Proceeding: 01-W6-2021 Usługa serwisu szaf stalowych na akta oraz drzwi metalowych kancelaryjnych w 2021 r.

Zamówienia Publiczne
Służba Kontrwywiadu Wojskowego
Deadlines:
Posted : 07-01-2021 14:53:00
Placing offers: 14-01-2021 08:00:00
Opening offers : 14-01-2021 08:05:00
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty bez podania przyczyny.


Kontakt pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami będzie się odbywał tylko poprzez Platformę zakupową Zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/skw_gov.

Udzielenie odpowiedzi innych niż wskazane w kryteriach i warunkach formalnych, bądź udzielenie odpowiedzi w sposób niejednoznaczny może spowodować odrzucenie oferty.

Realizacja usługi odbędzie się na podstawie podpisanej umowy (wzór umowy stanowi załącznik).


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Umowa wraz z załacznikami.pdf pdf 406.67 2021-01-07 14:53:00 Proceeding
1 - formularz ofertowy.xlsx xlsx 13.69 2021-01-07 14:53:00 Ordered object

Announcements

2021-01-11 14:06 Zamówienia Publiczne Informuję, iż do Zamawiającego wpłynęło pytane o treści:
Dzień dobry, Chciałem zadać pytanie odnośnie pkt. 6 formularza ofertowego. Jest tam usługa "Awaryjne otwarcie szafy stalowej / drzwi metalowych ze zniszczeniem zamka szyfrowego". Co należy wpisać w przypadku kiedy jesteśmy w stanie otworzyć praktycznie każdy zamek szyfrowy S&G bez jego niszczenia ?

Odpowiedz Zamawiającego:
Z dotychczasowej wiedzy Zamawiającego, taka usługa kosztuje zazwyczaj tyle samo co pkt. 4 - Awaryjne otwarcie szafy stalowej / drzwi metalowych ze zniszczeniem pokrętła zamka szyfrowego. Wykonawca musi liczyć się z ewentualnym popełnieniem błędu przez serwisanta podczas awaryjnego otwarcia szafy stalowej / drzwi metalowych bądź brakiem innych technicznych możliwości otwarcia szafy stalowej / drzwi metalowych, co może skutkować zniszczeniem zamka szyfrowego. Taki przypadek może nigdy nie nastąpić, lecz jeśli już wystąpi, to bardzo rzadko. Dlatego Zamawiający w pkt. 6 formularza ofertowego w szacowanych ilościach czynności serwisowych wpisał 1, aby móc otrzymać ofertę cenową w razie ewentualnego wystąpienia takiej czynności serwisowej.

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Usługa serwisu szaf stalowych na akta oraz drzwi metalowych kancelaryjnych w 2021 r. Ceny jednostkowe poszczególnych usług zawarte w załączniku (należy wypełnić załącznik i dołączyć do oferty). Wartość oferty powinna uwzględniać wszystkie koszta związane z usługą.

1 - formularz oferto [...].xlsx

1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5480 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value (Buyer requires the attachment of a file) 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - Od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2021 roku. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, wymienianych części, wykorzystywanych materiałów po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Oświadczenie dotyczące osób wykonujących zamówienie, co do posiadania kwalifikacji bądź doświadczenia - Oświadczam, że jako strona umowy rzetelnie wykonałem w okresie ostatnich 3 lat (przed upływem terminu składania ofert) umowy lub zlecenia polegające na serwisie szaf stalowych i drzwi metalowych kancelaryjnych obejmujące co najmniej serwis 50 szaf i/lub drzwi, co jestem w stanie wykazać na podstawie odpowiednich referencji bądź faktur na żądanie Zamawiającego. (0)
6 Realizaja umowy - Realizacja umowy w Warszawie (około 90 % napraw) oraz do 150 km od granic m. st. Warszawy (około 10% napraw). Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
7 Umowa - Akceptujemy wzór umowy - Załącznik, i w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy zgodnie ze złożoną ofertą w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. Należy wpisać "TAK" (0)
8 Adres Wykonawcy - Należy podać adres/siedzibę Wykonawcy składającego ofertę. W przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną należy podać adres zamieszkania. (0)
9 Termin związania ofertą - Wykonawca pozostaje związany ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
10 Podwykonawcy - Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy samodzielnie - wpisać "TAK" lub z możliwym udziałem wymienionych podwykonawców - wpisać "Nazwę, Siedzibę, NIP" proponowanego podwykonawcy. (0)
Unlock the form

The number of page views: 228