Proceeding: AZP.2411.140.2020.JS AZP.2411.140.2020.JS Zakup wraz z dostawą sprzętu do oczyszczania powietrza dla Kliniki Onkohematologii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.

Deadlines:
Posted : 04-11-2020 09:46:00
Placing offers: 07-12-2020 10:00:00
Opening offers : 07-12-2020 10:30:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
01_ Ogłoszenie 2020-OJS215-526595-pl.pdf pdf 136.72 2020-11-04 09:46:00 Proceeding
02_SIWZ.docx docx 180.5 2020-11-04 09:46:00 Proceeding
03_Dodatek nr 1-Druk Oferta.docx docx 94.23 2020-11-04 09:46:00 Proceeding
04_ Dodatek nr 2 - JEDZ.docx docx 56.1 2020-11-04 09:46:00 Proceeding
05_ Formularz cenowy.xlsx xlsx 12.69 2020-11-04 09:46:00 Proceeding
06_Dodatek nr 4- Umowa.docx docx 90.37 2020-11-04 09:46:00 Proceeding
07_Dodatek nr 5 - Oświadczenie wykonawcy_wzór.docx docx 77.16 2020-11-04 09:46:00 Proceeding
08_ Dodatek nr 6 - Wykaz dostaw.doc doc 76 2020-11-04 09:46:00 Proceeding
09_ Dodatek nr 7 - Oświadczenie.docx docx 61.07 2020-11-04 09:46:00 Proceeding
10_Dodatek nr 3- Oświadczenie grupa kapitałowa_wzór.docx docx 76.92 2020-11-04 09:46:00 Proceeding
11_ Zestawienie parametrów i warunków technicznych_Zalącznik nr 2_.docx docx 77.13 2020-11-04 09:46:00 Proceeding
12_Pytania i odpowiedzi.pdf pdf 363.15 2020-11-23 08:38:41 Public message
13_Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w terminie.docx docx 65.49 2020-12-07 10:39:15 Public message

Announcements

2020-12-07 10:39 Justyna Sidor 13_Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w terminie

13_Zbiorcze zestawie [...].docx

2020-11-23 08:38 Justyna Sidor 12_Pytania i odpowiedzi

12_Pytania i odpowie [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 531