Proceeding: ZOR.210.21.2021 Malowanie siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z uwzględnieniem pomieszczeń po Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Beata Galewska
Starostwo Powiatowe w Świdnicy Department: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Deadlines:
Published : 24-03-2021 13:21:00
Placing offers : 08-04-2021 10:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

                                                                                                 Świdnica, dnia  24 marca 2021 r.

 

ZOR.210. 21. 2021                                                                                                                             

Zapytanie ofertowe

o udzielenie zamówienia, do którego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
 zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp

I.     Zamawiający: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica,

tel. 074 851 50 10, faks 074 851 50 11, e- mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl

      

działając w oparciu o zapisy regulaminu dotyczącego udzielenia zamówień o wartości                                do 30 000 Euro zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

 

,,Malowanie siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z uwzględnieniem pomieszczeń po Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej .”

 

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45410000-4 Tynkowanie

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45442100-8 Roboty malarskie

 

II. OPIS I ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

1.      Przedmiotem niniejszego zamówienia  jest:

,,Malowanie siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z uwzględnieniem pomieszczeń po Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej .”

2.      Przedmiotem zamówienia jest malowanie pomieszczeń biurowych oraz ciągów komunikacyjnych w siedzibie PCPR

3.      Zakres prac obejmuje prace w pomieszczeniach ciągach komunikacyjnych na parterze, I i II piętrze budynku położonym przy ul. Wałbrzyskiej 15 w tym w szczególności:

1)      Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi nawierzchniową starych tynków wewnętrznych ścian oraz sufitów w pokojach na parterze, I piętrze, II piętrze wraz z przesuwaniem, przenoszeniem mebli do pomieszczenia wskazanego przez administratora obiektu  (zwykle na tej samej kondygnacji).

2)       Dwukrotne malowanie ciągów komunikacyjnych ( sufitów i ścian) na parterze, I piętrze, II piętrze

3)      Prace dotyczące malowania ciągów komunikacyjnych  i pomieszczeń biurowych muszą być wykonane z jak najmniejszą uciążliwością dla prawidłowego  funkcjonowania PCPR-u, pracy urzędników i poruszaniu się klientów w obiekcie lub po godzinach urzędowania PCPR-u  (po godz.15.15) lub w dni wolne od pracy

4)      Malowanie (dwukrotne) farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm na parterze, I piętrze, II piętrze.

Zakres prac obejmuje również na I piętrze  roboty instalacji sanitarnych w tym: położenie rurociągów miedzianych na ścianach, ich izolacja otulinami Termaflex FRZ- jednowarstwowymi, zakup i montaż baterii umywalkowej lub zmywakowej stojącej oraz zlewozmywaka żeliwnego lub stalowego na szafce, zaworów przelotowych i zwrotnych instalacji wodociągowych z rur stalowych, dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do zaworów czerpanych baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym, dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCV o śr.50 mm o połączeniach wciskowych, rurociągi kanalizacyjne z PCV o śr. 50 mmm na ścianach w budynkach niemieszkalnych  o połączeniach wciskowych, przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości ½ ceg. Na zaprawie cementowo-wapiennej, zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ½ ceg. oraz zakup i montaż urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm.3  

 

Wszystkie wymienione wyżej pomieszczenia wymagają wdrożenia prac przygotowawczych, polegających na uzupełnieniu widocznych ubytków, odprysków i innych braków w ścianach  i na obrzeżach powierzchni ścian, szpachlowaniu i równaniu powierzchni. W zakres prac wchodzi również zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2.  Do gruntowania podłoży sugeruje się zastosowanie preparatów „ CERESIT CT 17” i „ ATLAS UNI GRUNT”. Należy również uwzględnić odkręcenie i ponowne skręcenie gniazd wtykowych, wyłączników oraz opraw oświetleniowych.

Ponadto należy odpowiednio zabezpieczyć meble, okna, sprzęt biurowy, informatyczny przed kurzem, pyłem i innymi zanieczyszczeniami oraz ich  zniszczeniem. W zakres prac wchodzi również zabezpieczenie struktury oraz istniejących instalacji przed zniszczeniem, a w razie ich uszkodzenia naprawienie i doprowadzenie do stanu pierwotnego. Wykonawca również obowiązany jest do sprzątania na bieżąco pomieszczeń i korytarzy oraz terenu wykorzystywanego do ww. prac. Odpady powstałe w wyniku prowadzonych prac będą usuwane na bieżąco na koszt Wykonawcy.

 

Roboty należy wykonywać  w oparciu o założenia przyjęte w przedmiarze robót kosztorysowym Zamawiającego.

 

Szczegółowy zakres prac określa załączony przedmiar robót stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zapytania

 

Planowany remont będzie wykonywany w godzinach funkcjonowania placówki, dlatego też nie ma możliwości przekazania do remontu wszystkich pomieszczeń jednocześnie. W związku z powyższym należy założyć podział prac na etapy, np.:

1.      ETAP I: malowanie pomieszczeń MOPS o nr: 200,201,202,203,204,205, pomieszczenie gospodarcze obok windy -II piętro ,

2.      ETAP II:  malowanie pomieszczeń MOPS o nr: 100,101,102,103,104,105, pomieszczenie gospodarcze obok windy- I piętro,

3.      ETAP III: malowanie pomieszczeń PCPR o nr: 33,34,35,36,37,38- II piętro,

4.      ETAP IV: malowanie pomieszczeń o nr: 21,23,24,25,26 + prace sanitarne w pomieszczeniu PCPR o nr 22- I piętro,

5.      ETAP V:   malowanie  pomieszczeń MOPS o nr: 01,02,03,04,05- parter

6.      ETAP VI:  malowanie korytarzy

 

Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym harmonogramu wykonywania prac w sposób nie kolidujący z pracą instytucji. Wymóg ten dotyczy także robót wywołujących  drgania, nadmierny hałas, pylenie, które należy wykonywać po godzinach urzędowania. W razie uciążliwości prac Zamawiający zastrzega sobie prawo przerwania robót, które wpływać będą na prawidłowe funkcjonowanie PCPR-u- bez względu na stan, zakres oraz zaawansowanie prac. Doraźne przerwy nie mogą stanowić argumentu o dodatkowym wynagrodzeniu lub też niedotrzymaniu, czy też konieczności wydłużenia terminu robót.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

 

Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie 30 czerwca 2021 r. zgodnie z podpisaną umową, której treść stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

IV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI
ORAZ POZYSKIWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać za pośrednictwem platformy zakupowej.

 

V. OSOBY PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIONE DO

            POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

1.  Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania oraz w sprawach merytorycznych jest Anna Witkowska – kierownik Zespołu Organizacyjnego PCPR w Świdnicy , tel. 74/ 851 50 29.

2.      Wykonawca może się zwrócić pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia:

Kontakt z Zamawiającym:

- za pośrednictwem platformy zakupowej, https://platformazakupowa.pl/sp_swidnica

- drogą elektroniczną: e-mail: anna.witkowska@pcpr.swidnica.pl

 

VI. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ DOKUMENTY, JAKIE WYKONAWCA POWINIEN ZAŁĄCZYĆ NA POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WYMAGAŃ, JEŻELI NIE SKŁADA OFERTY PRZEZ PLATFORMĘ ZAKUPOWĄ:

Wypełniony formularz cenowo – ofertowy (załącznik nr 1), zawierający cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia . Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

 

VII. MIEJSCE SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ

          Ofertę cenową przygotowaną zgodnie z pkt VI niniejszego zapytania należy złożyć:

-        za pośrednictwem platformy zakupowej, https://platformazakupowa.pl/sp_swidnica, lub

-        w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego:  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica, sekretariat  lub

-        przesłać na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica lub

-        przesłać drogą e-mail-ową na adres: pcpr@pcpr.swidnica.pl

 

Termin składania ofert ustala się do dnia 08 kwietnia 2021 r. do godziny 10.00

 

VIII.   OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1.      Wykonawca podaje cenę ryczałtową na całość zamówienia posługując się przy tym załączonym do niniejszego zapytania ofertowego przedmiarem. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

2.      Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą oraz słownie z dokładnością  do dwóch miejsc po przecinku.

3.      Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

4.      Wszystkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

5.   Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży Zmawiającemu kosztorys stanowiący podstawę wyliczenia ceny ofertowej brutto. Zamawiający informuje, że w/w dokument będzie pełnił jedynie rolę wspomagającą, pomocniczą. Powyższe jest niezbędne w celu zoptymalizowania procesu technicznego rozliczenia realizacji zadania.

 

 

IX.      INFORMACJE DODATKOWE

1.      Wykonawca związany jest ofertą cenową przez okres 30 dni.

2.      Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz upływem terminu składnia oferty cenowej.

3.      Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

4.      Najkorzystniejsza oferta cenowa, to oferta określająca najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.

5.      Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się
o udzielenie zamówienia o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej.

6.      Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

7.      Elementy robót budowlanych nieujęte w kosztorysie ofertowym lub niewycenione, a wynikające z przepisów Prawa budowlanego, warunków technicznych, technologii robót, wymogów producentów, sztuki budowlanej, Zamawiający uzna za wycenione w ofercie bez możliwości jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy z tego tytułu . Skutki jakichkolwiek błędów w kosztorysach ofertowych opracowanych przez Wykonawcę obciążają Wykonawcę zamówienia - musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia wraz z uwzględnieniem ich w kosztorysie ofertowym.

8.      Zamawiający zaleca dokonania wizji lokalnej w miejscu realizacji zamówienia przed złożeniem oferty, celem uzyskania wszystkich niezbędnych informacji w zakresie warunków i okoliczności możliwych do wystąpienia podczas realizacji zamówienia. Wizję lokalna można przeprowadzić od poniedziałku do piątku w godz. Od 9.00 do 14.00 po uprzednim uzgodnieniu terminu pod nr 74/851-50-10 lub e- mailowo pcpr@pcpr.swidnica.pl.

9.      Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym harmonogramu wykonywania prac oraz wykaz osób, które przebywać będą na terenie PCPR-u przy ul. Wałbrzyskiej 15.

10.  Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

11.  W przypadku zbieżności cen Zamawiający wezwie oferentów, którzy podali taką samą cenę w ofercie cenowej na realizację przedmiotowego zadania do złożenia dodatkowej oferty cenowej. Jednocześnie zastrzega się, że oferent w dodatkowej ofercie cenowej nie może przedstawić ceny wyższej niż zaproponowanej w pierwszej ofercie cenowej.

12.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

13.  Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają tu zastosowania przepisy ustawy prawo zamówień publicznych.

14.  Zamawiający zastrzega, że może pozostawić niniejsze zapytanie ofertowe bez rozstrzygnięcia, jeżeli każda ze złożonych ofert przekroczy kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację usługi objętej zapytaniem.    

 

 

 

Załączniki:

1.       Oferta cenowa - wzór,

2.       Projekt umowy,

3.       Przedmiar robót,

4.       Klauzula informacyjna.

 

Zatwierdzam w dniu 24.03.2021r.

 

                                                                                                                                                                                      Katarzyna Skrzypek

                                                                                                                                                                          z up. Kierownika Zamawianego

 


 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ZAŁĄCZNIK NR 1.pdf pdf 58.06 2021-03-24 13:21:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 2.pdf pdf 491.84 2021-03-24 13:21:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 3.pdf pdf 222.64 2021-03-24 13:21:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 4.pdf pdf 172.81 2021-03-24 13:21:00 Proceeding
ZAPYTANIE OFERTOWE- MALOWANIE.pdf pdf 318.98 2021-03-24 13:21:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 1.pdf pdf 58.06 2021-03-24 13:21:00 Criterion
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 83.19 2021-04-09 13:37:20 Public message
Informacja o wyborze oferty.pdf pdf 81.21 2021-04-09 15:01:21 Public message

Announcements

2021-04-09 15:01 Beata Galewska Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2021-04-09 13:37 Beata Galewska Informacja z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Malowanie siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z uwzględnieniem pomieszczeń po Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Zapytanie ofertowe o udzielenie zamówienia, do którego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp I. Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica, tel. 074 851 50 10, faks 074 851 50 11, e- mail: pcpr@pcpr.swidnica.pl działając w oparciu o zapisy regulaminu dotyczącego udzielenia zamówień o wartości do 30 000 Euro zaprasza do złożenia oferty cenowej na: ,,Malowanie siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z uwzględnieniem pomieszczeń po Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej .” 45000000-7 Roboty budowlane 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45410000-4 Tynkowanie 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45442100-8 Roboty malarskie II. OPIS I ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: ,,Malowanie siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z uwzględnieniem pomieszczeń po Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej .” 2. Przedmiotem zamówienia jest malowanie pomieszczeń biurowych oraz ciągów komunikacyjnych w siedzibie PCPR 3. Zakres prac obejmuje prace w pomieszczeniach ciągach komunikacyjnych na parterze, I i II piętrze budynku położonym przy ul. Wałbrzyskiej 15 w tym w szczególności: 1) Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi nawierzchniową starych tynków wewnętrznych ścian oraz sufitów w pokojach na parterze, I piętrze, II piętrze wraz z przesuwaniem, przenoszeniem mebli do pomieszczenia wskazanego przez administratora obiektu (zwykle na tej samej kondygnacji). 2) Dwukrotne malowanie ciągów komunikacyjnych ( sufitów i ścian) na parterze, I piętrze, II piętrze 3) Prace dotyczące malowania ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń biurowych muszą być wykonane z jak najmniejszą uciążliwością dla prawidłowego funkcjonowania PCPR-u, pracy urzędników i poruszaniu się klientów w obiekcie lub po godzinach urzędowania PCPR-u (po godz.15.15) lub w dni wolne od pracy 4) Malowanie (dwukrotne) farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm na parterze, I piętrze, II piętrze. Zakres prac obejmuje również na I piętrze roboty instalacji sanitarnych w tym: położenie rurociągów miedzianych na ścianach, ich izolacja otulinami Termaflex FRZ- jednowarstwowymi, zakup i montaż baterii umywalkowej lub zmywakowej stojącej oraz zlewozmywaka żeliwnego lub stalowego na szafce, zaworów przelotowych i zwrotnych instalacji wodociągowych z rur stalowych, dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do zaworów czerpanych baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym, dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCV o śr.50 mm o połączeniach wciskowych, rurociągi kanalizacyjne z PCV o śr. 50 mmm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych, przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości ½ ceg. Na zaprawie cementowo-wapiennej, zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ½ ceg. oraz zakup i montaż urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm.3 Wszystkie wymienione wyżej pomieszczenia wymagają wdrożenia prac przygotowawczych, polegających na uzupełnieniu widocznych ubytków, odprysków i innych braków w ścianach i na obrzeżach powierzchni ścian, szpachlowaniu i równaniu powierzchni. W zakres prac wchodzi również zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2. Do gruntowania podłoży sugeruje się zastosowanie preparatów „ CERESIT CT 17” i „ ATLAS UNI GRUNT”. Należy również uwzględnić odkręcenie i ponowne skręcenie gniazd wtykowych, wyłączników oraz opraw oświetleniowych. Ponadto należy odpowiednio zabezpieczyć meble, okna, sprzęt biurowy, informatyczny przed kurzem, pyłem i innymi zanieczyszczeniami oraz ich zniszczeniem. W zakres prac wchodzi również zabezpieczenie struktury oraz istniejących instalacji przed zniszczeniem, a w razie ich uszkodzenia naprawienie i doprowadzenie do stanu pierwotnego. Wykonawca również obowiązany jest do sprzątania na bieżąco pomieszczeń i korytarzy oraz terenu wykorzystywanego do ww. prac. Odpady powstałe w wyniku prowadzonych prac będą usuwane na bieżąco na koszt Wykonawcy. Roboty należy wykonywać w oparciu o założenia przyjęte w przedmiarze robót kosztorysowym Zamawiającego. Szczegółowy zakres prac określa załączony przedmiar robót stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zapytania Planowany remont będzie wykonywany w godzinach funkcjonowania placówki, dlatego też nie ma możliwości przekazania do remontu wszystkich pomieszczeń jednocześnie. W związku z powyższym należy założyć podział prac na etapy, np.: 1. ETAP I: malowanie pomieszczeń MOPS o nr: 200,201,202,203,204,205, pomieszczenie gospodarcze obok windy -II piętro , 2. ETAP II: malowanie pomieszczeń MOPS o nr: 100,101,102,103,104,105, pomieszczenie gospodarcze obok windy- I piętro, 3. ETAP III: malowanie pomieszczeń PCPR o nr: 33,34,35,36,37,38- II piętro, 4. ETAP IV: malowanie pomieszczeń o nr: 21,23,24,25,26 + prace sanitarne w pomieszczeniu PCPR o nr 22- I piętro, 5. ETAP V: malowanie pomieszczeń MOPS o nr: 01,02,03,04,05- parter 6. ETAP VI: malowanie korytarzy Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym harmonogramu wykonywania prac w sposób nie kolidujący z pracą instytucji. Wymóg ten dotyczy także robót wywołujących drgania, nadmierny hałas, pylenie, które należy wykonywać po godzinach urzędowania. W razie uciążliwości prac Zamawiający zastrzega sobie prawo przerwania robót, które wpływać będą na prawidłowe funkcjonowanie PCPR-u- bez względu na stan, zakres oraz zaawansowanie prac. Doraźne przerwy nie mogą stanowić argumentu o dodatkowym wynagrodzeniu lub też niedotrzymaniu, czy też konieczności wydłużenia terminu robót. III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie 30 czerwca 2021 r. zgodnie z podpisaną umową, której treść stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. IV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ POZYSKIWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać za pośrednictwem platformy zakupowej. V. OSOBY PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania oraz w sprawach merytorycznych jest Anna Witkowska – kierownik Zespołu Organizacyjnego PCPR w Świdnicy , tel. 74/ 851 50 29. 2. Wykonawca może się zwrócić pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia: Kontakt z Zamawiającym: - za pośrednictwem platformy zakupowej, https://platformazakupowa.pl/sp_swidnica - drogą elektroniczną: e-mail: anna.witkowska@pcpr.swidnica.pl VI. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ DOKUMENTY, JAKIE WYKONAWCA POWINIEN ZAŁĄCZYĆ NA POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WYMAGAŃ, JEŻELI NIE SKŁADA OFERTY PRZEZ PLATFORMĘ ZAKUPOWĄ: Wypełniony formularz cenowo – ofertowy (załącznik nr 1), zawierający cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia . Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. VII. MIEJSCE SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ Ofertę cenową przygotowaną zgodnie z pkt VI niniejszego zapytania należy złożyć: - za pośrednictwem platformy zakupowej, https://platformazakupowa.pl/sp_swidnica, lub - w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica, sekretariat lub - przesłać na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica lub - przesłać drogą e-mail-ową na adres: pcpr@pcpr.swidnica.pl Termin składania ofert ustala się do dnia 08 kwietnia 2021 r. do godziny 10.00 VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Wykonawca podaje cenę ryczałtową na całość zamówienia posługując się przy tym załączonym do niniejszego zapytania ofertowego przedmiarem. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą oraz słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 4. Wszystkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich. 5. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży Zmawiającemu kosztorys stanowiący podstawę wyliczenia ceny ofertowej brutto. Zamawiający informuje, że w/w dokument będzie pełnił jedynie rolę wspomagającą, pomocniczą. Powyższe jest niezbędne w celu zoptymalizowania procesu technicznego rozliczenia realizacji zadania. IX. INFORMACJE DODATKOWE 1. Wykonawca związany jest ofertą cenową przez okres 30 dni. 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz upływem terminu składnia oferty cenowej. 3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 4. Najkorzystniejsza oferta cenowa, to oferta określająca najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia. 5. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej. 6. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą. 7. Elementy robót budowlanych nieujęte w kosztorysie ofertowym lub niewycenione, a wynikające z przepisów Prawa budowlanego, warunków technicznych, technologii robót, wymogów producentów, sztuki budowlanej, Zamawiający uzna za wycenione w ofercie bez możliwości jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy z tego tytułu . Skutki jakichkolwiek błędów w kosztorysach ofertowych opracowanych przez Wykonawcę obciążają Wykonawcę zamówienia - musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia wraz z uwzględnieniem ich w kosztorysie ofertowym. 8. Zamawiający zaleca dokonania wizji lokalnej w miejscu realizacji zamówienia przed złożeniem oferty, celem uzyskania wszystkich niezbędnych informacji w zakresie warunków i okoliczności możliwych do wystąpienia podczas realizacji zamówienia. Wizję lokalna można przeprowadzić od poniedziałku do piątku w godz. Od 9.00 do 14.00 po uprzednim uzgodnieniu terminu pod nr 74/851-50-10 lub e- mailowo pcpr@pcpr.swidnica.pl. 9. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym harmonogramu wykonywania prac oraz wykaz osób, które przebywać będą na terenie PCPR-u przy ul. Wałbrzyskiej 15. 10. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 11. W przypadku zbieżności cen Zamawiający wezwie oferentów, którzy podali taką samą cenę w ofercie cenowej na realizację przedmiotowego zadania do złożenia dodatkowej oferty cenowej. Jednocześnie zastrzega się, że oferent w dodatkowej ofercie cenowej nie może przedstawić ceny wyższej niż zaproponowanej w pierwszej ofercie cenowej. 12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 13. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają tu zastosowania przepisy ustawy prawo zamówień publicznych. 14. Zamawiający zastrzega, że może pozostawić niniejsze zapytanie ofertowe bez rozstrzygnięcia, jeżeli każda ze złożonych ofert przekroczy kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację usługi objętej zapytaniem. 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7038 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value

ZAŁĄCZNIK NR 1.pdf

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Do 30 czerwca 2021r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 808