Proceeding: 4WOG-1200.2712.109.2020 Odbiór i transport odpadów medycznych, odpadów kuchennych, odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne do miejsc dalszego zagospodarowania oraz usługi czyszczenia separatorów, urządzeń sozotechnicznych wraz z opróżnieniem, transportem i przetworzeniem powstałego odpadu na terenach administrowanych przez 4 WOG w podziale na 6 zadań

4 WOG Gliwice Dział Zamówień
4 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Gliwicach
Deadlines:
Posted : 28-10-2020 14:13:00
Placing offers: 07-12-2020 09:00:00
Opening offers : 07-12-2020 10:00:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
BIP.zip zip 1395.79 2020-10-28 14:13:00 Proceeding
Wyjasnienia_i_modyfikacje_SIWZ.pdf pdf 342.82 2020-10-29 14:53:39 Public message
Zmiana ogloszenia 02.11.pdf pdf 221.74 2020-11-02 14:26:24 Public message
2020-OJS214-525251-pl 03.11.pdf pdf 65.65 2020-11-03 14:43:26 Public message
Zal 6 - zmodyfikowany projekt umowy.docx docx 42.54 2020-11-17 14:45:53 Public message
Zal 3c -zmodyfikowany Opis przedmiotu zamówienia - zadanie 4.docx docx 23.44 2020-11-17 14:45:53 Public message
Wyjasnienia_i_modyfikacje_SIWZ 17.11.2020.pdf pdf 800.85 2020-11-17 14:45:53 Public message
Zmiana ogloszenia 20.11.pdf pdf 70.43 2020-11-20 13:37:57 Public message
informacja_na_strone.pdf pdf 737.33 2020-12-07 14:30:30 Public message
Informacja o wynikach.pdf pdf 5346.25 2021-01-15 14:53:04 Public message

Announcements

2021-01-15 14:53 4 WOG Gliwice Dział Zamówień W załączeniu przekazuję zawiadomienie o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz o unieważnieniu.

Informacja o wynikac [...].pdf

2020-12-07 14:30 4 WOG Gliwice Dział Zamówień Informacja z otwarcia ofert

informacja_na_strone [...].pdf

2020-11-20 13:37 4 WOG Gliwice Dział Zamówień Sprostowanie ogłoszenia

Zmiana ogloszenia 20 [...].pdf

2020-11-17 14:45 4 WOG Gliwice Dział Zamówień Odpowiedzi na pytania wraz ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 6 - projekt umowy oraz załącznikiem nr 3c - opisem przedmiotu zamówienia dla zadania nr 4.

Zal 6 - zmodyfikowan [...].docx

Zal 3c -zmodyfikowan [...].docx

Wyjasnienia_i_modyfi [...].pdf

2020-11-03 14:43 4 WOG Gliwice Dział Zamówień Sprostowanie ogłoszenia

2020-OJS214-525251-p [...].pdf

2020-11-02 14:26 4 WOG Gliwice Dział Zamówień Sprostowanie ogłoszenia

Zmiana ogloszenia 02 [...].pdf

2020-10-29 14:53 4 WOG Gliwice Dział Zamówień Modyfikacja zapisów SIWZ

Wyjasnienia_i_modyfi [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 769