Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZS-1/2021 Modernizacja myjni pojazdów użytkowych - Dostawa, montaż i uruchomienie technologiczne automatycznej myjni do mycia pojazdów użytkowych

Deadlines:
Published : 11-02-2021 14:48:00
Placing offers : 03-03-2021 12:00:00
Offers opening : 03-03-2021 12:05:00
Procedure: Przetarg regulaminowy - FA
Type: Supply

Requirements and specifications

OGŁOSZENIE z dnia 11 lutego 2021 roku. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o., ul. Składowa 1, 73-110 Stargard ogłasza przetarg na „Modernizacja myjni pojazdów użytkowych - Dostawa, montaż i uruchomienie technologiczne automatycznej myjni do mycia pojazdów użytkowych” dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji sp. z o.o. w Stargardzie, ul. Składowa 1. Przetarg podlega przepisom Regulaminu przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych sektorowych (poniżej kwoty określonej w art. 3, ust 1, pkt 2 ustawy prawo zamówień publicznych) przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji sp. z o.o. w Stargardzie. 1. Przedmiotem przetargu jest dostawa, montaż i uruchomienie technologiczne automatycznej myjni do mycia pojazdów użytkowych: 1.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki udziału w postępowaniu oraz wzór umowy znajdują się w dokumencie stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia, tj. Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ). 1.2. Kryteria oceny ofert: 1.2.1. Cena – 95 pkt. 1.2.2. Okres gwarancji i rękojmi – 5 pkt. 2. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: www.platformazakupowa.pl/pn/mpkstargard w terminie najpóźniej do 23.02.2021r. do godz. 9:00. 2.1. Ofertę należy złożyć wypełniając formularz interaktywny na stronie platformy zakupowej oraz załączając do oferty wszelkie załączniki wymagane w SWZ. 2.2. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. 23 lutego 2021 roku., za pomocą platformy zakupowej. Otwarcie ofert na platformie zakupowej dokonane jest poprzez klikniecie przycisku „Odszyfruj oferty‟. 2.3. Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji. 2.4. Niezwłocznie po zakończeniu negocjacji zamawiający zamieści na stronie www.bip.mpkstargard.pl zakładka - „zamówienia publiczne‟ oraz na platformie zakupowej www.platformazakupowa.pl/pn/mpkstargard, informacje dotyczące: • kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, • firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, • ceny i okresu gwarancji zawartych w ofertach. 3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 4. Zamawiający nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 5. Oferowane ceny produktów obejmują wszystkie koszty związane z transportem do siedziby Zamawiającego, jak i inne jeżeli takowe wystąpią (np. koszt opakowania). 6. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 25 marca 2021 r. 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny. 8. Informacji w sprawach zamówienia udziela: 8.1. w sprawach formalnych: Marek Jarmoluk 8.2. w sprawach merytorycznych: Sławomir Lewandowski 9. Załączniki do ogłoszenia: 9.1. załącznik nr 1 – SWZSzanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono specyfikację oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 


W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do komunikacji z Zamawiającym.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.  Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OGŁOSZENIE ZS-1-2021.docx docx 33.17 2021-02-11 14:48:00 Proceeding
SWZ 10.02.21 zakup i instalacja urzadzeń myjni.docx docx 126.78 2021-02-11 14:48:00 Proceeding
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 452.8 2021-03-19 13:47:35 Public message
Rozstrzygniecie postepowania.pdf pdf 468.49 2021-04-22 09:20:00 Public message
ZS-1-2021-1.pdf pdf 670.58 2021-02-15 13:34:25 Public message
ZS-1-2021-2.pdf pdf 2886.54 2021-02-19 15:16:39 Public message
ZS-1-2021-3.pdf pdf 1470.38 2021-02-22 14:32:42 Public message
ZS-1-2021-4.pdf pdf 482.62 2021-03-03 13:44:03 Public message

Announcements

2021-04-22 09:19 Sławomir Lewandowski Informacja o rozstrzygnięciu postepowania.

Rozstrzygniecie post [...].pdf

2021-03-19 13:47 Marek Jarmoluk Informacja z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

2021-03-03 13:44 Marek Jarmoluk Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

ZS-1-2021-4.pdf

2021-02-22 14:32 Sławomir Lewandowski Odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ

ZS-1-2021-3.pdf

2021-02-19 15:16 Marek Jarmoluk Odpowiedzi na zapytania, zmiany w SWZ, zmiana terminu składania ofert

ZS-1-2021-2.pdf

2021-02-15 13:34 Marek Jarmoluk Odpowiedź na zapytanie, zmiany w SWZ.

ZS-1-2021-1.pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Dostawa, montaż i uruchomienie technologiczne automatycznej myjni do mycia pojazdów użytkowych Dostawa, montaż i uruchomienie technologiczne automatycznej myjni do mycia pojazdów użytkowych 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7094 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 95% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Gwarancja i rękojmia 5% okres gwarancji i rękojmi w miesiącach (0)
3 Tajemnica przedsiębiorstwa - Po stronie Wykonawcy, proszę potwierdzić Attachment required (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 848