Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PM/Z/2418/14/2021 Wymiana przyłączy wody wraz z podejściami wodomierzowymi w ul. Rajskowskiej w Kaliszu

Deadlines:
Published : 24-03-2021 13:59:00
Placing offers : 31-03-2021 10:30:00
Offers opening : 31-03-2021 10:40:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu dotyczącym "Wymiany przyłączy wody wraz z podejściami wodomierzowymi w ul. Rajskowskiej  - 19 szt. o długości łącznej ok. 375,00m - zgodnie z załącznikiem graficznym".


CENA OFERTOWA - ŁĄCZNA WARTOŚĆ (w PLN) CAŁEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Warunki płatności - przelew 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.


Informacje o kontakcie z Zamawiającym - osobami uprawnionymi do kontaktu z Oferentami na etapie przygotowania i składania ofert jest:  

-Specjalista ds. Inwestycji – Artur Maruda – tel. 62 760 80 17, 786 822 257.


Sposób składania ofert - oferty należy składać drogą elektroniczną poprzez platformę zakupową Open Nexus. 

Informacja na temat możliwości składania ofert częściowych - oferta musi obejmować całość zamówienia, Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferty częściowe zostaną odrzucone.

Informacja na temat możliwości składania ofert wariantowych - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.


Tryb oceny ofert -  

Zamawiający odrzuca ofertę, której treść jest niezgodna z wymaganiami określonymi w postępowaniu, o którym mowa w niniejszym ogłoszeniu, z zastrzeżeniem zdania poniżej.

W toku dokonywania oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać uzupełnienia dokumentów lub udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Zamawiający odrzuca ofertę Oferenta, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień nie spełnia wymagań Zamawiającego.


Sposób zadawania pytań i udzielania odpowiedzi:

  • pytania do postępowania należy zadawać za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość",
  • Zamawiający treść zapytań wraz z wyjaśnieniami umieści na stronie z ogłoszeniem, w zakładce "Komunikaty". Udzielając wyjaśnień Zamawiający nie ujawni źródła zapytania,
  • korespondencja prowadzona jest w języku polskim,
  • pytania związane z obsługą platformy - Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr. 22/101-02-02 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 17.00)

Okres związania ofertą - 30 dni od dnia ostatecznego terminu składania ofert.

Uczestnicy postępowania zostaną poinformowani o wyniku postępowania poprzez ogłoszenie na stronie Zamawiającego w zakładce "Komunikaty". Złożenie oferty jest równoznaczne ze zgodą składającego ofertę na podanie do publicznej informacji jego danych (nazwa, miejscowość) oraz oferowanej przez niego ceny. Jeżeli wybrany Oferent wycofa swoją ofertę, wybór ofert może zostać przeprowadzony ponownie, spośród ofert złożonych, o ile nie zostaną one odrzucone. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez podania przyczyn.

Zamawiający zastrzega, że ogłoszenie, a także warunki postępowania mogą być zmienione lub odwołane bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, w tym odszkodowania czy odsetek.


Informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 62 760-80-68

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
formularz ofertowy (załącznik nr 1).docx docx 25.51 2021-03-24 13:59:00 Proceeding
Regulamin Porządkowy (Załącznik nr 3).docx docx 130.54 2021-03-24 13:59:00 Proceeding
umowa (Załącznik nr 2).doc doc 106.5 2021-03-24 13:59:00 Proceeding
załączniki nr 4 - 7.docx docx 38.6 2021-03-24 13:59:00 Proceeding
Zapytanie Ofertowe.docx docx 29.78 2021-03-24 13:59:00 Proceeding
Decyzja Rajskowskiej.pdf pdf 1228.05 2021-03-24 13:59:00 Proceeding
Mapa - ul. Rajskowska -wymiany przyłączy 15.03.21-Model.pdf pdf 1851.55 2021-03-24 13:59:00 Proceeding
zestawienie ofert.pdf pdf 259.27 2021-03-31 13:54:53 Public message
Dokumentacja podstawowych czynności.pdf pdf 400.34 2021-04-13 07:54:32 Public message

Announcements

2021-04-13 07:54 Anna Kędzia Rozstrzygnięcie postępowania

Dokumentacja podstaw [...].pdf

2021-03-31 13:54 Anna Kędzia Zestawienie ofert

zestawienie ofert.pd [...].pdf

2021-03-31 10:18 Anna Kędzia Link do otwarcia: https://youtu.be/070_i2Wuvo4

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wymiany przyłączy wody wraz z podejściami wodomierzowymi w ul. Rajskowskiej - 19 szt. o długości łącznej ok. 375,00m - 1 building work - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2797 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Termin rozpoczęcia: termin ostateczny od 06.04.2021r. Termin zakończenia robót budowlanych: do 30.04.2021r. Termin dostarczenia materiałów odbiorowych: do 30.05.2021r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 567