Proceeding: WGK-I.271.1.8.2021 Wykonanie łąki kwietnej wg dokumentacji pn. „Koncepcja łąki kwietnej na terenie Bydgoszczy pomiędzy ulicami Kamienna –Fordońska (przy pętli tramwajowej – Wyścigowa).

Justyna Olszewska
Urząd Miasta Bydgoszcz Department: Wydział Gospodarki Komunalnej
Deadlines:
Published : 03-03-2021 10:52:00
Placing offers : 10-03-2021 12:00:00
Offers opening : 10-03-2021 12:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

1.    Opis przedmiotu zamówienia:

Łąkę należy wykonać wg założeń określonych w dokumentacji - koncepcji projektowej pn. „Koncepcja łąki kwietnej na terenie Bydgoszczy pomiędzy ulicami Kamienna – Fordońska (przy pętli tramwajowej – Wyścigowa)”, stanowiącej  szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – z wyłączeniem nasadzeń drzew i krzewów oraz elementów małej architektury (domki dla jeży, domki dla ptaków, hotele dla zapylaczy, kosze na śmieci, ławki i tablice informacyjne).

 Zamówienie obejmuje niżej  wskazane zadania:

Lp.

Nazwa zadania

   Obmiar

1.

Dowóz i rozplantowanie ziemi

682 m3

2.

Zakup i dowóz mieszanki nasion wraz z ich wysiewem (teren łąk kwietnych)

2623 m2

3.

Zakup i dowóz mieszanki nasion wraz z ich wysiewem (teren wzbogacenia roślin kwiatowych)

1648 m2

4.

Podlewanie początkowe

4271 m2

5.

Koszenie /odchwaszczanie (3 krotnie)

4271 m2

 

2.    Termin wykonania zamówienia:  

a)         do 15 kwietnia 2021 r.  - założenie łąki  - prace ogrodnicze, które powinny być realizowane
                                       w terminie optymalnym dla zakładania łąki kwietnej, tj. w okresie wystąpienia
                                       dodatnich temperatur  i utrzymującej się wysokiej wilgotności podłoża, 

b)         do 30 września 2021 r. – pielęgnacja założonej łąki (podlewanie początkowe, odchwaszczanie)

i jej koszenie po wydaniu nasion oraz wywóz pokosu.

UWAGA: za wykonanie łąki (ad. a)) wykonawca otrzyma 85% zaoferowanej ceny ryczałtowej, a za jej pielęgnację (ad. b)) 15 % zaoferowanej ceny ryczałtowej. Termin płatności wynosi 30 dni od protokolarnego odbioru wykonanych prac.

 

3.       Kryterium lub kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

4.       Termin składania odpowiedzi na zapytanie ofertowe: upływa w dniu 10.03.2021 r. o godz. 1200 .

 

5.       Opis sposobu oceny ofert: analiza ceny i poniższych warunków udziału w postępowaniu.

 

6.       Warunki udziału w postępowaniu: wiedza i doświadczenie w zakresie umożliwiającym samodzielne
i rzetelne wykonanie zadania; wymagane doświadczenie: wykonanie min. 2 łąk za kwotę min. 15 000 zł każda lub 1 łąkę za kwotę min. 30 000 zł, w okresie dwóch lat (2019 r. – 2020 r.); potwierdzone oświadczeniem i referencjami.

 

7.       Opis sposobu komunikacji zamawiającego z wykonawcami: platforma zakupowa.

 

8.       Zapis o możliwości unieważnienia postępowania: cena przekraczająca kwotę zarezerwowana
w budżecie Miasta na to zadanie na 2021 r..

 

9.       Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:  

       1)  Justyna Olszewska       -    tel. 52 58 58 032

      2)  Joanna Mostowska        -   tel. 52 58 58 873

 

10.     Sposób i forma złożenia oferty: platforma zakupowa.

 

11.     Dodatkowe uwagi określające opis postępowania:

-     w przypadku ofert zawierających błędy, braki formalne i budzące wątpliwości informacje, Zamawiający dopuszcza składanie wyjaśnień przez oferentów w terminie max. 2 dni od wezwania,

-        Zamawiający dopuszcza prowadzenie negocjacji lub wezwanie do złożenia ofert dodatkowych – gdy złożone zostaną dwie lub więcej ofert o takiej samej cenie lub z takim samym bilansem ceny
i pozostałych kryteriów oceny ofert,

-        Zamawiający dopuszcza prowadzenie negocjacji lub składania ofert ostatecznych (ulepszonych) przez maksymalnie trzech wykonawców, którzy złożyli oferty najkorzystniejsze, zwłaszcza, gdy ceny ofert przekraczają kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia.

 Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
[01] Opis - Łąka kwietna 02.2021.pdf pdf 4762.78 2021-03-03 10:52:00 Proceeding
[02] Łąka kwietna - korekta 3 02.2021.pdf pdf 851.34 2021-03-03 10:52:00 Proceeding
[03] Łąka kwietna przekroje - korekta 3 02.2021.pdf pdf 98.45 2021-03-03 10:52:00 Proceeding

Announcements

2021-03-10 15:17 Justyna Olszewska Informujemy, że zakończono postępowanie "Wykonanie łąki kwietnej wg dokumentacji pn. „Koncepcja łąki kwietnej na terenie Bydgoszczy pomiędzy ulicami Kamienna –Fordońska (przy pętli tramwajowej – Wyścigowa)" (ID 430710) i wyłoniono Wykonawcę,
który złożył najniższą ofertę cenową.
2021-03-09 10:05 Justyna Olszewska W trakcie postępowania wpłynęły następujące pytania.
1. czy oprócz referencji i oświadczenia Wykonawcy ,że wykonaliśmy wymagane prace potwierdzone referencjami należy złożyć kosztorys. Jeśli tak to jaki to ma być kosztorys?
Odpowiedź.
Do ofert należy dołączyć wyłącznie dokumenty wskazane w postępowaniu (bez kosztorysu).

2. Czy dokumenty do oferty referencje i uprawnienia mogą być podpisane tradycyjnie długopisem, czy elektronicznie kwalifikowanym podpisem elektronicznym?
Odpowiedź.
Może być tradycyjny podpis. Nie ma obowiązku stosowania podpisu kwalifikowanego.
Justyna Olszewska

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wykonanie łąki kwietnej wg dokumentacji pn. „Koncepcja łąki kwietnej na terenie Bydgoszczy pomiędzy ulicami Kamienna –Fordońska (przy pętli tramwajowej – Wyścigowa). Zgodnie z załącznikami 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5414 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionych faktur. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Termin wykonania zamówienia: a) do 15 kwietnia 2021 r. - założenie łąki - prace ogrodnicze, które powinny być realizowane w terminie optymalnym dla zakładania łąki kwietnej, tj. w okresie wystąpienia dodatnich temperatur i utrzymującej się wysokiej wilgotności podłoża, b) do 30 września 2021 r. – pielęgnacja założonej łąki (podlewanie początkowe, odchwaszczanie) i jej koszenie po wydaniu nasion oraz wywóz pokosu. UWAGA: za wykonanie łąki (ad. a)) wykonawca otrzyma 85% zaoferowanej ceny ryczałtowej, a za jej pielęgnację (ad. b)) 15 % zaoferowanej ceny ryczałtowej. Termin płatności wynosi 30 dni od protokolarnego odbioru wykonanych prac. (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Doświadczenie - wiedza i doświadczenie w zakresie umożliwiającym samodzielne i rzetelne wykonanie zadania; wymagane doświadczenie: wykonanie min. 2 łąk za kwotę min. 15 000 zł każda lub 1 łąkę za kwotę min. 30 000 zł, w okresie dwóch lat (2019 r. – 2020 r.); potwierdzone oświadczeniem i referencjami. (0)
Unlock the form

The number of page views: 516