Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: IT.271.67.2020.MM Utrzymane zieleni i czystości na terenach miejskich

Tomasz Witaszczyk
Urząd Miasta Zduńska Wola
Deadlines:
Published : 28-10-2020 11:57:00
Placing offers : 30-11-2020 12:00:00
Offers opening : 30-11-2020 12:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2020-OJS210-513669-pl.pdf pdf 182.61 2020-10-28 11:57:00 Proceeding
SIWZ Oczyszczanie.doc doc 303.5 2020-10-28 11:57:00 Proceeding
Zał. do umow klauzula.docx docx 26.33 2020-10-28 11:57:00 Proceeding
Zał. nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy.docx docx 42.69 2020-10-28 11:57:00 Proceeding
Zał. nr 2 do SIWZ_JEDZ.pdf pdf 85.55 2020-10-28 11:57:00 Proceeding
Zał. nr 2 do SIWZ_JEDZ.xml xml 124.1 2020-10-28 11:57:00 Proceeding
Zał. nr 3 do SIWZ_ Wzór umowy.zip zip 139.81 2020-10-28 11:57:00 Proceeding
Zał. nr 4 do SIWZ Gr. kap.docx docx 22.2 2020-10-28 11:57:00 Proceeding
Zał. nr 5 do SIWZ_Opis przedmiotu zamówienia.docx docx 133.48 2020-10-28 11:57:00 Proceeding
Zał. nr 6 do SIWZ_Wykaz usług.doc doc 41.5 2020-10-28 11:57:00 Proceeding
Informacja komisji z otwarcia ofert.pdf pdf 148.88 2020-11-30 14:04:32 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej cz. 4 Pl.pdf pdf 191.85 2020-12-16 12:48:09 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej cz. 1 i3.pdf pdf 259.83 2020-12-17 13:53:54 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej cz. 2 Pl.pdf pdf 192.73 2020-12-18 08:05:26 Public message

Announcements

2020-12-18 08:05 Tomasz Witaszczyk Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 2.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2020-12-17 13:53 Tomasz Witaszczyk Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w częściach 1 i 3

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2020-12-16 12:48 Tomasz Witaszczyk Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 4

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2020-11-30 14:04 Tomasz Witaszczyk Informacja z otwarcia ofert.

Informacja komisji z [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 945