o aktualności JEDZ.doc doc 69 2021-04-12 10:42:00 Proceeding
załącznik nr 7 do SWZ Wykaz usług.doc doc 33 2021-04-12 10:42:00 Proceeding
załącznik nr 8 do SWZ Potencjał techniczny.doc doc 30 2021-04-12 10:42:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - wykaz osób.doc doc 34.5 2021-04-12 10:42:00 Proceeding
załącznik nr 10 do SWZ Umowa.pdf pdf 370.55 2021-04-12 10:42:00 Proceeding
Załącznik nr 11 umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych nowa.docx docx 26.92 2021-04-12 10:42:00 Proceeding
Załącznik nr 12 umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.docx docx 26.95 2021-04-12 10:42:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu TED.pdf pdf 118.9 2021-04-12 11:16:28 Proceeding
Ogłoszenie 2021-OJS071-181367-pl.pdf pdf 124.14 2021-04-15 09:20:16 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert 2021r.docx docx 62.73 2021-05-10 11:34:50 Public message
Wybór najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 47.11 2021-05-12 12:15:35 Public message

Announcements

2021-05-12 12:15 Monika Maserak Szanowni Państwo,
Przekazujemy informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wybór najkorzystniej [...].pdf

2021-05-10 11:34 Monika Maserak Szanowni Państwo,
Przekazujemy informacje z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].docx

2021-05-10 08:07 Monika Maserak Szanowni Państwo,
Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 810.000,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 658