Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZEOŚ.271.6.2020 Utrzymanie parku miejskiego im. Stefana Złotnickiego w Zduńskiej Woli wraz z pielęgnacją i konserwacją uszczelnionych zbiorników wodnych o zamkniętym obiegu wody

Tomasz Witaszczyk
Urząd Miasta Zduńska Wola
Deadlines:
Published : 28-10-2020 11:45:00
Placing offers : 07-12-2020 10:00:00
Offers opening : 07-12-2020 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2020-OJS210-513675-pl.pdf pdf 142.06 2020-10-28 11:45:00 Proceeding
SIWZ Park.doc doc 301 2020-10-28 11:45:00 Proceeding
Zał. nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy.docx docx 21.83 2020-10-28 11:45:00 Proceeding
Zał. nr 2 do SIWZ_JEDZ.pdf pdf 85.29 2020-10-28 11:45:00 Proceeding
Zał. nr 2 do SIWZ_JEDZ.xml xml 123.81 2020-10-28 11:45:00 Proceeding
Zał. nr 3 do SIWZ_Wzór umowy.docx docx 42.63 2020-10-28 11:45:00 Proceeding
Zał. nr 4 do SIWZ Gr. kap.docx docx 22.35 2020-10-28 11:45:00 Proceeding
Zał. nr 5 do SIWZ_Opis przedmiotu zamówienia.docx docx 431.83 2020-10-28 11:45:00 Proceeding
Zał. nr 6 do SIWZ_Wykaz usług.doc doc 42 2020-10-28 11:45:00 Proceeding
Zał. nr 7 do SIWZ_Wykaz osób.docx docx 21.69 2020-10-28 11:45:00 Proceeding
Wyjasnienia SIWZ-sig.pdf pdf 487.36 2020-11-13 10:15:13 Public message
Wyjasnienia 2 SIWZ.docx docx 111.13 2020-11-20 10:43:46 Public message
Zał. nr 1 do Zmiany SIWZ - Projekt zieleni.pdf pdf 14688.13 2020-11-20 10:43:46 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 71.57 2020-11-20 10:43:46 Public message
Informacja komisji z otwarcia ofert.pdf pdf 127.92 2020-12-07 11:24:14 Public message
Zawiadomienie o unieważnieniu post.Pl.pdf pdf 239.59 2020-12-17 09:42:48 Public message

Announcements

2020-12-17 09:42 Tomasz Witaszczyk Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2020-12-07 11:24 Tomasz Witaszczyk Informacja z otwarcia ofert

Informacja komisji z [...].pdf

2020-11-20 10:43 Marcin Alberczak Wyjaśnienia nr 2 oraz zmiana SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu dla przetargu nieograniczonego pn. „Utrzymanie parku miejskiego im. Stefana Złotnickiego w Zduńskiej Woli wraz z pielęgnacją i konserwacją uszczelnionych zbiorników wodnych o zamkniętym obiegu wody”.

Wyjasnienia 2 SIWZ.d [...].docx

Zał. nr 1 do Zmiany [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2020-11-13 10:15 Tomasz Witaszczyk Wyjaśnienia nr 1 dla przetargu nieograniczonego pn. „Utrzymanie parku miejskiego im. Stefana Złotnickiego w Zduńskiej Woli wraz z pielęgnacją i konserwacją uszczelnionych zbiorników wodnych o zamkniętym obiegu wody”.


Wyjasnienia SIWZ-sig [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1160