Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Dzierżawa urządzeń do wnoszenia opłat za przejazd pojazdami komunikacji miejskiej oraz czytników kontrolerskich, wraz z systemem nadzorującym pracę urządzeń

Deadlines:
Published : 06-04-2021 15:04:00
Placing offers : 15-04-2021 12:00:00
Offers opening : 15-04-2021 12:05:00
Procedure: Zapytanie o cenę
Type: Service

Requirements and specifications


OGŁOSZENIE

z dnia 6 kwietnia 2021 roku.

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o., ul. Składowa 1, 73-110 Stargard ogłasza przetarg na „Dzierżawa urządzeń do wnoszenia opłat za przejazd pojazdami komunikacji miejskiej oraz czytników kontrolerskich, wraz z systemem nadzorującym pracę urządzeń” dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji sp. z o.o. w Stargardzie, ul. Składowa 1.

Przetarg podlega przepisom Regulaminu przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych sektorowych (poniżej kwoty określonej w art. 3, ust 1, pkt 2 ustawy prawo zamówień publicznych) przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji sp. z o.o. w Stargardzie.

 

1.    Przedmiotem przetargu jest „Dzierżawa urządzeń do wnoszenia opłat za przejazd pojazdami komunikacji miejskiej oraz czytników kontrolerskich, wraz z systemem nadzorującym pracę urządzeń”.

1.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu oraz wzór umowy znajdują się w dokumencie stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia, tj. Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ).

1.2. Kryteria oceny ofert:

Cena – 100 pkt.

2.    Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: www.platformazakupowa.pl/pn/mpkstargard w terminie najpóźniej do 15 kwietnia 2021r. do godz. 12:00.

2.1. Ofertę należy złożyć wypełniając formularz interaktywny na stronie platformy zakupowej oraz załączając do oferty wszelkie załączniki wymagane w SWZ. Załączone załączniki muszą być podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

2.2. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż

następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. 15 kwietnia 2021 roku., za pomocą platformy zakupowej. Otwarcie ofert na platformie zakupowej dokonane jest poprzez klikniecie przycisku „Odszyfruj oferty‟.

2.3. Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia

      negocjacji.

2.4. Niezwłocznie po zakończeniu negocjacji zamawiający zamieści na stronie

       www.bip.mpkstargard.pl zakładka -  „zamówienia publiczne‟ oraz na platformie zakupowej

      www.platformazakupowa.pl/pn/mpkstargard, informacje dotyczące:

·         kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

·         firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,

·         ceny i okresu gwarancji zawartych w ofertach.

3.    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4.    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5.    Oferowane ceny produktów obejmują wszystkie koszty związane z transportem do siedziby Zamawiającego, jak i inne jeżeli takowe wystąpią  (np. koszt opakowania, montaż).

6.    Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 14 maja 2021 r.

7.    Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

8.    Informacji w sprawach zamówienia udziela Sławomir Lewandowski w dni robocze od godz. 7:30 do godz. 14:30, nr tel. 91-573-22-13 wew. 44.

9.    Załączniki do ogłoszenia:

9.1. załącznik nr 1 – SWZ


Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie oraz SWZ związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się drogą elektroniczną.

 

Przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OGŁOSZENIE ZS-2-2021.docx docx 33.38 2021-04-06 15:04:00 Proceeding
SWZ - ZS-2-2021.docx docx 130.24 2021-04-06 15:04:00 Proceeding
pismo ZS-2-2021-1.pdf pdf 3734.04 2021-04-12 15:00:02 Public message
pismo20210415_0001.pdf pdf 418.42 2021-04-15 11:54:34 Public message
do wykonawców.pdf pdf 476.77 2021-04-19 14:03:18 Public message
ZS-2-2021-11.pdf pdf 722.04 2021-05-18 13:37:13 Public message

Announcements

2021-05-18 13:37 Marek Jarmoluk Rozstrzygnięcie postępowania.

ZS-2-2021-11.pdf

2021-04-19 14:03 Sławomir Lewandowski Informacja o ofertach, które wpłynęły w wyznaczonym terminie.

do wykonawców.pdf

2021-04-15 11:54 Sławomir Lewandowski Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia.

pismo20210415_0001.p [...].pdf

2021-04-12 15:00 Marek Jarmoluk Odpowiedzi na zapytania z dnia 9 kwietnia 2021 roku.

pismo ZS-2-2021-1.pd [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z wykazaniem podstaw utajnienia. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 825